Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1378/09-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny działek budowlanych wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny działek budowlanych wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna - prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym w stawce 19% i jest czynnym podatnikiem VAT. w 2005 r. Wnioskodawca zakupił na potrzeby własnej działalności gospodarczej z zapisem aktem notarialnym trzy działki budowlane na podstawie faktury VAT z 22% stawką, który odliczył w deklaracji VAT-7. Działki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Obecnie Wnioskodawca zamierza wycofać z ewidencji środków trwałych te trzy działki i przeznaczyć je na cele osobiste. Wnioskodawca sporządzi wówczas wewnętrzną fakturę VAT, w której naliczy podatek VAT według stawki 22% od podstawy takiej jak przy zakupie i rozliczy ją w deklaracji VAT-7 w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło przeznaczenie działek na cele osobiste. Po jakimś okresie (miesiące lub lata) Wnioskodawca zamierza podarować dwie działki dzieciom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług w związku z darowizną działek budowlanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy przekazaniu działek budowlanych na cele osobiste podatnika i wyprowadzeniu z ewidencji środków trwałych należy sporządzić wewnętrzną fakturę VAT, w której naliczy on podatek VAT według 22% stawki podatku, od podstawy opodatkowania takiej jak przy zakupie oraz rozliczy ją w deklaracji VAT-7 w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło przeznaczenie działek na cele osobiste. Natomiast przy darowiźnie działek dzieciom, Zainteresowany uważa, że podatku VAT drugi raz nie będzie naliczał, ponieważ naruszyłoby to zasadę neutralności podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Czynnością zrównaną z dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 2 ustawy - jest również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Analiza powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że każde przekazanie należących do przedsiębiorstwa podatnika towarów bez wynagrodzenia (w szczególności darowizny), niezależnie od tego, czy następują one na cele prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie, uznać należy za opodatkowaną dostawę towarów, z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 7 ust. 3 - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

W art. 106 ust. 7 ustawy postanowiono, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne, za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca (osoba fizyczna) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. w 2005 r. Zainteresowany zakupił na potrzeby własnej działalności gospodarczej trzy działki budowlane na podstawie faktury VAT z 22% stawką podatku, który odliczył w deklaracji VAT-7. Ww. działki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Obecnie Zainteresowany zamierza wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotowe działki i przeznaczyć je na cele osobiste. Wnioskodawca wskazał, iż sporządzi wówczas wewnętrzną fakturę VAT, w której naliczy on podatek VAT według stawki 22% od podstawy opodatkowania takiej jak przy zakupie oraz rozliczy ją w deklaracji VAT-7 w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi przeznaczenie działek na cele osobiste. Następnie po jakimś okresie (miesiące lub lata) Wnioskodawca zamierza przekazać nieodpłatnie (podarować) dwie działki dzieciom.

Oznacza to, iż w przedmiotowej sprawie dojdzie do darowizny majątku Wnioskodawcy, od którego wcześniej (tj. przy przekazaniu na cele osobiste) został rozliczony podatek VAT.

Odnosząc zatem przedstawiony powyżej stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując darowizny przedmiotowych działek na rzecz dzieci nie będzie występował w roli podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lecz będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany nie będzie zobowiązany do jego zapłaty.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny działek budowlanych. Natomiast w kwestii terminu przechowywania dokumentów związanych z zakupem oraz przekazaniem na cele osobiste działek budowlanych została wydana w dniu 31 grudnia 2009 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr ILPP2/443-1378/09-3/EN.

Z kolei w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny na rzecz dzieci działek wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej została wydana w dniu 10 listopada 2009 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr ILPB1/415-1106/09-2/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl