ILPP2/443-1478/11-4/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1478/11-4/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 20 października 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 stycznia 2012 r.) o doprecyzowanie opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka działa na podstawie wpisu do KRS dokonanego w dniu 11 stycznia 2002 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości (mieszkań), a także wynajmu mieszkań. Jest to podstawowa działalność Spółki. Oprócz powyższych transakcji, występuje też wyprzedaż zbędnych zapasów towarów i materiałów zakupionych głównie w latach poprzednich. Sprzedaż towarów i świadczenie usług występuje w przeważającej części na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale występują także transakcje na rzecz podmiotów gospodarczych. Struktura sprzedaży za rok 2010 i za 8 miesięcy roku 2011 przedstawia się następująco:

lp. / wyszczególnienie-rok 2010 -% struktury -I-VIII 2011 -% struktury

1.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. -1.046.823,33 -71,44% -359.517,30 -72,49%

2.

Usługi wynajmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. -162.808,62 -11,11% -109.906,29 -22,16%

3.

Sprzedaż towarów i materiałów (głównie zapasów) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. -3.957,08 -0,27% -5.089,42 -1,03%

4.

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. -1.123,77 -0,08% -2.390,24 -0,48%

5.

Sprzedaż usług finansowych (odsetki) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. -2.115,55 -0,14% -4.088,89 -0,82%

6.

Pozostałe usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej występujące sporadycznie. -2.563,36 -0,18% -40,65 -0,01%

7.

Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (np. sprzedaż tkaniny, butów). -245.943,39 -16,78% -14.950,19 -3,01%

8.

Razem sprzedaż. -1.465.335,10 -100,00% -495.982,98 -100,00%

Spółka nie ewidencjonuje sprzedaży nieruchomości (mieszkań) na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, gdyż zgodnie z poz. 35 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.) taka czynność jest zwolniona z tego obowiązku. Także w odniesieniu do usług wynajmu nieruchomości, Spółka nie prowadzi jej ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, gdyż zgodnie z poz. 24 wymienionego wyżej załącznika, czynności te są również zwolnione z tego obowiązku. Spółka dokonuje również dostawy towarów w systemie wysyłkowym pocztą lub przesyłkami kurierskimi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku lub poczty. Ten rodzaj sprzedaży również w całości jest dokumentowany fakturami i nie ewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej zgodnie z poz. 36 załącznika. Pozostała sprzedaż, prowadzona przez Spółkę na rzecz osób fizycznych, nie przekroczyła w roku 2010 kwoty 40.000 zł i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem ust. 6 jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż w zakresie usług wynajmu nieruchomości oraz związanych z nimi i wynikających z zawartych umów, rozliczeń w zakresie mediów, tj. wody, ścieków, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości Spółka stosuje symbol PKWiU 68.20.11.0, a w stosunku do usług finansowych 64.92.13.0.

Świadczenie usług najmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych dokumentowane są w całym zakresie fakturami VAT.

W związku ze sprzedażą wysyłkową na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych, zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku na rachunek bankowy podatnika. Spółka nie jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Ponadto, z ewidencji dowodów zapłaty i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Na każdą transakcję sprzedaży wystawiana jest faktura VAT, a Spółka prowadzi pełną księgowość i szczegółowo ewidencjonuje dowody zapłaty, na podstawie których można ustalić dane (w tym adres) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

W przypadku świadczenia pozostałych usług na rzecz osób fizycznych (wykazanych w punkcie 6 struktury sprzedaży), każde świadczenie usługi przez Spółkę dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę, a liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia tych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a także liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Towary wskazane w punktach 3 i 4 struktury sprzedaży sprzedawane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych to: buty (np. buty miejskie, buty myśliwskie), deski sedesowe, stymulator prądowy, hydroterapeutyczny system do wykonywania lewatyw, jajka do masażu na odchudzanie, urządzenia odchudzające. Na wszystkie te towary były wystawione faktury VAT.

Rodzaje usług wskazane w punkcie 6 struktury sprzedaży - jako pozostałe usługi, świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych to: usługa malowania, usługa remontu, usługa masażu, usługa bioenergoterapii oka, usługa naprawy rynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo postępuje nie prowadząc ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. Zarówno sprzedaż nieruchomości (mieszkań), jak i świadczone usługi wynajmu nieruchomości dokumentowane w całym zakresie fakturami, są zwolnione z przedmiotowej ewidencji na podstawie poz. 24, 35 i 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r., a pozostała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w 2010 r. i 2011 r. kwoty 40.000,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z powyższego wynika, iż pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest szerokie i wykracza poza definicję zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z przepisu art. 111 ust. 1 wynika ponadto, iż podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących, są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego. Należy jednak zauważyć, iż opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy.

Z powyższej normy prawnej wprost wynika, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Należy ponadto zauważyć, iż osoby, o których mowa w przepisie art. 111 ust. 1, są ostatecznymi konsumentami, u których nie występuje podatek należny i nie dokonują odliczeń. Wobec tego, że wymienieni nabywcy nie są zainteresowani w wykazywaniu podatku naliczonego, w praktyce mogłoby dojść do nieprawidłowości w ewidencjonowaniu kwot należnych z tytułu sprzedaży towarów i świadczenia usług na ich rzecz. Zatem celem wprowadzenia kas fiskalnych była przede wszystkim potrzeba zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników podstaw opodatkowania.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej umożliwia również realizację prawa konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, w tym strukturze ceny.

Przez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6, w myśl którego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Wskazać należy, iż każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się zatem sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości (mieszkań), a także wynajmu mieszkań. Jest to podstawowa działalność Spółki. Oprócz powyższych transakcji, występuje też wyprzedaż zbędnych zapasów towarów i materiałów zakupionych głównie w latach poprzednich. Sprzedaż towarów i świadczenie usług występuje w przeważającej części na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale występują także transakcje na rzecz podmiotów gospodarczych. Z przedstawionej struktury sprzedaży za rok 2010 i za 8 miesięcy roku 2011 wynika, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2010 r. wyniosła 1.219.391,71, a w okresie 8 miesięcy 2011 r. - 481.032,79. Spółka nie ewidencjonuje sprzedaży nieruchomości (mieszkań) na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, gdyż - jak wskazała - zgodnie z poz. 35 załącznika do rozporządzenia taka czynność jest zwolniona z tego obowiązku. Także w odniesieniu do usług wynajmu nieruchomości, Spółka nie prowadzi jej ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, gdyż zgodnie z poz. 24 załącznika, czynności te są zwolnione z tego obowiązku. Spółka dokonuje również dostawy towarów w systemie wysyłkowym pocztą lub przesyłkami kurierskimi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku lub poczty. Ten rodzaj sprzedaży również w całości jest dokumentowany fakturami i nie ewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z poz. 36 załącznika. Pozostała sprzedaż, prowadzona przez Spółkę na rzecz osób fizycznych, nie przekroczyła w roku 2010 kwoty 40.000 zł.

Jednakże, na podstawie ww. przepisów stwierdzić należy, iż obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył w roku 2010 kwotę 40.000 zł, a zatem w tym zakresie - po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - Wnioskodawca utracił zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zainteresowany zobowiązany był rozpocząć ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej z dniem utraty tego zwolnienia - określonego zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia.

Jednakże, jak wskazano wcześniej, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż towarów lub świadczenie usług:

* poz. 23, symbol PKWiU 64-66 - usługi finansowe i ubezpieczeniowe,

* poz. 24, symbol PKWiU ex 68.20.1 - wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami

oraz sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności:

* poz. 34 - świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 2)

1.

każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę,

2.

liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 3),

* poz. 35 - dostawa nieruchomości,

* poz. 36 - dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła 2),4).

Przy czym, jak wskazano w przypisach do załącznika do rozporządzenia:

* ex - rozumie się przez to zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,

* 2) nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.,

* 3) dotyczy również podatników rozpoczynających w 2011 r. lub 2012 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2011 r. lub 2012 r. podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 34 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.

* 4) w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Z opisu sprawy wynika ponadto, że w zakresie usług wynajmu nieruchomości oraz związanych z nimi i wynikających z zawartych umów, rozliczeń w zakresie mediów, tj. wody, ścieków, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości Spółka stosuje symbol PKWiU 68.20.11.0, a w stosunku do usług finansowych 64.92.13.0. Świadczenie usług najmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych dokumentowane są w całym zakresie fakturami VAT. W związku ze sprzedażą wysyłkową na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych, zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku na rachunek bankowy podatnika. Spółka nie jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Ponadto, z ewidencji dowodów zapłaty i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Na każdą transakcję sprzedaży wystawiana jest faktura VAT, a Spółka prowadzi pełną księgowość i szczegółowo ewidencjonuje dowody zapłaty, na podstawie których można ustalić dane (w tym adres) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, na rzecz których dokonano wysyłki towarów. W przypadku świadczenia pozostałych usług na rzecz osób fizycznych (wykazanych w punkcie 6 struktury sprzedaży), każde świadczenie usługi przez Spółkę dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę, a liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia tych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a także liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. Towary wskazane w punktach 3 i 4 struktury sprzedaży sprzedane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych to: buty (np. buty miejskie, buty myśliwskie), deski sedesowe, stymulator prądowy, hydroterapeutyczny system do wykonywania lewatyw, jajka do masażu na odchudzanie, urządzenia odchudzające. Na wszystkie te towary były wystawione faktury VAT. Rodzaje usług wskazane w punkcie 6 struktury sprzedaży - jako pozostałe usługi, świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych to: usługa malowania, usługa remontu, usługa masażu, usługa bioenergoterapii oka, usługa naprawy rynny.

Zatem, z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi finansowe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 64.92.13.0.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa, jak również przedstawiony we wniosku opis sprawy, stwierdzić należy, że o ile świadczone przez Wnioskodawcę usługi finansowe świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 64.92.13.0, do dnia 31 grudnia 2012 r. korzystać one będą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 23 załącznika do tego rozporządzenia.

Zainteresowany świadczy również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi wynajmu nieruchomości oraz związane z nimi i wynikające z zawartych umów, rozliczenia w zakresie mediów, tj. wody, ścieków, energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości, w stosunku do których stosuje symbol PKWiU 68.20.11.0. Świadczenie usług najmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych dokumentowane jest w całym zakresie fakturami VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca spełnia warunki wynikającego z zapisu zawartego w poz. 24 załącznika do rozporządzenia. W konsekwencji, świadczenie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usług najmu nieruchomości korzysta do dnia 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 24 załącznika do tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozostałe usługi, gdzie każde świadczenie usługi dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę, a liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia tych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a także liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Z powołanych przepisów wynika, iż Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, o ile spełni określone w nim warunki, tj. każde świadczenie usług dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, oraz liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których wyżej mowa, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zostały spełnione warunki uprawniające do korzystania do dnia 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia w odniesieniu do pozostałych usług wskazanych we wniosku, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ze złożonego wniosku wynika także, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości (mieszkań). Spółka dokonuje dostawy nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego w odniesieniu do powołanych przepisów należy stwierdzić, iż stosownie do zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 35 załącznika do rozporządzenia, w zakresie dokonywanej dostawy nieruchomości, do dnia 31 grudnia 2012 r. Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto, Spółka prowadzi sprzedaż wysyłkową na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z tą sprzedażą, zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku na rachunek bankowy podatnika. Z ewidencji dowodów zapłaty i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Na każdą transakcję sprzedaży wystawiana jest faktura VAT, a Spółka prowadzi pełną księgowość i szczegółowo ewidencjonuje dowody zapłaty, na podstawie których można ustalić dane (w tym adres) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Aby podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

* podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Niewystąpienie któregokolwiek z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za którą otrzymuje w całości zapłatę na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, korzysta w tym zakresie do dnia 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Reasumując, w związku z tym, iż obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył w roku 2010 kwotę 40.000 zł, Wnioskodawca utracił zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i w konsekwencji zobowiązany był rozpocząć ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej z dniem utraty tego zwolnienia.

Jednakże, pomimo utraty zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca w zakresie: sprzedaży nieruchomości, świadczenia usług wynajmu nieruchomości, sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży usług finansowych, świadczenia pozostałych usług - dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, może korzystać ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 23, poz. 24, poz. 34, poz. 35 oraz poz. 36 załącznika do rozporządzenia, tj. nie ma obowiązku ewidencjonowania tych czynności za pomocą kasy rejestrującej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 kwietnia 2011 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", był wyższy niż 70%.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%.

Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 3.

Jak wynika z opisu sprawy, udział obrotów z tytułu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był niższy niż 70% (poz. 2 i 5 struktury sprzedaży).

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej określonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, bowiem nie spełnia warunków wymienionych w tych regulacjach.

Zatem, Wnioskodawca zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży towarów i materiałów wymienionych we wniosku w poz. 3 struktury sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bowiem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych nie przewidują w tym zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl