ILPP2/443-1305/11-2/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1305/11-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 9 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej przeprowadzonych transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej przeprowadzonych transakcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na terenie szpitala jest zamontowany automatyczny system parkingowy. Osoby wjeżdżające na teren szpitala (poza osobami uprawnionymi posiadającymi służbowe karty wjazdowe) pobierają automatycznie wydawany bilet. Przy wyjeździe na podstawie biletu system komputerowy automatycznie nalicza opłatę uzależnioną od czasu parkowania na terenie jednostki oraz rejestruje transakcję przy użyciu urządzenia fiskalnego (drukarki fiskalnej). Wyjeżdżający płacą gotówką w portierni szpitala i otrzymują paragon fiskalny. Opłacony bilet pozwala na otwarcie szlabanu. Przy użyciu programu parkingowego drukowane są fiskalne raporty dobowe oraz raporty miesięczne sprzedaży, na podstawie których określana jest wysokość podatku należnego. Usługi parkingowe opodatkowane są 23% stawką VAT. Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej powstał w szpitalu od dnia 6 maja 2005 r. W szpitalu zainstalowane są cztery urządzenia fiskalne (plus jedna kasa rezerwowa) do ewidencjonowania obrotu: za usługi medyczne, za usługi ksero, za żywienie oraz za parkowanie na terenie szpitala. Szpital zamierza uzupełnić system parkingowy o automatyczną kasę biletową. Jej działanie polega na odczycie danych z biletu parkingowego osoby wyjeżdżającej, naliczeniu i pobraniu opłaty. Opłata może być wnoszona w bilonie lub banknotach. W przypadku nadpłaty kasa automatycznie wydaje resztę. W skład kasy automatycznej wchodzi moduł rejestrujący wszystkie przeprowadzone transakcje przy jej użyciu z możliwością drukowania zestawień sprzedaży za dowolnie wybrany okres. Kasa nie jest natomiast wyposażona w moduł rejestrujący (ewidencjonujący), który spełniałby funkcją kasy fiskalnej. Opłacony bilet w kasie automatycznej pozwoli na otwarcie bramy wyjazdowej. Jednocześnie w portierni szpitala nadal funkcjonować będzie drukarka fiskalna. W przypadku zapłaty gotówką w portierni (poza kasą automatyczną) transakcja zostanie automatycznie zafiskalizowana i w tym zakresie system będzie funkcjonował jak dotychczas, czyli zostanie wydany paragon fiskalny, wydrukowany raport dobowy oraz raport miesięczny. Wszystkie pozostałe kasy fiskalne będą również funkcjonowały w dotychczasowy sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy zainstalowanie automatycznej kasy parkingowej w opisanym zakresie:

* spełnia warunki zwolnienia z rejestracji obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

* nie narusza prawa w zakresie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

* pozwoli na prawidłowe - zgodne z przepisami określanie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje przeprowadzone przy użyciu kasy automatycznej są zwolnione z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie punktu 40 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szpital otrzymał już interpretację indywidualną w tym zakresie. Wydaje się jednak, że sytuacja nie została przez podatnika poprzednio dokładnie sprecyzowana. Podkreślić należy, że wszystkie kasy fiskalne poza kasą "parkingową" w szpitalu będą funkcjonowały jak dotychczas. Drukarka fiskalna obsługująca system parkingowy będzie ewidencjonowała obroty za usługi parkingowe płatne gotówką w portierni szpitala, nie będą ewidencjonowane tylko opłaty za usługi parkingowe regulowane w automacie płatniczym. Zobowiązanie z tytułu podatku VAT od usług parkingowych będzie określane na podstawie sumy wartości obrotów zgodnie z raportem miesięcznym z drukarki fiskalnej i wydruku zestawienia sprzedaży z kasy automatycznej w danym miesiącu. Automatyczne systemy parkingowe z kasami płatniczymi funkcjonują w wielu miejscach. Zainstalowanie kasy automatycznej w szpitalu ma na celu usprawnienie obsługi systemu parkingowego, rozładowanie zatorów przy bramie wyjazdowej. Poprawi to przepustowość i zapewni bezkolizyjność wyjazdów pacjentów, karetek pogotowia, dostawców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z tej podstawowej reguły wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dotyczy tylko takich podmiotów, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Tut. Organ informuje, iż kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika.

Wymóg stosowania przez określone grupy podatników kas rejestrujących został wprowadzony przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników podstaw opodatkowania. Obowiązek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur je dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). W tym przypadku, przy braku innych form dokumentowania transakcji (utrwalania tego, że miały one miejsce), istniałoby realne niebezpieczeństwo zaniżania obrotów (podstawy opodatkowania). Ewentualne wykrycie tego faktu byłoby znacznie utrudnione w przypadku, gdyby sprzedaż bezfakturowa nie została udokumentowana w żaden inny sposób. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej ma dyscyplinować podatników i przeciwdziałać przypadkom zaniżana obrotów.

Należy zatem uznać, iż celem wprowadzenia obowiązku ewidencjowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących było zobowiązanie podatników do ewidencjonowania tej sprzedaży, która nie jest dokumentowana w żaden inny sposób, a więc nie ma możliwości sprawdzenia, czy dana transakcja faktycznie miała miejsce.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwanej dalej rozporządzeniem.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 40 załącznika do ustawy wymieniono usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 2)

1.

w bilonie lub banknotach, lub

2.

innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Przypis 2) wskazany pod tabelą załącznika określa, iż zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Z opisu sprawy wynika, iż na terenie szpitala jest zamontowany automatyczny system parkingowy. Osoby wjeżdżające na teren szpitala (poza osobami uprawnionymi posiadającymi służbowe karty wjazdowe) pobierają automatycznie wydawany bilet. Przy wyjeździe na podstawie biletu system komputerowy automatycznie nalicza opłatę uzależnioną od czasu parkowania na terenie jednostki oraz rejestruje transakcję przy użyciu urządzenia fiskalnego (drukarki fiskalnej). Wyjeżdżający płacą gotówką w portierni szpitala i otrzymują paragon fiskalny. Opłacony bilet pozwala na otwarcie szlabanu. Przy użyciu program parkingowego drukowane są fiskalne raporty dobowe oraz raporty miesięczne sprzedaży, na podstawie których określana jest wysokość podatku należnego. Usługi parkingowe opodatkowane są 23% stawką VAT. Szpital zamierza uzupełnić system parkingowy o automatyczną kasę biletową. Jej działanie polega na odczycie danych z biletu parkingowego osoby wyjeżdżającej, naliczeniu i pobraniu opłaty. Opłata może być wnoszona w bilonie lub banknotach. W przypadku nadpłaty kasa automatycznie wydaje resztę. W skład kasy automatycznej wchodzi moduł rejestrujący wszystkie przeprowadzone transakcje przy jej użyciu z możliwością drukowania zestawień sprzedaży za dowolnie wybrany okres. Kasa nie jest natomiast wyposażona w moduł rejestrujący (ewidencjonujący), który spełniałby funkcją kasy fiskalnej. Opłacony bilet w kasie automatycznej pozwoli na otwarcie bramy wyjazdowej. Jednocześnie w portierni szpitala nadal funkcjonować będzie drukarka fiskalna. W przypadku zapłaty gotówką w portierni (poza kasą automatyczną) transakcja zostanie automatycznie zafiskalizowana i w tym zakresie system będzie funkcjonował jak dotychczas, czyli zostanie wydany paragon fiskalny, wydrukowany raport dobowy oraz raport miesięczny. Zainteresowany wskazał, że obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej powstał 6 maja 2005 r. Ponadto, w Szpitalu zainstalowane są trzy kasy fiskalnej do ewidencjonowania obrotu: za usługi ksero, za żywienie oraz co istotne za parkowanie na terenie Szpitala.

Zatem mając na względzie powołane wyżej powyżej przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż powyższa usługa świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 r.

W przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, iż pozostała (inna) sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest przez Wnioskodawcę ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Kluczowe znaczenie ma tutaj fakt, iż przedmiotowe czynności wymienione zostały przez ustawodawcę w załączniku do rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. zwierającym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania oraz to, iż Wnioskodawca nie rozpoczął jeszcze ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu usług świadczonych przy użyciu automatycznego systemu parkingowego, który w systemie bezobsługowym przyjmuje należność w bilonie lub w banknotach, za pomocą automatycznej kasy parkingowej.

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż świadczone przez Zainteresowanego usługi parkingowe, które zamierza świadczyć za pomocą automatycznej kasy biletowej, która będzie pobierała i wydawała pieniądze, będą korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Bowiem, jak wynika z wniosku, Zainteresowany nie rozpoczął jeszcze ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu usług świadczonych przy użyciu automatycznego systemu parkingowego, który w systemie bezobsługowym przyjmuje należności, za pomocą kasy rejestrującej.

Odpowiadając na pozostałe pytania, zadane przez Wnioskodawcę wskazać należy, iż w związku z tym, że Zainteresowany może korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w stosunku do usług parkingowych świadczonych za pomocą automatycznej kasy biletowej, która będzie pobierała i wydawała pieniądze, przedstawiony sposób ewidencjonowania obrotu nie narusza prawa w zakresie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w tym zakresie.

Co istotne, jak sam wskazał Zainteresowany, będzie on zobowiązany do ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w stosunku do pozostałych świadczonych usług, w tym parkingowych, za które zapłata następuje bezpośrednio w portierni.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy zainstalowanie automatycznej kasy parkingowej, pozwoli na prawidłowe - zgodne z przepisami - określanie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, iż zgodnie art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ewidencja prowadzona dla celów VAT dokumentuje kwotę uzyskanego obrotu. Zatem bezspornym pozostaje fakt, iż obrót, jaki będzie uzyskiwany w automatycznej kasie parkingowej musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w prowadzanej przez Wnioskodawcę ewidencji, obok raportów fiskalnych z pozostałych kas.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl