ILPP2/443-1465/09-3/ISN, Miejsce świadczenia usług doradczych. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1465/09-3/ISN - Miejsce świadczenia usług doradczych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1465/09-3/ISN Miejsce świadczenia usług doradczych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 28 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) o informacje doprecyzowujące.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Działalność Wnioskodawczyni opiera się na współpracy z niemiecką firmą. Usługi wykonywane przez Zainteresowaną służą zwiększeniu obrotów i zysków niemieckiej firmy produkującej systemy do zielonych dachów. Usługi te polegają na propagowaniu technologii tejże firmy, nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z klientami (architektami, generalnymi wykonawcami, firmami budowlanymi, dystrybutorami) poprzez osobiste wizyty lub za pomocą usług telefonicznych, czy internetowych. Dalszym zakresem świadczonych przez Wnioskodawczynię usług jest: obserwacja rynku, organizowanie szkoleń, konferencji związanych z technologią zielonych dachów, współpraca z polskim dystrybutorem produktów niemieckiego kontrahenta. Wszelkie ww. usługi służą zwiększeniu sprzedaży materiałów do zielonych dachów (podniesieniu zysków niemieckiej firmy). Za realizację umowy z niemieckim partnerem Zainteresowana wystawia co miesiąc fakturę VAT na stałą ryczałtową kwotę wynikającą z umowy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni uściśliła, że wykonywane przez nią usługi polegają na: doradztwie technicznym, pomocy w projektowaniu zielonych dachów, proponowaniu architektom możliwych rozwiązań technicznych. Usługi te nie są związane z pośrednictwem w obrocie produktami. Zainteresowana nie sprzedaje ani nie kupuje żadnych materiałów do zielonych dachów, a jej głównym zajęciem jest konsultacja techniczna. Ponadto oświadczyła, że firma niemiecka z którą współpracuje jest płatnikiem podatku VAT na terenie Niemiec.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowana powinna płacić podatek VAT na terenie Polski i w jakiej stawce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałej sytuacji nie powinna ona płacić podatku od towarów i usług, ponieważ jej usługi są świadczone na rzecz partnera niemieckiego oraz mają charakter ogólny i są skierowane na promowanie marki tejże firmy. Nie są one przypisane do konkretnej lokalizacji na terenie Polski (art. 27 ust. 3), a wszelkie wizyty w biurach projektowych, czy miejscach budowy mają na celu pokazanie możliwych rozwiązań technologicznych, które są standardowe dla wielu obiektów, nie dla jednego konkretnego miejsca. Wizyty te mają charakter konsultingowo-marketingowych, których głównym celem jest przekonanie klienta do zastosowania produktów niemieckiej firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Do dnia 31 grudnia 2009 r., miejsce świadczenia usług regulowały powołane w niniejszej interpretacji przepisy art. 27 i art. 28 ustawy.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania (...).

Odstępstwa od ogólnej zasady określania miejsca świadczenia usług przewidziane zostały w art. 27 ust. 2-6 i art. 28.

Na mocy art. 27 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, w tym w szczególności:

a.

usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1),

b.

usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2),

c.

usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1),

d.

usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

e.

usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3).

Powyższy katalog usług ma charakter przykładowy i jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż nie obejmuje wyłącznie ww. usług lecz również inne usługi o podobnym charakterze co wymienione.

Przy czym, należy w tym miejscu zaznaczyć, że ww. usługi nie odnoszą się do specjalizacji (zawodu) podmiotu świadczącego usługę (prawnik, konsultant, księgowy, inżynier), lecz do natury świadczenia. Wymienione w tym przepisie specjalizacje służą jedynie zdefiniowaniu kategorii usług najczęściej wykonywanych w ramach tych specjalizacji.

Natomiast "usługi podobne" oznaczają usługi podobne do usług wykonywanych przez konsultantów, inżynierów, biura konsultingowe, prawników, księgowych w takim zakresie, w jakim służą temu samemu celowi co powyższe.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, na postawie zawartej umowy z firmą zagraniczną, świadczy usługi polegające na: doradztwie technicznym, pomocy w projektowaniu zielonych dachów, proponowaniu architektom możliwych rozwiązań technicznych.

Usługi wykonywane przez Zainteresowaną służą zwiększeniu obrotów i zysków niemieckiej firmy produkującej systemy do zielonych dachów. Usługi te polegają na propagowaniu technologii tejże firmy, nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z klientami (architektami, generalnymi wykonawcami, firmami budowlanymi, dystrybutorami) poprzez osobiste wizyty lub za pomocą usług telefonicznych czy internetowych. Dalszym zakresem świadczonych przez Wnioskodawczynię usług jest: obserwacja rynku, organizowanie szkoleń, konferencji związanych z technologią zielonych dachów, współpraca z polskim dystrybutorem produktów niemieckiego kontrahenta. Wszelkie ww. usługi służą zwiększeniu sprzedaży materiałów do zielonych dachów (podniesieniu zysków niemieckiej firmy).

Przedmiotowe usługi nie są związane z pośrednictwem w obrocie produktami. Zainteresowana nie sprzedaje ani nie kupuje żadnych materiałów do zielonych dachów, a jej głównym zajęciem jest konsultacja techniczna. Kontrahent niemiecki jest płatnikiem podatku VAT w Niemczech.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, iż wymienione przez Zainteresowaną usługi, polegające na: doradztwie technicznym, pomocy w projektowaniu zielonych dachów, proponowaniu architektom możliwych rozwiązań technicznych mieszczą się w zakresie usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy.

Zatem, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania, czyli w przedmiotowej sprawie terytorium Niemiec.

Reasumując, usługi będące przedmiotem zapytania, świadczone na rzecz podatnika z siedzibą w Niemczech, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, tym samym Zainteresowana nie ma obowiązku zapłaty tego podatku w związku z ich wykonywaniem.

O sposobie rozliczania ewentualnego podatku i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ zwraca uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. (z wyjątkami określonymi w art. 8 tej ustawy), weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504), zgodnie z którą uchylone zostały art. 27 i art. 28, a dodano art. 28a do art. 28o regulujące kwestię określenia miejsca świadczenia usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl