ILPP2/443-1154/11-10/MN - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zużycia przez spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów na potrzeby remontów i inwestycji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1154/11-10/MN Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zużycia przez spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów na potrzeby remontów i inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2011 r. (data wpływu 3 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 31 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zużycia przez Spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów na potrzeby remontów i inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania zużycia przez Spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów na potrzeby remontów i inwestycji. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 31 października 2011 r.) o oryginał pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz o brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z nowelizacją od dnia 1 kwietnia 2011 r. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie polegającym na nadaniu nowego brzmienia art. 7 ust. 2 tej ustawy zachodzi konieczność poddania pod ocenę organu wydającego interpretację indywidualną następujących zdarzeń występujących w Spółce:

1.

W toku swojej działalności Spółka ponosi wydatki z tytułu zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i biur, które to artykuły spożywcze są zużywane jako drobne poczęstunki dla klientów odwiedzających Spółkę, szkoleń klientów, podczas akcji promocyjnych, zużywane w trakcie narad pracowniczych, spotkań pracowników poszczególnych działów, w trakcie procesu sporządzania inwentury. Przy nabyciu tych towarów Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

2.

Spółka zakupuje usługi gastronomiczne w związku z pobytem pracowników Spółki na spotkaniach z kontrahentami w restauracjach. W trakcie tych spotkań w restauracjach spożywane są artykuły spożywcze, które zostają wyszczególnione na fakturze zakupu jako towar, niezależnie od usługi gastronomicznej. Tak więc bywa, że obok usługi gastronomicznej Spółka nabywa także towary, które są zużywane w trakcie pobytu w restauracji na potrzeby spotkania z kontrahentem.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż w związku z nabyciem towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

3.

Spółka zakupuje drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty małej wartości i próbki. Wszystkie wspomniane w zdaniu poprzednim kategorie towarów Spółka wydaje nieodpłatnie swoim kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom. Przy nabyciu tych materiałów Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż drukowane materiały reklamowe i informacyjne zawierają logo oraz nadrukowane informacje o Spółce.

4.

Spółka kupuje pozostałe materiały reklamowe (nie będące drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy) i przekazuje je na cele reklamowe, to jest wydaje nieodpłatnie do salonów, kontrahentów.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż w związku z nabyciem towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości.

5.

Spółka nabywa drobne przedmioty o charakterze upominków, nie posiadające logo Spółki i wydaje te upominki nieodpłatnie swoim kontrahentom, na przykład jako upominki świąteczne.

6.

Spółka nabywa towary i przekazuje je na cele osobiste pracownika Spółki, przy czym nie chodzi tutaj o towary, co do których istnieje wynikający z przepisów bhp obowiązek ich dostarczenia pracownikowi przez pracodawcę.

7.

Spółka swoje wyroby jak i zakupione towary zużywa na potrzeby remontów i własnych inwestycji.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż na potrzeby remontów i własnych inwestycji zużywa wytworzone przez siebie wyroby ceramiki sanitarnej oraz zakupione wyroby sanitarne (np. kabina prysznicowa).

8.

Spółka wydaje wyroby oraz zakupione towary na potrzeby reklamy oraz Spółka wydaje pojedyncze egzemplarze swoich produktów jako próbki.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż na potrzeby reklamy przekazuje wszystkie towary i wyroby znajdujące się w jego ofercie katalogowej. Ww. towary i wyroby Wnioskodawca przekazuje swoim kontrahentom. Zdaniem Wnioskodawcy, pojedynczy egzemplarz, np.: sedesu, bidetu, umywalki stanowi niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj i kategorię towarów i zachowuje skład, wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne towaru. Wydawane na potrzeby reklamy towary i wyroby Wnioskodawca wydaje w ilościach dostosowanych do liczby placówek handlowych i wielkości salonów ekspozycyjnych danego kontrahenta.

9.

Spółka w ramach akcji reklamowo-marketingowych wysyła do swoich klientów poza granicami Polski (na terytorium Unii Europejskiej oraz na terytoria poza Unią Europejską) m.in. wyroby, towary oraz tak zwane ekspozytory, przeznaczone na ekspozycję i reklamę.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, w związku z czym nieznana jest wartość upominków przekazywanych jednej osobie. Prezenty przekazywane są o różnej wartości, do 10 zł, np.: ołówki, długopisy, kubki, notesy zawierające logo Spółki, jak również powyżej kwoty 10 zł z logo i bez logo. Zdaniem Wnioskodawcy, przekazywane towary spełniają definicję próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w stanie faktycznym nr 7 zużycie przez Spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów, przy których nabyciu przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, na potrzeby remontów i inwestycji w Spółce, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym nr 7 zużycie przez Spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów, przy których nabyciu przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, na potrzeby remontów i inwestycji w Spółce nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Na mocy art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy).

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, przy zakupie których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania czynności, które są ściśle związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości oraz próbki.

Zatem z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, iż opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a zgodnie z pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie - tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka swoje wyroby, jak i zakupione towary, zużywa na potrzeby remontów i własnych inwestycji. Na potrzeby remontów i własnych inwestycji Spółka zużywa wytworzone przez siebie wyroby ceramiki sanitarnej oraz zakupione wyroby sanitarne (np. kabina prysznicowa).

Dokonując analizy powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego w kontekście przedstawionego opisu stanu faktycznego należy uznać, iż opodatkowaniu nie podlega zużycie towarów nabytych i wyrobów własnych na potrzeby remontów i własnych inwestycji, bowiem w tym przypadku nie ma miejsca zużycie towarów na cele osobiste podatnika.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zużycie towarów nabytych i wyrobów własnych na potrzeby remontów i własnych inwestycji - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, bowiem nie służy ono zaspokojeniu celów osobistych podatnika i związane jest wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W pozostałych zakresach dotyczących podatku od towarów i usług w dniu 14 listopada 2011 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia: Nr ILPP2/443-1154/11-4/MN, Nr ILPP2/443-1154/11 -5/MN, Nr ILPP2/443-1154/11-6/MN, Nr ILPP2/443-1154/11-7/MN, Nr ILPP2/443-1154/11 -8/MN, Nr ILPP2/443-1154/11-9/MN, Nr ILPP2/443-1154/11-11/MN, Nr ILPP2/443-1154/11 -12/MN. Tut. Organ informuje ponadto, iż w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl