Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1414/09-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. sprzedaż hurtowa wyrobów budowlanych. Działalność Zainteresowanego jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zawarł on z kontrahentami umowy intensyfikujące sprzedaż. Na podstawie zawartych umów za osiągnięcie w określonym czasie określonego poziomu obrotów Wnioskodawca wypłaca kontrahentom premie pieniężne. Premie nie są związane z konkretną dostawą. Kontrahenci dokumentują otrzymanie premii pieniężnych fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wyjaśniła, iż:

#61485; w zamian za udzielenie premii nie ma miejsca świadczenie innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, nie ma miejsca zobowiązanie się do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię, ani powstrzymywania się od zakupów w firmach konkurencyjnych, nie ma miejsca również zobowiązanie się do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta,

* warunkiem wypłaty premii pieniężnych jest wyłącznie osiągnięcie określonego poziomu zakupów,

* wysokość premii zróżnicowana jest ze względu na wielkość obrotów, ustalana jest procentowo,

* premie nie są wypłacane w przypadku gdy nabywca towarów w określonym czasie nie dokona zakupów towarów na określoną kwotę,

* wypłacane premie są związane ze zrealizowanymi dostawami w konkretnie określonym przedziale czasowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy, na podstawie faktury VAT dokumentującej wypłatę premii pieniężnej, wystawionej przez odbiorcę premii przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez odbiorcę premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, premie udzielane kontrahentom nie są związane z konkretnymi dostawami, ale odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. Kontrahenci dokumentując otrzymane premie pieniężne wystawiają na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT. Faktury VAT dokumentujące otrzymanie premii pieniężnych jako wynagrodzenia za świadczone usługi stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany swoje stanowisko wywodzi z interpretacji Ministra Finansów jaką otrzymał za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt XX, w której Minister Finansów stwierdza, iż wypłata premii pieniężnych za osiągnięcie określonego poziomu obrotów jest wynagrodzeniem za świadczone usługi podlegające opodatkowaniu i rodzi w skutkach powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19 ustawy o VAT. Minister w interpretacji wskazuje, że wypłata premii pieniężnej powinna być udokumentowana fakturą VAT, którą obowiązany jest wystawić świadczący usługę czyli odbiorca wynagrodzenia. Wnioskodawca uważa, że skoro usługa podlega opodatkowaniu tym samym, Zainteresowanemu przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Mocą art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2 -22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawarł z kontrahentami umowy intensyfikujące sprzedaż. Na podstawie zawartych umów za osiągnięcie w określonym czasie określonego poziomu obrotów Wnioskodawca wypłaca kontrahentom premie pieniężne. Premie nie są związane z konkretną dostawą. Kontrahenci dokumentują otrzymanie premii pieniężnych fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. w zamian za udzielenie premii nie ma miejsca świadczenie innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, nie ma miejsca zobowiązanie się do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię, ani powstrzymywania się od zakupów w firmach konkurencyjnych, nie ma miejsca zobowiązanie się do posiadania pełnego asortymentu towarów kontrahenta. warunkiem wypłaty premii pieniężnych jest wyłącznie osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Wysokość premii zróżnicowana jest ze względu na wielkość obrotów, ustalana jest procentowo. Premie nie są wypłacane w przypadku, gdy nabywca towarów w określonym czasie nie dokona zakupów towarów na określoną kwotę. Wypłacane premie są związane ze zrealizowanymi dostawami w konkretnie określonym przedziale czasowym. Premie udzielane kontrahentom nie są związane z konkretnymi dostawami.

Jak wynika z powyższego, wysokość premii uzależniona jest od wielkości dokonywanych zakupów. Stanowi ona ustalony procent wielkości obrotów w okresie rozliczeniowym.

Odnosząc się do powyższego, można stwierdzić, że premie pieniężne wypłacone przez Zainteresowanego na rzecz jego odbiorców można przyporządkować do konkretnych dostaw. Bowiem obrót uprawniający kontrahentów do uzyskania gratyfikacji pieniężnych ustalany jest na podstawie wielkości faktycznie zrealizowanych zakupów dokonanych w konkretnie określonym przedziale czasowym (np. miesiącu, kwartale, roku). Jak podaje Wnioskodawca wysokość premii jest różnicowana ze względu na wielkość obrotów i kształtowana jako ustalony procent wielkości obrotów w okresie rozliczeniowym.

Aby więc ustalić wysokość premii należnej kontrahentom, zsumowane muszą zostać poszczególne faktury dokumentujące konkretne dostawy, na podstawie których dokonywane jest obliczenie premii stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw w całym kwartalnym lub rocznym okresie objętym gratyfikacją w postaci przyznanej premii.

Ponadto - jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego - kontrahenci Spółki nie są w żaden sposób zobowiązani do świadczenia innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym itp. na jej rzecz. Uzyskanie premii przez odbiorcę towarów Wnioskodawcy uwarunkowane jest wyłącznie dokonaniem zakupu określonej ilości produktów (towarów) Spółki i w żaden sposób nie zależy od wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności na jej rzecz.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż nie wykonują oni żadnych dodatkowych czynności poza zakupem towarów od Wnioskodawcy i rozliczeniu się z nim na podstawie zrealizowanego obrotu (zakupów). Oznacza to zatem, że kontrahenci nie świadczą wobec Zainteresowanego usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Brak jest bowiem takich działań odbiorców, które byłyby czynnościami dodatkowymi do jakich byliby zobligowani postanowieniami wynikającymi z umów dotyczących otrzymywania premii.

Biorąc pod uwagę opis sprawy przedstawiony we wniosku oraz obowiązujący stan prawny, należy stwierdzić, że przedmiotowe premie pieniężne stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem uzyskanie przedmiotowej premii pieniężnej podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w takiej sytuacji Wnioskodawca winien jest wystawić faktury korygujące uwzględniające wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano wyżej - kontrahenci (wystawcy faktur) nie świadczą usług na rzecz Wnioskodawcy, to wystawione przez nich faktury, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wykazany.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wystawionych przez odbiorców swoich towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl