Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1286/09-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2009 r. (data wpływu 29 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymuje od odbiorców faktury VAT dokumentujące przyznane premie pieniężne. Odbiorcy spełniają niezbędne warunki do otrzymania ww. premii. Premii nie można powiązać z konkretnymi dostawami towarów. Spółka odlicza podatek naliczony w fakturach.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że w zamian za udzielenie premii ma miejsce świadczenie usług reklamowo-promocyjnych dotyczących sprzedawanych przez niego towarów (eksponowanie standu reklamowego, eksponowanie materiałów reklamowych, polecanie towarów potencjalnym kupującym, eksponowanie towarów w taki sposób, aby był łatwo dostępny dla kupujących). Obowiązek świadczenia tych usług wynika z umowy o współpracę zawieranej z danym kontrahentem przewidującej m.in. premię pieniężną. Premie przyznawane są zasadniczo za okresy kwartalne, z tym że wyjątkowo jednokrotnie były przyznawane za okres 2 kwartałów (na początku współpracy z danym kontrahentem). Warunkiem wypłacenia premii jest świadczenie ww. usług reklamowych. Wysokość premii nie jest różnicowana ze względu na wielkość obrotów. Warunkiem naliczenia i wypłaty premii jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów oraz świadczenie usług reklamowych opisanych wyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka słusznie odlicza podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o stanowisko organów podatkowych oraz wyjaśnienia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 należy odliczyć VAT z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne, które są świadczeniem usług. Odbiorcy poza zakupem odpowiedniej ilości membran w ciągu roku i utrzymaniem terminowych zapłat zajmują się promowaniem i eksponowaniem wyrobów spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca otrzymuje od odbiorców faktury VAT dokumentujące przyznane premie pieniężne. Są one przyznawane za świadczenie usług reklamowo-promocyjnych dotyczących sprzedawanych przez niego towarów (eksponowanie standu reklamowego, eksponowanie materiałów reklamowych, polecanie towarów potencjalnym kupującym, eksponowanie towarów w taki sposób, aby był łatwo dostępny dla kupujących). Obowiązek świadczenia tych usług wynika z umowy o współpracę zawieranej z danym kontrahentem przewidującej m.in. premię pieniężną. Odbiorcy spełniają niezbędne warunki do otrzymania ww. premii. Wysokość premii nie jest różnicowana ze względu na wielkość obrotów. Warunkiem naliczenia i wypłaty premii jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów oraz świadczenie usług reklamowo-promocyjnych.

Jak wynika z powyższego, w tym przypadku premii nie można powiązać z konkretnymi dostawami, gdyż zależą one od spełnienia szeregu warunków sprzedaży w danym okresie (np. eksponowanie standu reklamowego, eksponowanie materiałów reklamowych, polecanie towarów potencjalnym kupującym, eksponowanie towarów w taki sposób, aby był łatwo dostępny dla kupujących). Wykonywane czynności, mają zatem charakter promocyjny, marketingowy czy reklamowy. Odbiorcy są motywowani przez Zainteresowanego premiami, za które świadczą ww. usługi. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że otrzymywanie gratyfikacji pieniężnej przez odbiorców jest ściśle związane z uzyskaniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie należy uznać ww. czynności.

A zatem, w tym konkretnym przypadku otrzymujący premie świadczą na rzecz Zainteresowanego usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czynność ta podlega u nich opodatkowaniu.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższych przepisów premie pieniężne przyznane za świadczenie usług reklamowo-promocyjnych powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę przepisów oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż faktury VAT dokumentujące otrzymane przez odbiorców premie pieniężne stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wykazany, bowiem wystawca faktury świadczy usługę na rzecz Wnioskodawcy.

Wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 17 grudnia 2009 r. nr ILPP2/443-1286/09-5/AD.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl