ILPP2/443-1423/11-3/AD - Odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami dokonanymi w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków PROW na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1423/11-3/AD Odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami dokonanymi w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków PROW na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 10 października 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 12 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 14 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 14 grudnia 2011 r.) o doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Gmina jest podatnikiem VAT. Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 14 maja 2010 r. realizuje inwestycję pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości (...) wraz z oczyszczalnią ścieków (...). Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym przewidzianym do odzyskania.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków w S. wraz z kanalizacją sanitarną. Do wybudowanej kanalizacji zostaną podłączone gospodarstwa domowe mieszkańców miejscowości wymienionych wyżej. Termin wykonania inwestycji to 20 października 2011 r. Wynagrodzenie za przedmiot umowy z tytułu realizowanej inwestycji wyniesie 10.287.765,14 zł brutto. Zainteresowany z tytułu realizowanej inwestycji zgodnie z zawartą umową wypłacił wykonawcy wynagrodzenie:

1.

2.057.553,03 zł brutto w tym VAT 371.034,15 zł - Faktura z dnia 21 września 2010 r.,

2.

2.057.553 zł brutto w tym VAT 371.034,15 zł - Faktura z dnia 8 grudnia 2010 r.,

3.

2.057.553.03 zł brutto w tym VAT 384.745,69 zł - Faktura z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Wypłacono ogółem 6.172.659,06 zł brutto w tym VAT 1.126.813,99 zł.

Po oddaniu zadania - zrealizowania całości inwestycji Wnioskodawca będzie dokonywać sprzedaży usług opodatkowanych VAT (ścieków) mieszkańcom (gospodarstwom domowym) podłączonych do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w S. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy jest prowadzone obecnie przez koncesjonariusza Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie umowy koncesji z Zainteresowanym z dnia 18 grudnia 2009 r. na okres lat trzech, z tym, że umowa nie dotyczy inwestycji realizowanej - Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w S.

Wnioskodawca z tytułu tej inwestycji będzie sam prowadził działalność, z której czynności opodatkowane są podatkiem VAT (sprzedaż usług - odbiór ścieków).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego fakturami wystawionymi przez wykonawcę robót budowlanych inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości (...) wraz z oczyszczalnią ścieków (...). Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy to zarówno faktur już zapłaconych jak i faktury która zostanie wystawiona po zakończeniu - wybudowaniu inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1531 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Artykuł 7 ust. 1 pkt 3 przywoływanej ustawy obejmuje sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji itp. Oznacza to, że jest to zadanie własne Zainteresowanego.

Wnioskodawca zawiera umowy cywilno-prawne i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Realizowana inwestycja nie będzie oddana osobie trzeciej. Zainteresowany będzie prowadził działalność w zakresie sprzedaży usług mieszkańcom podłączonych gospodarstw do kanalizacji sanitarnej w zakresie odbioru ścieków, które są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowując, poniesione przez Wnioskodawcę koszty inwestycji udokumentowane wystawionymi przez wykonawcę w części fakturami VAT jak i po zakończeniu inwestycji fakturą końcową, a dotyczące budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych.

Nie ma znaczenia źródło finansowania nabycia towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi natomiast, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy - zadania własne obejmują sprawy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Jednak jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotową inwestycję będzie wykorzystywał sam do prowadzenia działalność w zakresie sprzedaży usług (odbiór ścieków). Wykonywane usługi świadczone będą mieszkańcom gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej w ramach zawartych umów cywilno-prawnych.

Z przywołanych przepisów wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to więc wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca - Gmina jest podatnikiem VAT. Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 14 maja 2010 r. realizuje inwestycję pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości (...) wraz z oczyszczalnią ścieków (...). Inwestycja jest współfinansowana w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym przewidzianym do odzyskania.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków w Sławnie wraz z kanalizacją sanitarną. Do wybudowanej kanalizacji zostaną podłączone gospodarstwa domowe mieszkańców miejscowości wymienionych wyżej. Termin wykonania inwestycji to 20 października 2011 r.

Po oddaniu zadania - zrealizowania całości inwestycji Wnioskodawca będzie dokonywać sprzedaży usług opodatkowanych VAT (ścieków) mieszkańcom (gospodarstwom domowym) podłączonych do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w S. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy jest prowadzone obecnie przez koncesjonariusza Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie umowy koncesji z Zainteresowanym z dnia 18 grudnia 2009 r. na okres lat trzech, z tym, że umowa nie dotyczy inwestycji realizowanej - Budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w S.

Wnioskodawca z tytułu tej inwestycji będzie sam prowadził działalność, z której czynności opodatkowane są podatkiem VAT (sprzedaż usług - odbiór ścieków).

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług są spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który w ramach zawartych umów cywilno-prawnych prowadzi działalność w zakresie sprzedaży usług mieszkańcom podłączonych do kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych, polegającą na odbiorze ścieków. Wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości (...) wraz z oczyszczalnią ścieków (...)", zarówno w odniesieniu do faktur zapłaconych jak i wystawionych po zakończeniu inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl