ILPP2/443-1324/09-4/BA - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1324/09-4/BA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1324/09-4/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 1 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2009 r. (data wpływu 23 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 października 2009 r. (data wpływu 23 października 2009 r.) o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność handlową od 1992 r. w zakresie handlu obwoźnego, sklasyfikowaną pod nr 52.62.B. Do maja 2007 r. rozliczała się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W maju 2007 r. Zainteresowana powiększyła swój asortyment o sprzedaż kaset, płyt oraz wyrobów ze srebra. Od tego momentu stała się podatnikiem podatku VAT i z tego tytułu musiała zakupić kasę fiskalną, ponieważ rok wcześniej, z dniem 1 września 2006 r. weszło w życie rozporządzenie o rejestrowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej kaset, płyt oraz srebra. Oprócz kaset, płyt i srebra Wnioskodawczyni sprzedaje również inny towar, nie rejestrując go na kasie fiskalnej, gdyż w U.S. poinformowano ją, że pozostałe towary, a są to głównie pamiątki - zabawki, nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej, aż do momentu przekroczenia łącznego obrotu 40.000 zł w skali roku. Posiadając takie informacje od U. S., Zainteresowana uważa, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, obowiązek rejestracji całego towaru ciąży na niej po przekroczeniu łącznego obrotu 40.000 zł. Przedmiotowa działalność jest sezonowa, trwa około 5 do 6 miesięcy w roku. Średni miesięczny obrót to około 6.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy pozostałe towary, które są w sprzedaży (oprócz płyt, kaset i srebra) nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej, aż do momentu przekroczenia całkowitego obrotu 40.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązek rejestrowania całego asortymentu, który jest w sprzedaży, ciąży na niej po przekroczeniu całkowitego obrotu 40.000 zł, zgodnie z informacją od U. S.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższa delegacja ustawowa została zrealizowana poprzez wydanie w dniu 19 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwanego dalej rozporządzeniem.

Generalnie rozporządzenie to przewiduje dwa rodzaje zwolnień:

* podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,

* przedmiotowe - zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

W myśl § 3 ust. 5 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2009 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Stosownie do zapisu § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy oraz przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Należy tu zaznaczyć, iż powołane wyżej przepisy § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia są tożsame w swej treści z przepisami:

* § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 5, § 3a ust. 1 pkt 3 i ust. 6 oraz § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), obowiązującego w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. (z wyjątkami) do dnia 30 czerwca 2007 r.,

* § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804), obowiązującego w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. (z wyjątkami) do dnia 31 grudnia 2007 r.,

* § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.,

* § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720), obowiązującego w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. (z wyjątkami) do dnia 31 grudnia 2008 r.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność handlową, w ramach której sprzedaje pamiątki, zabawki oraz płyty, kasety i wyroby ze srebra. Na kasie fiskalnej jest rejestrowana sprzedaż kaset, płyt i srebro a pozostały asortyment, czyli pamiątki i zabawki nie są na niej ewidencjonowane. Działalność ta jest sezonowa, trwa przez 5 do 6 miesięcy i średni miesięczny obrót wynosi około 6.000 zł.

Analizując powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 3 rozporządzenia, podlega dostawa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4-8 rozporządzenia.

Przy dostawie pozostałych towarów, podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia limitu obrotów, tj. 40.000 zł. Należy zaznaczyć, że do kwoty limitu obrotów wlicza się dostawę dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 8, czyli już ewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy oraz pozostałą dostawę, która dotychczas korzysta ze zwolnienia.

Reasumując, zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, od dnia 1 września 2006 r. Wnioskodawczyni jest obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w zakresie dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wyrobów ze srebra oraz kaset i płyt.

W pozostałym, wymienionym we wniosku zakresie prowadzonej działalności, dokonywana sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania, przy uwzględnieniu zastrzeżeń zawartych w § 3 ust. 4 rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl