ILPP2/443-1449/10-2/BA - Ustalenie stawki podatku dla dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1449/10-2/BA Ustalenie stawki podatku dla dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wpływu 6 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone jej zadania ustawowe, podjął decyzję o zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w X. W związku z powyższym, została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013. Zakup samochodu finansowany będzie w 84% ze środków UE oraz 16% ze środków Powiatu. Beneficjentem projektu jest Powiat (na fakturze zakupu samochodu nabywcą i płatnikiem będzie Powiat). Zakupiony sprzęt będzie własnością Powiatu i na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania przekazany zostanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w X. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do użytku na cele przeciwpożarowe.k.p. PSP w X będzie odpowiedzialna za nadzór i utrzymanie zakupionego sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatku VAT - 7%, czy 22% powinna być zastosowana do dokonywanej sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Powiatu, który jest płatnikiem, jeśli samochód zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie k.p. PSP w X i będzie przez nią wykorzystywany na ochronę przeciwpożarową.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup sprzętu przeciwpożarowego dla k.p. PSP w X wykonywany jest w ramach zadań własnych Powiatu (art. 4 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym). Samochód będący przedmiotem dostawy jest wymieniony w załączniku nr 3 do ustawy, będzie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej, jednak nabywcą będzie Powiat, który nie jest jednostką przeciwpożarową. Według Zainteresowanego stawka podatku od towarów i usług na fakturze powinna wynosić 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi (7%, 3% i 0%) lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W pozycji 129 tego załącznika, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono sprzęt przewozowo-samochodowy:

1.

pożarnicze samochody specjale i specjalistyczne (gaśnice, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,

2.

sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

Natomiast, art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, że stosowanie obniżonej 7% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

* dostawa musi odbywać się na terytorium kraju,

* dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

* towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika do ustawy.

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest m.in. od tego czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "jednostki ochrony przeciwpożarowej", w związku z tym należy posiłkować się ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 tej ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2.

zakładowa straż pożarna,

3.

zakładowa służba ratownicza,

4.

gminna zawodowa straż pożarna,

4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5.

terenowa służba ratownicza,

6.

ochotnicza straż pożarna,

7.

związek ochotniczych straży pożarnych,

8.

inne jednostki ratownicze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki niewymienione w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Z opisu sprawy wynika, iż Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone jej zadania ustawowe, podjął decyzję o zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w X. W związku z powyższym, została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013. Zakup samochodu finansowany będzie w 84% ze środków UE oraz 16% ze środków Powiatu. Beneficjentem projektu jest Powiat (na fakturze zakupu samochodu nabywcą i płatnikiem będzie Powiat). Zakupiony sprzęt będzie własnością Powiatu i na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania przekazany zostanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w X. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do użytku na cele przeciwpożarowe.k.p. PSP w X będzie odpowiedzialna za nadzór i utrzymanie zakupionego sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Wobec powyższego, określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 10 ustawy warunki, w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, bowiem dostawa towarów, wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy nastąpi dla Powiatu nie zaś dla jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Powiat dokonując zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w X, nie będzie korzystał z obniżonej 7% stawki podatku VAT, bowiem dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką podatku w wysokości 22%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do kwestii objętych zapytaniem, nie ustosunkowano się natomiast do pozostałych zagadnień zawartych w opisie zdarzenia przyszłego. Powyższe odnosi się przede wszystkim do oceny, kto - Powiat, czy Zarząd Powiatu - powinien być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT i rozliczać ten podatek z Urzędem Skarbowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl