Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1135/08-3/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 26 lutego 2009 r. o brakującą opłatę, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych. Wniosek został uzupełniony w dniu 26 lutego 2009 r. o brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina ogłosiła przetarg na remont i modernizację budynku hotelu na budynek mieszkalny z częścią usługową - przychodnia zdrowia. Inwestor w specyfikacji nie określił stawki podatku VAT, jak również nie podał oznaczenia PKOB 11. W ostatni dzień przed złożeniem ofert Inwestor dokonał podziału podatku VAT, dzieląc powierzchnię budynku proporcjonalnie do wykorzystanych po remoncie funkcji. I tak, przewidział ok. 94% na budynek mieszkalny i ok. 6% na część usługową - przychodnię zdrowia, czyli 94% ma być fakturowane ze stawką 7% VAT, zaś 6% ze stawką 22%. Czy w ogóle taki podział jest słuszny, skoro w chwili obecnej jest to hotel. Cały demontaż i rozbiórka jest dokonywana w budynku hotelowym. Cały remont i modernizacja jest w "chwili", w której budynek pełni funkcję niemieszkalną. Sam Inwestor podkreślił w specyfikacji SIWZ i projekcie: "Przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny", że hotel będzie budynkiem mieszkalnym dopiero po zakończeniu prac remontowych, po odbiorze oraz po dokonaniu inwentaryzacji po przejęciu budynku po remoncie od Wykonawcy (Wnioskodawcy). Dla Zainteresowanego w dalszym ciągu jest to budynek hotelu, w trakcie robót budowlanych. Czy wobec tak niejasnej sytuacji, należy zastosować podatek VAT w wysokości 22%, wystawiając fakturę dla Inwestora. Inwestor nie przedłożył oświadczenia dla niższej stawki podatku, czyli dla zastosowania 7%, a nawet stwierdził, że podatek należy stosować według Ordynacji podatkowej, zgodnie z przepisami i ustawą o podatku od towarów i usług, twierdząc, że jest zainteresowany tylko kwotą brutto, zaś rozwiązania podatkowe go nie interesują. Wnioskodawca dokonał kilku telefonów celem uzyskania informacji: do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz do krajowej informacji podatkowej. W tej ostatniej uzyskał konkretną odpowiedź, że należy podtrzymać podatek VAT w wysokości 22%, w związku z tym zwrócił się o odpowiedź pisemną, podtrzymującą udzieloną informację telefoniczną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaki stosować podatek VAT dla remontowanego budynku, który w chwili obecnej nie jest budynkiem mieszkaniowym, ale będzie nim po zakończonym remoncie w ok. 90%, pozostałe 10% będzie częścią usługową.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako wykonawcy przedmiotowych robót, roboty te dokonywane są w budynku hotelowym, a to jaką funkcję będzie pełnić po remoncie jest sprawą Inwestora. W opinii Zainteresowanego, obecnie nie ma on gwarancji, że w przedmiotowym budynku będą mieszkania, równie dobrze mogą to być mieszkania hotelowe. Aktualnie, to Wykonawca bierze odpowiedzialność za podatek, nie zaś Inwestor. Zainteresowany przychyla się do stosowania stawki 22% VAT ze względu na niejasną sytuację funkcji obiektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), zaś przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według dyspozycji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przy czym, zgodnie z treścią ust. 12b powołanego artykułu, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z powyższego wynika, że o możliwości zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

W myśl § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy, zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ponadto wskazać należy, iż klasyfikacji budynków dokonuje się na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.). W dziale objaśnień wstępnych, rozporządzenie wyjaśnia, iż Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej.

Odnosząc powyższe do powołanych wcześniej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podkreślić należy, iż wykonywanie robót budowlanych korzystających z 7% stawki podatku VAT, odnosi się do prac wykonywanych w budynkach sklasyfikowanych do działu PKOB 11 oraz wybranych z działu 12.

Wskazać należy, że nie zawsze budynki mają jednorodny charakter. W sytuacji, gdy część budynku wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, a pozostała część do innych celów, wówczas sposób zaklasyfikowania danego budynku znajduje się w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. W przepisach tych zdefiniowano m.in. pojęcia takie jak:

* obiekty budowlane - to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych;

* budynki - to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne:

* budynki mieszkalne - to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem,

* budynki niemieszkalne - to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Przy czym, w dziale PKOB 11 zawarte są trzy grupy:

* Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,

* Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,

* Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W tym klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m.in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

Natomiast w dziale PKOB 12 zawarto siedem grup:

* Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego - 121,

* Budynki biurowe - 122,

* Budynki handlowo-usługowe - 123,

* Budynki transportu i łączności - 124,

* Budynki przemysłowe i magazynowe - 125,

* Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej - 126,

* Pozostałe budynki niemieszkalne - 127.

W tym klasa 1211 - Budynki hoteli - obejmuje m.in.: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany wziął udział w przetargu ogłoszonym przez gminę na remont i modernizację budynku hotelu na budynek mieszkalny z częścią usługową - przychodnia zdrowia. Inwestor nie określił w specyfikacji jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla przedmiotowych prac, jak również nie wskazał Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla modernizowanego hotelu. Wnioskodawca uważa, że z powodu niejasnej sytuacji funkcji obiektu (teraz jest to hotel a w przyszłości ma być budynkiem w 94% przeznaczonym na cele mieszkaniowe), winien zastosować stawkę podatku w wysokości 22%.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dla realizacji całego zadania inwestycyjnego, polegającego na remoncie i modernizacji budynku hotelu na budynek mieszkaniowy z częścią usługową, o ile przedmiotowy hotel mieści się w momencie wykonywania przez Wnioskodawcę prac, w kategorii budynków niemieszkalnych dział 12 PKOB klasa 1211 - Budynki hoteli obejmującej m.in.: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez, to roboty budowlane polegające na remoncie i modernizacji należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wg stawki podatku 22%.

Natomiast jeśli hotel w chwili wykonywania prac przez Wnioskodawcę, jest zaklasyfikowany do kategorii budynków mieszkalnych dział 11 PKOB, klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmującej m.in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.), Zainteresowany będzie mógł zastosować do ww. robót w całości stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Ponadto zwraca się uwagę, iż do dnia 30 listopada 2008 r. w kwestii obniżenia stawki podatku wymienionej w art. 41 ust. 1 ustawy do wysokości 7%, obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl