ILPP2/443-1258/09-3/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1258/09-3/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1258/09-3/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2009 r. (data wpływu 22 września 2009 r.) uzupełnionym pismem - brak daty sporządzenia (data wpływu 26 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu Leader - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu Leader. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem - brak daty sporządzenia (data wpływu 26 października 2009 r.), w którym doprecyzowano zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Fundacja) jest osobą prawną partycypującą w programie Leader, który jest współfinansowany z funduszy UE.

Celem Fundacji jest działalnie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1.

promocja obszarów wiejskich położonych w gminach tworzących Fundację (XX),

2.

mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w ww. gminach,

3.

upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w ww. gminach,

4.

wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5.

działalnie na rzecz integracji europejskiej,

6.

wspieranie oddolnych inicjatyw w tym edukacyjnych,

7.

promocja i organizacja wolontariatu,

8.

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów i warsztatów imprez kulturalnych (festiwali, targów, pokazów i wystaw), działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej oraz poprzez prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie projektów inwestycyjnych. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

W okresie programowania 2007-2013 różne działania adresowane dla obszarów wiejskich zostały zintegrowane w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Leader stał się jego elementem. Leader jest programem wielosektorowym, obejmuje on bardzo szeroki zakres działań od typowych projektów miękkich, np. z zakresu edukacji po drobne uzupełniające inwestycje czy przedsięwzięcia gospodarcze. Pozyskiwanie wsparcia z programu Leader odbywa się poprzez lokalne grupy działania, a taką lokalną grupą działania jest Fundacja. Możliwe jest również pozyskanie środków na różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej oraz tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. W ramach planowanych zakupów, a także planowanych przedsięwzięć, które to wiążą się z ponoszeniem kosztów refundowanych z funduszy UE występuje podatek VAT, np. na zakupy materiałów biurowych i zakup komputerów. Zakupy powyższe będą realizowane w okresie programowania 2007-2013 oraz nie będą podlegały opodatkowaniu i nie będą generowały przychodu.

Fundacja pozyskuje środki z różnorodnych programów krajowych i unijnych na realizację projektów. Część tych środków jest przeznaczona na funkcjonowanie biura Fundacji. Realizując projekty Fundacja nie uzyskuje przychodu. Realizuje przede wszystkim, tzw. projekty miękkie czyli o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i promocyjnym. Ponadto, w ramach realizowanych przedsięwzięć pozyskuje środki np. na wykonanie analiz i dokumentacji dla gmin tworzących Fundację oraz szkolenia dla organów Fundacji, tj. rady zarządu i grupy decyzyjnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT z powodu nie posiadania statusu podatnika, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie natomiast do przepisu art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z którym podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów i warsztatów imprez kulturalnych (festiwali, targów, pokazów i wystaw), działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej oraz poprzez prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie projektów inwestycyjnych. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

W okresie programowania 2007-2013 różne działania adresowane dla obszarów wiejskich zostały zintegrowane w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a program Leader stał się jego elementem. Pozyskiwanie wsparcia z programu Leader odbywa się poprzez lokalne grupy działania, a taką lokalną grupą działania jest Fundacja. Fundacja pozyskuje środki z różnorodnych programów krajowych i unijnych na realizację projektów. Część tych środków jest przeznaczona na funkcjonowanie biura Fundacji W związku z realizowanym projektem Wnioskodawca będzie dokonywać zakupów komputerów i artykułów biurowych. Realizując projekty Fundacja nie uzyskuje przychodu. Realizuje przede wszystkim tzw. projekty miękkie czyli o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i promocyjnym. Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi też działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowe jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanym, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanej inwestycji.

W zakresie przedmiotowego projektu Fundacja nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Fundacja nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu Leader finansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygnięcia wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Na podstawie opisu sprawy organy podatkowe dokonują oceny, czy w danej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT bądź jego zwrot.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl