ILPP2/443-1206/09-3/MR - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1206/09-3/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1206/09-3/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2009 r. (data wpływu 15 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 6 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej". - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 6 listopada 2009 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

We wrześniu 2009 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013 Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Osi Priorytetowej II "Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" z działania: II.6 Ochrona powietrza - "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej". Wniosek złożony w ramach tego działania polegać będzie na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej. Prace będą polegały na wymianie nieszczelnych okien, drzwi zewnętrznych, ociepleniu ścian budynków styropianem i stropów budynków oraz wymianie awaryjnego kotła gazowego na energooszczędne kotły kondensacyjne.

Zainteresowany wskazał, że wydana interpretacja w powyższym zakresie jest niezbędna z uwagi na procedury formalne składania wniosków. Wyżej wymieniona interpretacja jest załącznikiem obligatoryjnym do składania wniosków.

W uzupełnieniu do wniosku, Zainteresowany poinformował, że przedmiot inwestycji nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina. Przedmiot inwestycji nie będzie przekazywany innym podmiotom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej".

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie wykonywania czynności opodatkowanych. Aby płatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Gmina nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu, ponieważ opisane inwestycje nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, na podstawie zapisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także obiektów administracyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 15 powołanej ustawy.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Gmina wystąpi o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX na lata 2007-2013.

Przedmiot inwestycji nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Właścicielem inwestycji po jej zakończeniu będzie Gmina. Przedmiot inwestycji nie będzie przekazywany innym podmiotom.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Gmina wykonuje jedno z zadań własnych Gminy, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tej inwestycji.

W zakresie przedmiotowego projektu Gmina nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Jeśli Gmina nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego odnośnie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej". Wniosek dotyczący zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie poprzez zakup podnośnika pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2009 r. nr ILPP2/443-1206/09-4/MR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl