Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1154/09-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2009 r. (data wpływu 8 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka prawa handlowego (dalej Spółka), weźmie udział w grudniu bieżącego roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w P....... na następujące usługi: monitorowanie i usuwanie zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich; odmalowanie i zabezpieczenie powłoką antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycie elewacji obiektów inżynierskich.

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi istniejącymi po stronie zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT, tj. stawki podstawowej w wysokości 22%, czy też stawki szczególnej w wysokości 7% dla usług: monitorowania i usuwania zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich, odmalowania i zabezpieczenia powłoką antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycia elewacji obiektów inżynierskich, Wnioskodawca nie jest w stanie zastosować prawidłowej stawki podatku VAT w ofercie składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Spółka dysponuje opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w z dnia 1 czerwca 2009 r., w której Urząd wskazał, iż zgodnie z zasadami merytorycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 2007, poz. 1293) usługi czyszczenia ekranów dźwiękochłonnych, usuwania z nich graffiti oraz czyszczenia drogowych obiektów inżynierskich z plakatów i graffiti mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.1 "Usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia". Jednocześnie Urząd podniósł, iż zgodne z 3 § ww. rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), w myśl której ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00 "Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu". Jednakże podkreślić należy, iż powyższa opinia dotyczy usług, które nie w pełni pokrywają się z usługami, które są przedmiotem niniejszego wniosku, lecz może stanowić pewien punkt odniesienia przy rozstrzyganiu przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji, dla wymienionych usług tj. monitorowania i usuwania zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich; odmalowania i zabezpieczenia powłoką antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycia elewacji obiektów inżynierskich będzie miała zastosowanie stawka VAT 22% czy stawka VAT 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej stanie faktycznym zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT.

UZASADNIENIEm dla takiego stanowiska jest fakt, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. z kolei, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy. w treści załącznika nr 3 "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%", znajduje się pod pozycją nr 153, symbol PKWiU-90.0 o nazwie "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywóz i unieszkodliwienia odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

W związku z tym, że na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.), ww. symbol PKWiU 90.0 z załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług należy odnieść do treści załącznika nr 1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 18 marca 1997 r.

W sekcji o "Usługi komunalne pozostałe, społeczne i indywidualne" zamieszczono dział 90 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i zagospodarowania śmieci, usługi sanitarne i pokrewne", który obejmuje m.in. oczyszczanie ulic, placów i innych terenów oraz usuwanie śniegu i lodu.

Zdaniem Spółki, usługa: monitorowania i usuwania zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich; odmalowania i zabezpieczenia powłoką antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycia elewacji obiektów inżynierskich, będzie mieściła się w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00 "Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu".

Decydujące znaczenie dla takiego zakwalifikowania ww. usług ma fakt posłużenia się w określeniu usługi zwrotem "Obiekty inżynierskie", który to zwrot posiada w polskim systemie prawnym legalną definicję zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115) (dalej: Ustawa o D.P).

Zgodnie bowiem z dyspozycją przepisu art. 4 pkt 12 Ustawy o D.P, drogowym obiektem inżynierskim jest obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. Obiektem mostowym w rozumieniu ww. ustawy jest budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka (art. 4 pkt 13 Ustawy o D.P). z kolei tunelem jest budowa przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne (art. 4 pkt 14 Ustawy o D.P). Przepustem w rozumieniu ww. ustawy jest budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi (art. 4 pkt 15 Ustawy o D.P). Natomiast konstrukcją oporową jest budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu (art. 4 pkt 16 Ustawy o D.P).

Powyższe wskazuje na to, że obiekty inżynierskie są obiektami użyteczności publicznej. a zatem wszelkie usługi dotyczące tychże obiektów będą mieściły się w zakresie usług komunalnych pozostałych oraz społecznych, o których mowa w sekcji o załącznika Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264).

Tym samym w ocenie Spółki, w związku z wykazaniem iż usługi: monitorowania i usuwania zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich odmalowania i zabezpieczania powłoka antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycia elewacji obiektów inżynierskich mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00 "Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu", a co za tym idzie mieszczą się one w PKWiU 90.0 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", o którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym do tychże usług zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 8 ust. 3 postanowiono, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do treści ww. przepisów prawa usługi są identyfikowane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%, a także zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 153 załącznika nr 3, stanowiącego "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 7%", wymieniono usługi z grupowania PKWiU 90.0 "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi monitorowania i usuwania zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich, odmalowania i zabezpieczenia powłoką antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycia elewacji obiektów inżynierskich. Zainteresowany wskazał, iż dysponuje on opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, w której wskazano, iż ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00 "Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu". Powyższa opinia dotyczy usług, które nie w pełni pokrywają się z usługami, będącymi przedmiotem niniejszego wniosku. Jednakże w dalszej części wniosku Zainteresowany wskazał, iż w jego opinii przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że ww. usługi o symbolu PKWiU 90.00.30-00.00 "oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu", mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.0 "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", zatem podlegają opodatkowaniu preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Podkreślić należy, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik. w związku z powyższym, tut. Organ w niniejszej interpretacji odniósł się do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl