Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1378/09-3/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu przechowywania dokumentów związanych z zakupem oraz przekazaniem na cele osobiste działek budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny działek budowlanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna - prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym w stawce 19% i jest czynnym podatnikiem VAT. w 2005 r. Wnioskodawca zakupił na potrzeby własnej działalności gospodarczej z zapisem aktem notarialnym trzy działki budowlane na podstawie faktury VAT z 22% stawką, który odliczył w deklaracji VAT-7. Działki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Obecnie Wnioskodawca zamierza wycofać z ewidencji środków trwałych te trzy działki i przeznaczyć je na cele osobiste. Wnioskodawca sporządzi wówczas wewnętrzną fakturę VAT, w której naliczy podatek VAT według stawki 22% od podstawy takiej jak przy zakupie i rozliczy ją w deklaracji VAT-7 w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło przeznaczenie działek na cele osobiste. Po jakimś okresie (miesiące lub lata) Wnioskodawca zamierza podarować dwie działki dzieciom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dla celów dokumentacyjnych podatku VAT Wnioskodawca musi przechowywać - ponad przewidziany w ustawie o VAT okres - wszystkie dokumenty związane z zakupem i przekazaniem na cele osobiste działek budowlanych, ponieważ ich darowizna może nastąpić dopiero po paru latach od zakupu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celach dokumentacyjnych należałoby przechowywać dokumenty związane z zakupem i przekazaniem na cele osobiste ponad okres wymagany w ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacja podatkowa, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

1.

zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiążę powstanie takiego zobowiązania;

2.

doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej).

Stosownie do art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Powołana powyżej regulacja określa terminy przechowywania dokumentacji podatkowej związanej z podatkiem VAT. Obowiązek ten został wprowadzony, aby możliwe było sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zobowiązań podatkowych, które się jeszcze nie przedawniły.

Na podstawie niniejszego przepisu podatnicy mają obowiązek przechowywania następujących ewidencji:

* ewidencji sprzedaży, prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo,

* ewidencji VAT (w tym również prowadzonych w formach szczególnych przez podatników opodatkowanych w ramach procedur szczególnych),

* ewidencji w kasie rejestrującej (a raczej kopii wydruków z tej kasy).

Oznacza to, iż dokumenty związane z ww. ewidencjami są jednocześnie dokumentami związanymi z rozliczeniem podatku od towarów i usług.

Zatem dokumentami związanymi z rozliczeniem podatku VAT w świetle art. 112 ustawy, są przede wszystkim oryginały faktur zakupowych oraz kopie faktur sprzedaży, jak również raporty fiskalne.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca (osoba fizyczna) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. w 2005 r. Zainteresowany zakupił na potrzeby własnej działalności gospodarczej trzy działki budowlane na podstawie faktury VAT z 22% stawką podatku, który odliczył w deklaracji VAT-7. Ww. działki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Obecnie Zainteresowany zamierza wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotowe działki i przeznaczyć je na cele osobiste. Wnioskodawca wskazał, iż sporządzi wówczas wewnętrzną fakturę VAT, w której naliczy podatek VAT według stawki 22% od podstawy opodatkowania takiej jak przy zakupie oraz rozliczy ją w deklaracji VAT-7 w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi przeznaczenie działek na cele osobiste. Następnie po jakimś okresie (miesiące lub lata) Wnioskodawca zamierza przekazać nieodpłatnie (podarować) dwie działki dzieciom.

Odnosząc się zatem do zadanego przez Wnioskodawcę pytania dotyczącego kwestii obowiązku przechowywania przez Wnioskodawcę dla celów dokumentacyjnych podatku VAT dokumentów związanych z zakupem oraz przekazaniem na cele osobiste działek budowlanych (tj. faktury VAT dokumentującej nabycie przedmiotowych działek dla potrzeb działalności gospodarczej oraz faktury wewnętrznej dokumentującej ich wycofanie z ewidencji środków trwałych), ponad termin określony w ustawie o VAT, tut. Organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca będzie zobowiązany przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wskazać w tym miejscu należy, iż powołane wyżej przepisy określają maksymalny termin przechowywania dokumentów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, nie oznacza to jednak, że Zainteresowany nie może przechowywać ww. dokumentów ponad wymagany w tych przepisach okres.

Mając zatem na uwadze fakt, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie działek budowlanych może nastąpić (jak wskazał Zainteresowany) po upływie określonego w przytoczonych przepisach terminie, to należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w celach dowodowych może on przechowywać dokumenty związane z zakupem oraz przekazaniem na cele osobiste przedmiotowych działek ponad wymagany w ww. przepisach okres.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej terminu przechowywania dokumentów związanych z zakupem oraz przekazaniem na cele osobiste działek budowlanych. Natomiast w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny działek budowlanych została wydana w dniu 31 grudnia 2009 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr ILPP2/443-1378/09-2/EN.

Z kolei w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny na rzecz dzieci działek wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej została wydana w dniu 10 listopada 2009 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr ILPB1/415-1106/09-2/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl