Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1343/09-4/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wynikającego z not korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wynikającego z not korygujących. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka) ma zawarte z kontrahentami umowy handlowe. Na podstawie tych umów udziela kontrahentom premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów (procent w stosunku do rocznych obrotów netto). Warunkiem przyznania premii na rzecz kontrahenta jest zrealizowanie w stosunkach handlowych ze Spółką określonego obrotu netto w ciągu okresu rozliczeniowego, którym jest jeden rok. Premia jest dokumentowana notami księgowymi wystawianymi przez kontrahenta. Po zakończeniu roku, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego lub w przypadku przedłużenia umowy - w ciągu jednego miesiąca od jej wygaśnięcia, kontrahent dokonuje ostatecznego rozliczenia należności z tytułu premii.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż:

* udzielenie premii będącej przedmiotem zapytania, związane jest z dostawami w określonym przedziale czasowy, w ten sposób, że ich obrót w danym okresie jest podstawą do wyliczenia premii,

* premii nie da się powiązać z żadną z dostaw w okresie nią objętym. Premia nie dotyczy konkretnych grup towarów czy dostaw. Stanowi dodatkowe wynagrodzenie kontrahenta z tytułu współpracy. To, że podstawą jej kalkulacji jest obrót w danym okresie (czyli łączna wartość dostaw) nie oznacza, że każda z tych dostaw w danym okresie jest w równy sposób objęta premią i możliwe jest powiązanie premii z konkretnymi dostawami,

* premia nie jest udzielana w zamian za świadczenie jakichkolwiek usług przez podmiot ją otrzymujący,

* warunkiem otrzymania premii jest wyłącznie osiągnięcie określonego obrotu,

* uzyskanie premii pieniężnych nie zależy od spełnienia żadnych innych warunków, poza realizacją wysokości obrotu,

* premia nie jest uwarunkowana realizacją usług,

* premia będzie wypłacana wyłącznie pod warunkiem realizacji określonego pułapu obrotów. Żadne inne działania nie są wymagane.

Ponadto, Spółka wskazała, iż mimo, że warunkiem przyznania premii jest zrealizowanie określonego poziomu obrotu netto w ciągu okresu rozliczeniowego, którym jest jeden rok, to premia płatna jest po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie netto obrotów osiągniętych w minionym miesiącu, pomnożonych przez wskazany w umowie procent. Zaś po zakończeniu roku, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego lub w przypadku przedłużenia umowy - w ciągu miesiąca od jej wygaśnięcia, Spółka oraz jej kontrahent dokonują ostatecznego rozliczenia z tytułu premii.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w sytuacji, gdy premia dokumentowana jest nota księgową, Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wynikającą z noty, na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

2.

Czy kwota wynikająca z noty obciążeniowej jest kwotą netto.

3.

Czy prawo do obniżenia obrotu powstaje w momencie otrzymania noty.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym przypadku, Spółka de facto udziela rabatu (gdyż zmniejszyło się wynagrodzenie Spółki za dostarczane towary), a zatem ma prawo dokonać obniżenia obrotu na podstawie noty księgowej uzyskanej od klienta. Korekta taka winna być dokonana w miesiącu, w którym Spółka otrzyma taką notę.

Kwestia korekty obrotu o udzielone rabaty uregulowana została w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., "obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur".

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy otrzymuje ona od kontrahenta noty księgowe za należne rabaty/premie pieniężne, ma prawo uznać, iż następuje obniżenie jej wynagrodzenia za sprzedaż towarów po dokonaniu transakcji. Ekonomicznym rezultatem bowiem wypłaconej kwoty jest zmniejszenie pierwotnego wynagrodzenia Spółki z tytułu dokonanej sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta.

W ocenie Spółki, w przedstawionym przez nią stanie faktycznym zastosowanie ma art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zatem, zgodnie z wykładnią gramatyczną przepisu, obrót może być zmniejszany w dwojaki sposób:

* albo o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów,

* albo o kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że rabat ma zostać udokumentowany, lecz zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, "udokumentowanie" nie oznacza wystawienia faktury korygującej. Taki sposób wykładni przepisów dowodzący, iż rabat nie musi zostać udokumentowany fakturą korygującą, co wynika wprost z cytowanego art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, został również potwierdzony w orzecznictwie sądów administracyjnych, na przykład w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 3856/06). Spółka, dla potwierdzenia swojego stanowiska wskazała na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Elida Gibbs Ltd przeciwko Commissioners of Customs and Excise z dnia 24 października 1996 r. (sprawa C-317/94). w wyroku tym ETS wskazał, iż zgodnie z podstawową zasadą podatku VAT opodatkowana jest konsumpcja, podatek ten jest natomiast zupełnie neutralny dla podatników. Zatem, podstawa opodatkowania nie może przekroczyć kwoty efektywnie zapłaconej przez konsumenta finalnego. ETS podkreślił również, iż prawo do obniżenia obrotu przysługuje również wtedy, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej. Zdaniem ETS, nie byłoby zgodne z Dyrektywą (Dyrektywa 77/3888/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku, obecnie zastąpiona Dyrektywą 112/2006/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), gdyby podstawa opodatkowania użyta do obliczenia podatku należnego przekraczała kwotę ostatecznie otrzymaną przez podatnika. Gdyby bowiem tak było, zasada neutralności VAT w stosunku do podatników nie byłaby spełniona.

Dokonanie korekty faktury nie stanowi więc jedynej możliwości dla zmniejszenia obrotu. Zmniejszenie takie możliwe jest także w oparciu o inne dokumenty, które zawierać będą wszelkie dane potrzebne dla zobrazowania wysokości udzielonego rabatu. Ustawodawca nie sprecyzował bowiem tego, w jaki sposób i w jakiej formie następować by miało dokumentowanie rabatów, zarówno co do faktu ich udzielenia, jak i co do ich wysokości i przedmiotu.

Powyższe stanowisko pozostaje w zgodzie z Dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która w art. 73 oraz w art. 90 ust. 1 określa podstawę opodatkowania, przewidując uprawnienia do jej obniżenia w przypadku każdorazowego, faktycznego zmniejszenia obrotu.

Zgodnie z Dyrektywą, przesłanką wystarczającą dla ustalenia podstawy opodatkowania jest zaistnienie samego faktu zmniejszenia obrotu, bez konieczności wykazywania go w jeden konkretny sposób.

Spółka wskazała, iż w związku z tym, że wypłacana kwota nie dotyczy jednej dostawy, a wielu, to niemożliwe jest wystawienie faktury korygującej, która musi zawierać chociażby:

* numer faktury korygowanej (a w omawianym stanie faktycznym nie jest możliwe zapisanie na fakturze korygującej faktury korygowanej, gdyż rabat udzielany jest za łączny obrót wynikający z wielu faktur, a nie jednej) lub

* nazwę towaru lub usługi objętych rabatem (w omawianym stanie faktycznym Spółka nie jest w stanie stwierdzić, które towary są objęte rabatem).

Spółka stoi zatem na stanowisku, że ma prawo obniżyć swój obrót na podstawie innego dokumentu, w tym otrzymanej noty obciążeniowej (lub wystawionej noty uznaniowej).

Przepis § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) oraz odpowiadający mu § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, mówiący o wystawieniu faktury korygującej w związku z udzieleniem rabatu po wystawieniu faktury odnosi się do jednej faktury. Natomiast Spółka, na podstawie umowy nie udziela rabatu w odniesieniu do jednej dostawy (a więc po wystawieniu jednej faktury), lecz w odniesieniu do wielu dostaw.

Zatem, w ocenie Spółki, ma ona prawo do obniżania obrotu z tytułu dostaw towarów o kwoty wykazywane w otrzymywanych notach księgowych jako prawnie dopuszczalnego oraz udokumentowanego rabatu (bonusu, premii pieniężnej) przyznanego z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów. Kwoty wykazane w notach księgowych Spółka powinna traktować jako kwoty netto.

Spółka uważa, iż obniżenie obrotu może nastąpić w deklaracji podatkowej VAT składanej za miesiąc, w którym otrzymano notę obciążeniową.

Powyższe stanowisko zostało również podzielone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 marca 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 2866/08).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku - art. 29 ust. 1 ustawy.

W świetle art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "rabat", w związku z powyższym pojęcie to należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową.

Przyjmując za "Słownikiem języka polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 825), "rabat" - to zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towaru.

W świetle powyższego rabat należy rozumieć, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na te przyznane przed ustaleniem ceny oraz na te udzielane po jej ustaleniu.

Jeżeli rabat jest udzielony w momencie sprzedaży towarów i wystawieniu faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Natomiast, jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanym dalej rozporządzeniem.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka podpisała z kontrahentami umowy handlowe na podstawie których udziela premii pieniężnych z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów - procent w stosunku do rocznych obrotów netto. Warunkiem przyznania premii jest zrealizowanie określonego obrotu netto w ciągu okresu rozliczeniowego, którym jest jeden rok. Przedmiotowej premii nie da się powiązać żadną z dostaw w okresie nią objętym i nie dotyczy konkretnych grup towarów czy dostaw. Premia ta stanowi dodatkowe wynagrodzenie kontrahenta z tytułu współpracy. Zdaniem Spółki, w przedmiotowej sprawie, udziela ona rabatu, gdyż zmniejszyło się wynagrodzenie Spółki za dostarczone towary. Zainteresowany wskazał, iż kontrahenci dokumentują otrzymany rabat poprzez wystawienie noty księgowej.

Artykuł 106 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury zostały określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przepisy § 13 i § 14 rozporządzenia, określają sytuacje, w jakich podatnicy upoważnieni są do wystawiania faktur VAT korygujących oraz jakie elementy faktury te winy zawierać.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 13 ust. 3 rozporządzenia).

Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" (§ 13 ust. 5 rozporządzenia).

W myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca - § 14 ust. 3 rozporządzenia - wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących - § 14 ust. 4 rozporządzenia.

Jak wynika z powyższych regulacji aktu wykonawczego, fakturę korygującą wystawia się w przypadku udzielenia rabatów, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu oraz w sytuacji gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, z przytoczonych uregulowań wynika, iż istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (§ 15 ust. 2 rozporządzenia).

Z powyższego wynika, iż to nabywca towaru lub usługi wystawia notę korygującą. Natomiast, w formie noty korygującej nie można dokonać zmiany dotyczącej:

* miary i ilości sprzedawanych towarów lub zakresu wykonanych usług,

* ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),

* wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),

* stawki podatku,

* sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,

* kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

* kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W odniesieniu do powyższego notą korygującą można skorygować:

* dane sprzedawcy i nabywcy,

* datę wystawienia faktury korygowanej, datę sprzedaży,

* nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Zatem przepisy podatkowe jednoznacznie określają zarówno sytuacje, w których dopuszczalne jest wystawienie noty korygującej, jak również przypadki, kiedy wystawienie noty korygującej jest niedopuszczalne. Analiza powyższych uregulowań prowadzi do wniosku, iż udzielenie rabatu winno być udokumentowane w formie faktury korygującej. Faktura korygująca może dotyczyć transakcji udokumentowanej wystawioną fakturą VAT i podmiotów uczestniczących w danej transakcji. Faktura korygująca, jako właściwa forma udokumentowania rabatu, stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego. Natomiast forma noty korygującej nie jest właściwa dla dokonania korekty udzielonego przez sprzedawcę rabatu.

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany wypłaca kontrahentom premie pieniężne z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów (procent w stosunku do rocznych obrotów netto), a udzielenie premii związane jest z dostawami w określonym przedziale czasowym, w ten sposób, że ich obrót w danym okresie jest podstawą do wyliczenia premii. w zamian za udzielenie premii nie ma miejsca świadczenie innych usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym, reklamowym, bądź zobowiązanie się do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię. Wypłacana premia nie dotyczy konkretnych grup towarów czy dostaw i stanowi dodatkowe wynagrodzenie kontrahenta z tytułu współpracy.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż udzielana przez Spółkę premia pieniężna stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw produktów, udokumentowanych poszczególnymi fakturami VAT, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejszający podstawę opodatkowania u Wnioskodawcy. Wypłacona premia za osiągnięcie określonego pułapu zakupów z konkretnym odbiorcą produktów, wypłacana po pewnym czasie od dokonanych nabyć towarów, w konsekwencji dotyczy konkretnych transakcji, które stanowiły podstawę do wyliczenia wysokości obrotów z nabywcą, uprawniających do uzyskania premii. w rezultacie, premia taka obniża wartość nabytego wcześniej przez kontrahenta towaru. Rzeczywista wartość transakcji zawartych przez nabywcę jest zatem niższa o kwotę wypłaconej przez Zainteresowanego premii pieniężnej.

Wobec powyższego, nie można zgodzić się ze Spółką, iż przedmiotowej premii nie można przyporządkować do konkretnych dostaw produktów. Wnioskodawca sam wskazał, iż premia jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez kontrahenta w okresie rozliczeniowym, którym jest jeden rok. Jednakże premia ta płatna jest po zakończeniu każdego miesiąca i liczona jest na podstawie netto obrotów osiągniętych w minionym miesiącu, pomnożonych przez wskazany w umowie procent. a zatem obrót uprawniający nabywcę do uzyskania premii ustalany jest na podstawie konkretnych faktur VAT, jakie Wnioskodawca wystawia na rzecz kontrahenta dokumentując dokonane dostawy towarów odbywające się w określonym przedziale czasowym - roku kalendarzowym. Aby ustalić prawo oraz wysokość należnej odbiorcy premii, sumowane są poszczególne dostawy, na podstawie których dokonywane jest obliczanie premii, stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw. Ponieważ rabat kalkulowany jest jako procent sumy zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym dostaw, istnieje możliwość przyporządkowania procentowego rabatu do konkretnej dostawy udokumentowanej fakturą VAT.

Reasumując, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma prawnych możliwości dokonania obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wynikającą z otrzymanych not korygujących.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, tut. Organ stwierdził, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe, tym samym pytanie nr 2 i nr 3 w analizowanej sytuacji stało się bezprzedmiotowe.

Ponadto, zaznacza się, iż powołane we wniosku wyroki sądów administracyjnych stanowią rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie odliczenia podatku VAT wynikającego z not korygujących zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 21 grudnia 2009 r. nr ILPP2/443-1343/09-5/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl