Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1142/09-4/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2009 r. (data wpływu 3 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Akademia zakupiła sprzęty:

1.

UniKioski (kioski informatyczne z oprogramowaniem), które składają się z monitora z ekranem dotykowym, kamery, czytnika kart, jednostki sterującej kioskiem typu PC (płyta z procesorem (...), 1 GB DDR RAM, HDD 160 GB, interfejs sieciowy, karta graficzna i dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, chipset zgodny z (...), porty USB), klawiatury zewnętrznej.

2.

Stację roboczą - jest to zaawansowany system obliczeniowy. Stacja może zawierać do 128 GB pamięci ram i pamięci dysków twardych o ogólnej pojemności do 5 TB. (...) współpracuje razem z systemem operacyjnym X lub Y. Komputer wspiera standard PCI Express gen. 2.0, dzięki czemu układy I/O pracują bardzo wydajnie. Stacja może transmitować obrazy 3-D.

Wnioskodawca chce zakupić te sprzęty z 0% stawką VAT. Jednak nie uzyskał na to zgody Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto ze złożonego uzupełnienia wynika, że Zainteresowany nie posiada stosowanego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. sprzęt mieści się w zbiorze pojęć załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. urządzenia są komputerami i Zainteresowany powinien mieć prawo zakupić je z 0% stawką podatku VAT, gdyż można je zakwalifikować do pkt 1 załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże ustawodawca przewidział również możliwość zastosowania stawek obniżonych dla określonych czynności i w określonych okolicznościach.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, tj.:

1.

Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.

2.

Drukarki.

3.

Skanery.

4.

Urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących).

5.

Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a).

Ponadto, w myśl art. 83 ust. 15 ustawy, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Należy zaznaczyć, że przez placówki oświatowe, o których mowa m.in. w art. 83 rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (placówka oświatowa) zakupił:

* UniKioski (kioski informatyczne z oprogramowaniem),

* stację roboczą (...) - komputer z zaawansowanym systemem obliczeniowym.

Zainteresowany wskazał przy tym, iż na ww. zakupy nie posiada stosowanego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący jego placówkę oświatową.

Wątpliwości Zainteresowanego związane są z tym czy ww. sprzęt mieści się w zbiorze pojęć załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż podstawą do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT przy dostawach sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych, będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki (wymieniono grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków ani też interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy, będzie opodatkowany stawką podatku VAT 0%, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

W opinii tut. Organu, wskazane w punkcie pierwszym opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku towary, tj. UniKioski są specjalistycznymi urządzeniami komputerowymi, które z uwagi na swoje przeznaczenie (kioski informatyczne) nie są towarami enumeratywnie wskazanymi w załączniku nr 8 do ustawy. Nie są to w szczególności jednostki centralne komputerów, serwery, ani zestawy komputerów stacjonarnych, gdyż ich specjalistyczne przeznaczenie odróżnia je od wielofunkcyjnych sprzętów komputerowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy.

Z kolei stacja robocza HPxw8600 wskazana w punkcie drugim przedmiotowego wniosku jest jednostką centralną komputera, która z uwagi na swoje zaawansowane technologicznie podzespoły może równocześnie stanowić zaawansowany system obliczeniowy. Jest to zatem towar wskazany w załączniku nr 8 do ustawy.

Wyjaśnić jednak należy, iż wskazane powyżej przepisy pozwalają zastosować preferencyjną 0% stawkę podatku VAT do dostawy sprzętu komputerowego o ile będzie ona dokonywana na rzecz placówek oświatowych, a dokonujący dostawy będzie w posiadaniu stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

W niniejszym przypadku Zainteresowany wskazał jednak, iż nie posiada przedmiotowego zamówienia. Tym samym w niniejszej sprawie nie może zostać spełniony podstawowy warunek zastosowania 0% stawki podatku VAT określony dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Reasumując, UniKioski nie są towarami wymienionymi w załączniku nr 8 do ustawy, którym jest natomiast wskazana we wniosku stacja robocza (...) (jednostka centrala komputera). Tym niemniej przy zakupie przedmiotowych towarów ich dostawa na rzecz Wnioskodawcy nie może zostać opodatkowana preferencyjną 0% stawką podatku VAT, gdyż dokonujący takiej dostawy powinien posiadać stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową (art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy). z opisu przedstawionego we wniosku wynika natomiast, iż Zainteresowany takiego zamówienia nie posiada.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl