Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1313/09-4/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2009 r. (data wpływu 30 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2009 r. (data wpływu 27 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania usług świadczonych na rzecz Partnerów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania usług świadczonych na rzecz Partnerów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2009 r. (data wpływu 27 listopada 2009 r.) o informacje doprecyzowujące i brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi akcje promocyjne objęte zakresem projektu X, adresowane do szerokiego kręgu odbiorców. Celem tych akcji jest zachęcanie do zwiększania wiedzy, czytania i poszerzania horyzontów.

1.

W ramach akcji x Spółka oferuje jej uczestnikom korzyści wynikające z Programu Lojalnościowego X. Celem tego Programu jest generowanie ruchu Partnerom, poprzez zwiększanie czytelnictwa w ich Serwisach Informacyjnych. Partnerami mogą być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca wydawcą lub właścicielem Serwisu Informacyjnego.

Serwisem Informacyjnym Partnera jest mass medium w postaci internetowego serwisu informacyjnego, portalu, wortalu, gazety internetowej, bloga tematycznego, serwisu konsumenckiego lub innego serwisu, którego dysponentem jest Partner.

Poprzez "zbieranie punktów za czytanie" i konkursy wiedzy, Użytkownicy (czyli osoby zarejestrowane jako użytkownicy serwisu x lub testujące ten serwis) zachęcani są do systematycznego i aktywnego korzystania z wybranych Serwisów Informacyjnych. Programowi przyświeca hasło "zamieniaj wiedzę na nagrody", które ma zachęcać do zwiększania wiedzy, czytania i poszerzania horyzontów przez Polaków.

2.

Od strony relacji między Spółką a Partnerami - szczegółowe zasady współpracy między nią a Partnerami określone są w regulaminie świadczenia usługi Programu Lojalnościowego X. Istota współpracy między Wnioskodawcą a Partnerem polega na świadczeniu przez niego na rzecz Partnera usług realizowanych dla Partnera, na podstawie umowy z nim zawartej i regulaminu (w formie elektronicznej), polegających na obsłudze Programu Lojalnościowego x i generowaniu ruchu Serwisom Informacyjnym Partnera. Dzięki zwiększeniu ruchu (liczby użytkowników i generowanych tzw. odsłon stron) Serwisy Informacyjne Partnera są atrakcyjniejsze dla reklamodawców, a więc Partner ma możliwość uzyskania efektu w postaci wyższych przychodów z reklam.

3.

Od strony Użytkowników (czyli osób fizycznych, które przystąpiły do Programu x - zasady uczestnictwa w tym Programie, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Spółki, związane z prowadzeniem tego Programu Lojalnościowego, uregulowane są szczegółowo w Regulaminie Programu X.

4.

Po zawarciu umowy między Zainteresowanym a Partnerem, przyznaje on pulę Punktów (punkty, które Użytkownicy Programu mogą zbierać korzystając z Serwisu Informacyjnego Partnera), które są wykorzystane przez Użytkowników do zbierania Punktów w Serwisie Informacyjnym Partnera. Partner posiada tzw. Konto Partnera obejmujące pulę Punktów, które są w dyspozycji Partnera. Partner może określić Reguły, według których Punkty są zbierane przez Użytkowników. Regułami są zasady premiowania Użytkowników za czytanie artykułów (generowanie otwarcia jednej strony w Serwisie Informacyjnym Partnera) na stronach Serwisu Informacyjnego Partnera, wyrażone jako liczba punktów przyznawana po otwarciu określonej liczby różnych artykułów w trakcie zdefiniowanego czasu. Partner może wprowadzić limity liczby Punktów, jakie jeden Użytkownik może zebrać w Serwisie Informacyjnym w danym okresie czasu (np. godzina, dzień, tydzień, miesiąc). Partner może tworzyć tzw. Pytania Partnerów w konkursach wiedzy organizowanych przez Spółkę. Pytania takie zwykle dotyczą treści artykułów znajdujących się w Serwisie Informacyjnym Partnera. Dzięki temu artykuły te czytane są przez Użytkowników z większą uwagą, a dodatkowo zwiększa się ruch (liczba Użytkowników i liczba odsłon stron) w określonych sekcjach Serwisu Informacyjnego, co przyczynia się ostatecznie do tego, że rośnie atrakcyjność reklamowa Serwisu Informacyjnego dla reklamodawców, a Partner może uzyskiwać wyższe przychody z reklam zamieszczanych w jego Serwisie Informacyjnym.

Punkty zdobywane w ten sposób przez Użytkowników pomniejszają pulę punktów Partnera. Realizacja Usługi przez Spółkę na rzecz Partnera przebiega według poniższych zasad. Po dokonaniu rejestracji i po przetestowaniu Usługi, Partner może dokonać zakupu Punktów. Zakup punktów odbywa się w oparciu o cennik (Wnioskodawca i Partner mogą ustalić w indywidualnych przypadkach inne zasady dokonania płatności). Przykładowo Spółka może ustalić z Partnerem zasady świadczenia przez nią na rzecz Partnera usług obsługi Programu Lojalnościowego i usług generowania ruchu na Serwisie Informacyjnym Partnera, w oparciu o liczbę Użytkowników, którzy przeczytają artykuły zamieszczone na tym Serwisie Informacyjnym lub w oparciu o liczbę tzw. odsłon (czyli wejść Użytkownika na stronę Serwisu Informacyjnego Partnera).

W każdym z tych wypadków ustalenie zasad rozliczania wynagrodzenia Spółki za usługi wykonane na rzecz Partnera, polegające na obsłudze Programu Lojalnościowego x i usługi generowania ruchu na Serwisie Informacyjnym Partnera w oparciu o:

* liczbę zakupionych przez Partnera Punktów,

* liczbę Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis Informacyjny Partnera,

* czy też liczbę odsłon Serwisu Informacyjnego Partnera

nie zmienia tego, że każda z ww. form (liczba Punktów, liczba Użytkowników, liczba odsłon) stanowi tylko miernik służący określeniu ostatecznej wysokości, wyrażonego w pieniądzu, wynagrodzenia za wykonane przez Spółkę na rzecz Partnera usługi.

Zainteresowany nie sprzedaje wirtualnych bytów w postaci Punktów, wejść Użytkowników czy odsłon artykułów w Serwisie Informacyjnym Partnera. Świadczy on usługi obsługi Programu Lojalnościowego x i usługi generowania ruchu na Serwisie Informacyjnym Partnera.

Po zaksięgowaniu płatności, Spółka przyznaje Partnerowi odpowiednią liczbę Punktów, które zasilają Konto Partnera. Punkty, poprzez Panel Partnera (czyli panel aplikacji www, z poziomu którego Partner może zarządzać Kontem Partnera, aktualizować dane, wykonywać raporty, dokonywać zakupu Punktów), są przydzielane Użytkownikom zgodnie z Regułami określonymi przez Partnera. Użytkownicy mogą zbierać Punkty poprzez odwiedzanie Serwisów Informacyjnych Partnera. Punkty "za czytanie" naliczane są zgodnie z Regułami. Wnioskodawca i Partner mogą ustalić inne, dodatkowe akcje promocyjne, które będą umożliwiały zebranie dodatkowych Punktów przez Użytkowników (np. Pytania Konkursowe - czyli pytania zamieszczane na stronie Serwisu PrzeczytamWszystkich.pl, na które udzielenie poprawnej odpowiedzi premiowane jest Punktami, a odpowiedź błędna powoduje pomniejszenie liczby Punktów na Koncie Użytkownika, lub też Punkty za rejestrację Użytkownika w Serwisie Informacyjnym Partnera).

W celu prawidłowego zliczania Punktów, Partner zobowiązany jest do umieszczenia w kodzie Serwisu Informacyjnego Skryptu Zliczającego (czyli kodu programu, który osadzony w kodzie stron Serwisu Informacyjnego umożliwia zidentyfikowanie Użytkownika i naliczenie Punktów). Skrypt powinien być osadzony na każdej podstronie w domenie Serwisu Informacyjnego lub w wybranych sekcjach, o ile taką dodatkową informację Partner poda w ustawieniach Serwisu Informacyjnego (poprzez Panel Partnera). Partner zobowiązany będzie do wykorzystania Punktów w ciągu 12 miesięcy od ich zakupu. Punkty zakupione, a niewykorzystane w tym okresie przepadną. Do cen Punktów wskazanych w cenniku doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

Udział Użytkownika w Programie X, możliwy jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Po zakończeniu rejestracji, Użytkownik otrzyma aktywne Konto x (czyli konto prowadzone przez Spółkę dla danego Użytkownika, na którym ewidencjonowane są przyznane Użytkownikowi Punkty X). Każdy Użytkownik posiada odrębne Konto X, na którym ewidencjonowane są Punkty X. Spółka ewidencjonuje Punkty, przyznawane przez nią i Partnerów Programu X, na podstawie uzyskanych od nich informacji. Dla jednego Użytkownika może być prowadzone tylko jedno Konto X. Nie ma możliwości przekazania Konta x innej osobie. Nie ma możliwości łączenia Kont x ani przenoszenia Punktów x z jednego Konta na inne.

6.

Przyznawanie Punktów x odbywa się na następujących zasadach. Użytkownik uzyskuje Punkty x za określone Aktywności (to znaczy za, określony każdorazowo przez Spółkę lub Partnera Programu X, sposób korzystania z danego Serwisu Informacyjnego, który umożliwia otrzymanie Punktów). w szczególności może to być sukcesywne odwiedzanie stron Serwisu Informacyjnego Partnera x i czytanie artykułów oraz odpowiadanie na Pytania Konkursowe.

Punkty każdego Użytkownika są ewidencjonowane w ramach Konta. Użytkownik może zamienić zebrane na swoim Koncie Punkty x na Nagrodę. Nagroda może mieć postać materialną lub inną, np. bonu na usługi świadczone przez określone Serwisy Informacyjne i będzie opisana w katalogu Nagród, dostępnym w Serwisie X; nagroda może obejmować również kwotę pieniężną, przeznaczaną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Po złożeniu przez Użytkownika polecenia zamiany Punktów na Nagrodę, jeżeli na Koncie x Użytkownika znajduje się odpowiednia liczba uzyskanych Punktów, Spółka przystępuje do realizacji polecenia. Jeżeli Nagroda podlega opodatkowaniu, to wartość Nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem Nagrody na poczet 10% podatku dochodowego. Podana wartość Nagrody w Punktach obejmuje wartość Nagrody oraz wartość kwoty pieniężnej, w wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody, zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Kwota pieniężna zostaje każdorazowo potrącona z należnością Spółki wobec Użytkownika, z tytułu obowiązku wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. w przypadku bardziej wartościowych Nagród możliwe będzie ustalenie przez Spółkę, że wartość Nagrody nie uwzględnia kwoty pieniężnej podatku, a obowiązek jego uiszczenia będzie spoczywał po stronie Użytkownika (o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy opisie Nagrody lub poprzez e-mail).

7.

Wnioskodawca prowadzi również w ramach Programu Lojalnościowego x konkurs nazywany Y, realizowany w ramach Programu Y. Celem tego konkursu jest zwiększenie liczby Użytkowników Programu Lojalnościowego x i podniesienie świadomości istnienia tego Programu, w drodze dotarcia do szerszych kręgów osób będących potencjalnymi Użytkownikami. Celem jest również podniesienie znaczenia ww. Programu Lojalnościowego jako akcji społecznej nakierowanej na propagowanie wiedzy.

Dzięki informacji udzielonej szkołom biorącym udział w konkursie Y, uczniowie tych szkół - będący potencjalnymi Użytkownikami Programu Lojalnościowego x - dowiedzą się o możliwości zebrania większej liczby Punktów, jeżeli będą działać wspólnie jako uczniowie (będący zarejestrowanymi Użytkownikami) danej szkoły biorącej udział w konkursie Y. Dodatkowo szkoła - jako uczestnik tego konkursu - również będzie mogła uzyskiwać Punkty w liczbie równej 25% Punktów zebranych przez uczniów tej szkoły za poprawne odpowiedzi udzielone na Pytania Konkursowe. Uczniowie - Użytkownicy, wywodzący się ze szkoły, która wygra konkurs, uzyskają możliwość podwojenia zebranych Punktów w ramach Programu Y. Zasady uczestnictwa w Programie Y, prawa i obowiązki uczestników oraz prawa i obowiązki Spółki związane z prowadzeniem Programu y zostały określone w Regulaminie.

Program y jest realizowany w oparciu o serwis internetowy prowadzony przez Zainteresowanego w domenie internetowej.

Do Programu y przystępują szkoły poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Spółki formularza zgłoszeniowego. Zgłaszający Szkołę wyznacza Koordynatora Szkoły. Koordynator otrzymuje dostęp do Panelu, poprzez który może modyfikować Konfigurację Szkoły (czyli zdefiniowane przez Koordynatora Szkoły poprzez Panel, ustawienia konfiguracyjne szkoły, jak na przykład liczba i rozkład klas, liczba uczniów itp.). Przy zgłoszeniu szkoły lub przy późniejszej zmianie Konfiguracji Szkoły, wyznacza ona Cel Charytatywny, na który będzie zbierała Punkty. Szkoła może również zaproponować własne Cele Charytatywne. Cele Charytatywne to takie cele, na które szkoły mogą zbierać część swoich Punktów Konkursowych. Szkoły mogą zaproponować również własne, np. lokalne inicjatywy społeczne, na które, w formie darowizny, mogą zostać przekazane środki pieniężne lub dobra materialne ufundowane przez Spółkę. Cele Charytatywne zaproponowane przez szkołę podlegają akceptacji Spółki.

Uczestnikami Programu y są osoby fizyczne, pełnoletnie i zamieszkałe na terytorium Polski, które przystąpiły do tego Programu. Uczestnikami mogą być również osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Spółka może w każdej chwili, pod rygorem usunięcia danego Uczestnika z Programu Y, oczekiwać pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

W ramach ww. Programu, Uczestnik uzyskuje Punkty za określone Aktywności (czyli za określony każdorazowo przez Spółkę lub Partnerów Programu sposób korzystania z artykułów i treści Serwisów Informacyjnych, który umożliwia otrzymanie Punktów, w szczególności może to być sukcesywne czytanie artykułów na stronach Serwisów Informacyjnych Partnerów, udzielanie poprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe i uczestnictwo w Wirtualnych Sprawdzianach). Pytania Konkursowe to pytania zamieszczane na stronie Serwisu, na które udzielanie poprawnej odpowiedzi premiowane jest Punktami, przy czym odpowiedź błędna powoduje pomniejszenie liczby Punktów na Koncie Uczestnika. Wirtualne Sprawdziany to sprawdziany i pytania definiowane przez Koordynatorów Szkół lub Spółkę i Partnerów, poprzez Serwis X. Punkty zgromadzone przez poszczególnych Uczestników konkursu y są ewidencjonowane w ramach Konta prowadzonego przez Spółkę, w ramach Serwisu y dla każdego Uczestnika.

A. Szkoły do konkursu y będą zgłaszać Uczniowie, nauczyciele lub dyrektorzy szkół, przy czym z jednej szkoły możliwe będzie jedno zgłoszenie. Nauczyciel taki może się również zarejestrować jako Użytkownik. Za inicjatywę zgłoszenia szkoły, zgłaszający będzie mógł otrzymać jednorazowo 250 Punktów. Aby szkoła mogła w pełni uczestniczyć w Programie, konieczne będzie potwierdzenie zgłoszenia przesłane przez dyrektora szkoły na adres Spółki.

B. W ramach opisywanego konkursu, prowadzone będą rankingi poszczególnych kategorii szkół. Szkoły - jako uczestnicy konkursu y - będą zbierały Punkty za udzielane przez ich uczniów odpowiedzi na pytania Konkursowe oraz za liczbę uczniów danej szkoły, którzy przystąpią do Programu y i jednocześnie zarejestrują się jako Użytkownicy Programu X.

Szkoła, która zbierze w danej kategorii szkół najwięcej punktów - zostanie zwycięzcą konkursu y (dla danej kategorii szkół) i otrzyma nagrodę. Istotą nagrody jest możliwość zadysponowania kwotą pieniężną wynikającej z liczby zebranych przez szkołę Punktów lub inną nagrodą rzeczową, wybraną z listy Nagród, na wskazany przez zwycięską szkołę Cel Charytatywny. Środki pieniężne lub przedmioty stanowiące nagrody zwycięskiej szkoły, zostaną, przez Spółkę działającą w imieniu i na rzecz takiej szkoły, przekazane na Cel Charytatywny wskazany przez tę szkołę.

C. Z punktu widzenia osób będących już zarejestrowanymi Użytkownikami Programu Lojalnościowego X, konkurs y będzie oznaczał możliwość zgłoszenia swojej szkoły (co umożliwi otrzymanie przez takiego Użytkownika dodatkowych Punktów za zgłoszenie szkoły). Dodatkowo, jeżeli ze szkolnej klasy danego Użytkownika, zgłoszą się do Programu y i zarejestrują jako Użytkownicy X, inne osoby - będzie to stanowiło podstawę do przyznania takiemu Użytkownikowi dodatkowych Punktów. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że w konkursie bierze już udział jego szkoła, to przypisuje się w ramach tego konkursu do swojej szkoły, jeżeli zgłoszona jest klasa szkolna danego Użytkownika, to przypisuje się on do swojej klasy. Jeżeli dotąd dana szkoła nie została zgłoszona do konkursu, to uczeń może zgłosić swoją szkołę do konkursu Y, ale szkoła ta weźmie udział w konkursie dopiero po zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez osobę reprezentującą szkołę w ramach tego konkursu - czyli przez nauczyciela tej szkoły, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły lub bezpośrednio przez dyrekcję szkoły.

D. Z punktu widzenia osoby, która dotąd nie była Użytkownikiem Programu X, po przystąpieniu do tego Programu możliwe będzie także przystąpienie do konkursu Y.

E. Nauczyciel z danej szkoły, który zgłosi daną szkołę i uzyska zgodę swojego dyrektora, będzie pełnił funkcje Koordynatora. Koordynator może zgłosić daną szkołę do konkursu Y. Po dopełnieniu formalności, przewidzianych w regulaminie ww. konkursu, dla tzw. akceptacji zgłoszenia szkoły, będzie ona aktywnym uczestnikiem konkursu. Koordynator może zostać zmieniony przez dyrektora danej szkoły. Koordynator pełni szereg funkcji: "tworzy" klasy zgłoszone do konkursu, zatwierdza klasy zgłoszone przez uczniów do konkursu, weryfikuje czy dany uczeń należy do określonej klasy. Koordynator może układać pytania testowe dla uczniów danej szkoły lub klasy. Uprawnienia Koordynatora mogą zostać przeniesione z jednego nauczyciela danej szkoły na innego nauczyciela.

F. Regulamin konkursu y będzie premiował przystanie do konkursu, zgłoszenie przez ucznia swojej szkoły, rywalizację między szkołami i klasami, polegającą na zebraniu jak największej liczby Punktów. Uczniom będzie więc zależało na zachęcaniu innych kolegów z tej samej klasy i szkoły, bowiem związane to będzie ze zwiększeniem liczby Punktów danego ucznia, będącego zarejestrowanym Użytkownikiem. Rywalizacja z innymi klasami i szkołami, zbieranie przez uczniów, będących zarejestrowanymi Użytkownikami, Punktów, które będą mogły zostać wymienione na nagrody oraz dodatkowe Punkty, w sytuacji, gdy szkoła tego Użytkownika wygra w rankingu ogólnopolskim lub wojewódzkim, winny się przyczynić do zwiększenia ruchu (liczby Użytkowników i generowanych tzw. odsłon stron) na Serwisach Informacyjnych Partnera. Premiowany będzie także nauczyciel pełniący funkcję Koordynatora. Również on po zarejestrowaniu się jako Użytkownik będzie mógł zbierać Punkty, a dodatkowo będzie premiowany Punktami za wykonywanie funkcji Koordynatora oraz za wygraną jego szkoły w konkursie.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że jest podatnikiem VAT-czynnym. Prowadzona przez niego działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonuje on sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od lipca 2009 r. w okresie od lipca do października 2009 r. wartość tej sprzedaży wyniosła 1205,00 zł. Spółka poinformowała również, że przy nabyciu nagród przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz Partnerów są usługami elektronicznymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

2.

Czy wykonywanie usług na rzecz Partnerów winno zostać udokumentowane fakturami.

3.

Czy obowiązek wystawienia faktury z tytułu usługi wykonanej na rzecz Partnera będzie istniał w sytuacji, gdy Partnerem będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Usługi wykonywane przez niego na rzecz Partnerów, polegające na obsłudze Programu Lojalnościowego x i na generowaniu ruchu Partnerom poprzez zwiększanie czytelnictwa w ich Serwisach Informacyjnych nie stanowią usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sam fakt komunikowania się Spółki i Partnerów przy pomocy elektronicznej nie oznacza, że wykonuje ona na rzecz Partnera usługę elektroniczną. Decydujący jest bowiem charakter usługi, a ta polega na obsłudze Programu Lojalnościowego x i na zwiększeniu ruchu na Serwisach Informacyjnych Partnerów.

Ad 2

W opinii Spółki, wykonywanie na rzecz Partnerów usług polegających na obsłudze Programu Lojalnościowego x i generowania ruchu na Serwisach Informacyjnych Partnerów stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i co do zasady podlega udokumentowaniu fakturą VAT wystawioną przez nią na rzecz Partnera, stosownie do treści art. 106 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nabywcą usługi będzie Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przy czym gdy taka osoba fizyczna zażąda wystawienia faktury VAT, to Spółka będzie zobowiązana fakturę VAT wystawić (art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

Ad 3

Zainteresowany twierdzi, że stosownie do treści art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi wykonane na rzecz Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie muszą zostać udokumentowane fakturą VAT, chyba że wystawienia takiej faktury VAT zażąda Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Artykuł 8 ust. 3 ustawy wskazuje, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Artykuł 2 pkt 26 ustawy stanowi, iż przez usługi elektroniczne rozumie się usługi, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia.

Na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 05.288.1), zwanego dalej rozporządzeniem, do usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dwunaste i załączniku l dyrektywy 77/388/EWG, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Stosownie do art. 11 ust. 2 rozporządzenia, usługami wchodzącymi w zakres ust. 1 są następujące usługi, w szczególności jeśli świadczone są przez Internet lub sieć elektroniczną:

a.

ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania;

b.

usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa;

c.

usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane Internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;

d.

odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line, na którym potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;

e.

pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej lub drugorzędnej (czyli pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych; gier; umożliwiają hosting witryn internetowych; dostęp do grup dyskusyjnych; etc.);

f.

usługi wyszczególnione w załączniku I.

Załącznik i wymienia następujące usługi:

1.

Punkt 1 załącznika l do dyrektywy 77/388/EWG

a.

Tworzenie i hosting witryn internetowych.

b.

Automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i on-line.

c.

Zdalne zarządzanie systemami.

d.

Hurtownie danych on-line, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych.

e.

Dostarczanie on-line przestrzeni na dysku na żądanie.

2.

Punkt 2 załącznika l do dyrektywy 77/388/EWG

a.

Uzyskiwanie dostępu on-line i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień.

b.

Oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych.

c.

Sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek).

d.

Automatyczna instalacja on-line filtrów na witrynach internetowych.

e.

Automatyczna instalacja on-line zabezpieczeń typu firewalls.

3.

Punkt 3 załącznika l do dyrektywy 77/388/EWG

a.

Uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów.

b.

Uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu.

c.

Zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.

d.

Prenumerata gazet i czasopism on-line.

e.

Dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych.

f.

Wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody on-line.

g.

Informacje generowane automatycznie on-line przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe).

h.

Dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych.

i.

Korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.

4.

Punkt 4 załącznika l do dyrektywy 77/388/EWG

a.

Uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe.

b.

Uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków.

c.

Uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów.

d.

Pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe.

e.

Uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier on-line, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni.

5.

Punkt 5 załącznika l do dyrektywy 77/388/EWG

a.

Automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.

b.

Ćwiczenia wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

Natomiast art. 12 rozporządzenia zawiera katalog usług, które nie są zaliczane do usług elektronicznych:

1.

usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e) tiret jedenaste dyrektywy 77/388/EWG;

2.

usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dziesiąte dyrektywy 77/388/EWG;

3.

dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:

a.

towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie;

b.

płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne;

c.

materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma;

d.

płyty CD, kasety magnetofonowe;

e.

kasety wideo, płyty DVD;

f.

gry na płytach CD-ROM;

g.

usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;

h.

usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie);

i.

usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego;

j.

hurtownie danych off-line;

k.

usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;

l.

centra wsparcia telefonicznego (ang. helpdesk);

m.

usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty;

n.

konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert;

o.

usługi telefoniczne z elementem wideo, znane też pod nazwą usług wideofonicznych;

p.

dostęp do Internetu i stron World Wide Web;

q.

usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

Jak z powyższego wynika, warunkiem koniecznym uznania usługi za usługę elektroniczną jest, aby była ona świadczona za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej. Warunek ten jednak nie jest wystarczający do uznania usługi za usługę elektroniczną w rozumieniu powołanych wyżej przepisów. Istotne jest wystąpienie następujących cech świadczonych usług

* realizacja za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej;

* świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki;

* ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Dopiero łączne spełnienie powyższych warunków pozwala na zaklasyfikowanie usługi jako usługi elektronicznej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, jest podatnikiem VAT-czynnym. Wykonuje na rzecz Partnerów usługi polegające na obsłudze Programu Lojalnościowego x i generowaniu ruchu Partnerom w ich Serwisach Informacyjnych. w jego opinii, sam fakt komunikowania się z Partnerami przy pomocy elektronicznej nie oznacza, że wykonuje on na ich rzecz usługę elektroniczną. Partnerami mogą być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca wydawcą lub właścicielem Serwisu Informacyjnego.

W związku z tym, iż świadczone przez Spółkę usługi nie posiadają wszystkich ww. cech - przyjąć należy, że nie zachodzą wskazane przesłanki, pozwalające na zakwalifikowanie tych czynności do usług elektronicznych.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z kolei, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zatem:

Ad. 1

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Partnerów nie stanowią usług elektronicznych w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Mając na uwadze treść art. 106 ust. 1 ustawy oraz to, iż Zainteresowany jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, zobowiązany on jest dokumentować świadczone na rzecz Partnerów usługi fakturami VAT.

Ad. 3

W przypadku natomiast, gdy Partnerem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie ma on obowiązku wystawienia faktury VAT, chyba że ta osoba zażąda jej wystawienia, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie opodatkowania i dokumentowania usług świadczonych na rzecz Partnerów. Natomiast pozostałe kwestie dotyczące opodatkowania przekazanych nagród i kas rejestrujących zostały rozstrzygnięte w odrębnych interpretacjach indywidualnych z dnia 30 grudnia 2009 r. znak ILPP2/443-1313/09-5/ISN i ILPP2/443-1313/09-6/ISN.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydana została w dniu 17 grudnia 2009 r. interpretacja indywidualna znak ILPB1/415-1045/09-4/AG. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia w dniu 23 grudnia 2009 r. znak ILPB3/423-859/09-4/KS i ILPB3/423-859/09-5/KS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl