ILPP2/443-115/14-4/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-115/14-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku sygnowanym datą 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2014 r. (data wpływu 25 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT. Wniosek uzupełniono w dniu 25 lutego 2014 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stan przed kontrolą urzędu skarbowego z dnia 17 lipca 2013 r.

W roku 2009 wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, uprawniająca do zwolnienia od podatku VAT wyniosła 92.402,83 PLN w związku z tym został złożony VAT-R aktualizacja i od 1 stycznia 2010 r. Zainteresowany skorzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i do dnia złożenia wniosku taki status został utrzymany.

Stan po kontroli urzędu skarbowego z dnia 17 lipca 2013 r.

Z dniem 30 lipca 2010 r. został przekroczony limit 150.000 PLN, w związku z przeoczeniem tego nie został złożony VAT-R aktualizacja oraz nie złożono deklaracji VAT-7 za okres od lipca 2010 r., po kontroli skarbowej złożono VAT-R aktualizację oraz deklaracje VAT-7 za okres od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r., dokonano zapłaty kwot podatku wynikających z deklaracji oraz odsetek za ww. okres. W roku 2011 wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) uprawniająca do zwolnienia od podatku VAT wyniosła 116.128,68 PLN dając podstawę do zwolnienia na rok 2012, w związku z tym nie złożono deklaracji za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia złożenia wniosku.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

1. Kontrola dotyczyła okresu 01.01.2010 - 31 grudnia 2010 r., kontrola została zakończona 1 sierpnia 2013 r., kontrola została zakończona protokołem nr 3083.

2. Nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną czyli od dnia 1 stycznia 2012 r. jeśli sprzedaż w 2011 r. wyniosła 116.128,68 PLN netto, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w dniu 30 lipca 2010 r. po przeprowadzonej kontroli w roku 2013 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, w roku 2011 r. wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) uprawniająca do zwolnienia od podatku VAT wyniosła 116.128,68 PLN dając podstawę do ponownego zwolnienia od 1 stycznia 2012 r., czyli nie została przekroczona kwota limitu zgodnie z art. 113 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz po upływie roku art. 113 pkt 11, pomimo utraty prawa do zwolnienia z dniem 30 lipca 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

c.

nowych środków transportu,

d.

terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2.

świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3.

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z opisu sprawy wynika, że w roku 2009 wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, uprawniająca do zwolnienia od podatku VAT wyniosła 92.402,83 PLN w związku z tym został złożony VAT-R aktualizacja i od 1 stycznia 2010 r. Zainteresowany skorzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i do dnia złożenia wniosku taki status został utrzymany.

Z dniem 30 lipca 2010 r. został przekroczony limit 150.000 PLN, w związku z przeoczeniem tego faktu nie został złożony VAT-R aktualizacja oraz nie złożono deklaracji VAT-7 za okres od lipca 2010 r. Po kontroli skarbowej (kontrola dotyczyła okresu 01.01.2010 - 31 grudnia 2010 r. została zakończona 1 sierpnia 2013 r. protokołem) złożono VAT-R aktualizację oraz deklaracje VAT-7 za okres od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r., dokonano zapłaty kwot podatku wynikających z deklaracji oraz odsetek za ww. okres. W roku 2011 wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) uprawniająca do zwolnienia od podatku VAT wyniosła 116.128,68 PLN dając podstawę do zwolnienia na rok 2012 r. w związku z tym nie złożono deklaracji za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia złożenia wniosku.

Ponadto, Zainteresowany wskazał, że nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Przepis art. 113 ust. 11 ustawy, umożliwia podatnikowi, który stracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia - ponowny jego wybór, po spełnieniu określonych warunków. Przepis ten, nie określa w jakim terminie podatnik jest zobowiązany o zamiarze wyboru zwolnienia poinformować urząd. W związku z tym, należy przyjąć ogólnie stosowaną zasadę aktualizacji danych wynikającą z art. 96 ust. 12 ustawy, według której podatnik o wszelkich zmianach objętych zgłoszeniem rejestracyjnym jest zobowiązany poinformować urząd w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, czyli od momentu wyboru przez podatnika zwolnienia podmiotowego na formularzu VAT-R.

Wymieniony art. 113 ust. 11 ustawy nie uzależnia prawa wyboru zwolnienia od terminu złożonego zawiadomienia w urzędzie. Zatem fakt złożenia przez podatnika zawiadomienia po upływie 7 dni, nie pozbawia go prawa do wyboru przysługującego mu zwolnienia.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150.000 zł to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie cytowanego wyżej art. 113 ust. 1 ustawy. Jednak należy pamiętać, że musi być również spełniony warunek wskazany w art. 113 ust. 11 ustawy, tzn. musi minąć rok od momentu utraty lub rezygnacji ze zwolnienia przez Zainteresowanego. W przedmiotowej sprawie powyższe warunki zostały spełnione, bowiem w 2011 r. wartość sprzedaży Wnioskodawcy nie przekroczyła 150.000 zł, a po kontroli urzędu skarbowego w 2013 r. Zainteresowany złożył aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz deklaracje VAT-7 za okres od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r. a także dokonał zapłaty kwot podatku wynikających z deklaracji oraz odsetek za ww. okres.

Reasumując, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT od dnia 1 stycznia 2012 r. jeśli sprzedaż w 2011 r. nie przekroczyła 150.000 PLN netto, a utrata prawa do zwolnienia nastąpiła w lipcu 2010 r. co stwierdzono w trakcie przeprowadzonej kontroli podatkowej w roku 2013, tj. od momentu utraty prawa do zwolnienia od podatku do dnia ponownego skorzystania ze zwolnienia, upłynął okres ponad jednego roku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl