ILPP2/443-1317/09-3/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1317/09-3/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1317/09-3/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu 24 września 2009 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 1 października 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem sprzętu medycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem sprzętu medycznego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi zakład opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 19991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14., poz. 89 z późn. zm.). ZOZ jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Jedynym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. Powyższa działalność finansowana jest głównie z kontraktów zawartych z NFZ. Ponadto, w niewielkim stopniu wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, świadcząc usługi dzierżawy. Szpital zamierza starać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013. Jeżeli Wnioskodawca uzyska takie dofinansowanie dokona zakupu sprzętu medycznego wysokospecjalistycznego. Nabyty sprzęt będzie wykorzystywany dla potrzeb wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, natomiast nie będzie wykorzystywany dla potrzeb innego rodzaju działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku dokonania opisanych zakupów sprzętu medycznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013, Szpitalowi przysługiwać będzie prawo do zwrotu podatku naliczonego od tych zakupów, w którymkolwiek z trybów określonych w ustawie o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia, częściowego odliczenia lub zwrotu kwoty podatku naliczonego od zakupów dotyczących realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala (...)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe uprawnienia podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostały zawarte w dziale IX ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi zakład opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 19991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14., poz. 89 z późn. zm.). ZOZ jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Jedynym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. Powyższa działalność finansowana jest głównie z kontraktów zawartych z NFZ. Ponadto, w niewielkim stopniu wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, świadcząc usługi dzierżawy.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 powołanego załącznika ustawodawca wymienił usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach swej działalności w przeważającym stopniu świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Działalność zakładu finansowana jest głównie z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, Zainteresowany w niewielkim stopniu wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, świadcząc usługi dzierżawy. Jeżeli Zainteresowany uzyska takie dofinansowanie, dokona zakupu sprzętu medycznego wysokospecjalistycznego. Nabyty sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie dla świadczenia wspomnianych wyżej usług medycznych dla ochrony zdrowia ludzkiego. Zakupiony sprzęt medyczny nie będzie wykorzystywany dla potrzeb innego rodzaju działalności szpitala.

Należy podkreślić, iż w przypadku wykorzystywania przedmiotowego sprzętu medycznego wyłącznie przy świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku, o ile sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU ex 85, proporcja świadczonych przez Wnioskodawcę usług opodatkowanych i zwolnionych nie ma wpływu na brak w takiej sytuacji prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tego sprzętu. Proporcja ta bowiem ma znaczenie jedynie w przypadku, gdy zakupiony sprzęt medyczny byłby wykorzystywany zarówno do wykonywania czynności zwolnionych, jak i opodatkowanych.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca realizując inwestycję polegającą na zakupie sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013, nie będzie miał możliwości odliczenia ani zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów realizowanych w ramach tego projektu. Co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania tego podatku.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl