ILPP2/443-1483/10-2/AK - Korekta podatku VAT należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych, w sytuacji gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1483/10-2/AK Korekta podatku VAT należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych, w sytuacji gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Czasami zdarza się, że odbiorcy spółki, pomimo podejmowania przez nią działań zmierzających do uzyskania należnej płatności, nie płacą za dostarczony towar. Wierzytelności te nie są regulowane w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego na fakturach. Spółka zamierza skorzystać z tzw. "ulgi na złe długi" określonej w art. 89a i 89b ustawy VAT. Wierzytelności, co do których Spółka chce skorzystać z "ulgi na złe długi", są wykazywane jako obrót opodatkowany, podatek należny jest od nich przez Spółkę płacony. Ponadto, wierzytelności te nie są zbyte, a od daty wystawienia faktur nie mijają 2 lata, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy VAT, Spółka wyśle zawiadomienie do dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego i odczeka 14 dni, czy dłużnik nie ureguluje należności. Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy VAT, Spółka zawiadomi o korekcie właściwy dla Spółki urząd skarbowy, a także poda kwoty korekty podatku należnego. Spółka zarówno na dzień dostawy, jak i korekty zarejestrowana jest jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca bierze pod uwagę, iż część kontrahentów, wobec których będzie chciał on skorzystać z "ulgi na złe długi", będzie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji ogłoszonym przez właściwy dla kontrahenta sąd. Według najlepszej wiedzy Zainteresowanego oraz dołożeniu wszelkiej staranności, na dzień dokonywania dostaw kontrahenci, byli czynnymi i zarejestrowanymi, niebędącymi w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji, podatnikami podatku od towarów i usług. Również, według wiedzy Spółki, dłużnik na dzień dokonywania korekty jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, chociaż w trakcie postępowania upadłościowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy możliwa jest korekta podatku VAT należnego w sytuacji, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego w momencie dokonywania korekty, natomiast nie był w trakcie postępowania upadłościowego na dzień dokonywania dostawy, a pozostaje podatnikiem VAT czynnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla możliwości skorzystania z tzw. "ulgi na złe długi" nie ma znaczenia czy w momencie dokonywania korekty podatku należnego kontrahent Spółki jest postawiony w stan likwidacji, bądź upadłości. Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy VAT, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy VAT).

Stosownie do ust. 2 cyt. powyżej artykułu, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

* dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

* wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

* wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

* wierzytelności nie zostały zbyte;

* od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

* wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca w dwóch różnych punktach art. 89a ust. 2 cyt. ustawy VAT określa wymóg co do statusu stron transakcji. I tak, w art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy VAT stanowi o tym, że dłużnik w chwili dokonywania transakcji musi być czynnym podatnikiem niebędącym w trakcie postępowania upadłościowego ani likwidacji, natomiast w pkt 3 - iż w chwili dokonania korekty zarówno wierzyciel, jak i dłużnik powinni być czynnymi podatnikami VAT. Jednocześnie w punkcie tym nie znajduje się już powtórzenie warunku zawartego w pkt 1 odnośnie postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Wobec powyższego, aby podatnik mógł dokonać korekty określonej w art. 89a ust. 1, warunki określone w art. 89a ust. 2 muszą być spełnione łącznie. Podkreślenia wymaga również fakt, iż warunek, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 1, natomiast w momencie dokonania korekty dłużnik (jak również wierzyciel) musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 3. Uznać zatem należy, iż z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, iż postawienie dłużnika w stan likwidacji lub ogłoszenie wobec niego upadłości już po dokonaniu dostawy nie ma wpływu na możliwość skorzystania z ulgi na złe długi.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, iż fakt postawienia kontrahenta w stan upadłości, bądź likwidacji po dokonaniu dostawy towarów nie ma wpływu na możliwość skorzystania przez Spółkę z tzw. "ulgi na złe długi", przy założeniu, że kontrahent pozostaje zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2010 r. (nr IPPP1/443-165/10-4/AP), jak również w interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (nr ITPP1/443-134/10/AJ), w której Minister Finansów stwierdził, iż dłużnik będący w stanie upadłości wobec którego kontrahent chce zastosować ulgę na złe długi, jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego), a także interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2009 r. (nr ILPP1/443-669/09-4/AI). Uprzejmie prosimy o potwierdzenie słuszności naszego stanowiska w tej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl