ILPP2/443-1097/09-4/AD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-1097/09-4/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1097/09-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 19 sierpnia 2009 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 sierpnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Ł. wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku C." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Idea programu Operacyjnego Województwa, Priorytet II.

W ramach Działania II.6 "Ochrona środowiska" realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza polegające, na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, przyczyniające się do zwiększenia oszczędności wytworzonej energii.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej obejmować będzie m.in.

* ocieplenie budynku,

* wymianę okien i drzwi zewnętrznych,

* wymianę oświetlenia na energooszczędne,

* przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródeł ciepła),

* przebudowę systemów wentylacji lub klimatyzacji.

Preferowane będą projekty polegające na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującej wyżej wymienione prace.

W ramach realizacji ww. projektu Zainteresowany zamierza ocieplić strop ostatniej kondygnacji oraz wymienić stolarkę okienną.

Planowana inwestycja dotyczy zabytkowego budynku C., znajdującego się w X. przy ul. N.

Opisany budynek wykorzystywany będzie przez Wnioskodawcę do realizacji jego zadań statutowych, które to zostały określone w § 6 pkt 2 statutu u. uchwalonego dnia 29 czerwca 2006 r. przez Senat U., jako:

1.

kształcenie studentów w celu ich przygotowania do wykonywania zawodów we wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych na uczelni oraz kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla wojskowej służby zdrowia,

2.

wychowywanie studentów w duchu poszanowania godności i praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,

3.

upowszechnianie w społeczności akademickiej zasad poszanowania prawdy, godności, sprawiedliwości oraz rzetelności i uczciwości w postępowaniu,

4.

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,

5.

uczestniczenie w sprawowaniu opieki zdrowotnej w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia poprzez pełnienie w tym obszarze funkcji usługowych i leczniczych w zakresie nie naruszającym podstawowych zasad U.,

6.

kształcenie i promowanie kadr naukowych i dydaktycznych oraz wysokokwalifikowanych kadr systemu opieki zdrowotnej,

7.

upowszechnienie i pomnażanie osiągnięć wiedzy medycznej, nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,

8.

stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów oraz pracowników U.,

9.

działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,

10.

realizowanie zadań na potrzeby obronne państwa, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

Uwzględniając powyższe Wnioskodawca stwierdza, że statutową działalność Uczelni stanowi m.in. świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Status Uczelni w świetle podatku VAT.

Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność mieszaną tj. zarówno uprawniającą jak i nieuprawniającą do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca w stosunku do działalności badawczo-usługowej i gospodarczej uprawniającej do odliczenia podatku ma możliwość wyodrębnienia kwot co do czynności w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. z tej działalności sporządzane są oddzielne rejestry sprzedaży oraz rejestry zakupu towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanej. w całej działalności Zainteresowanego nie jest możliwe wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Dla określenia kwoty podatku naliczonego VAT podlegającego odliczeniu Uczelnia wyliczyła wskaźnik proporcji w roku 2008, który wyniósł 8%.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu będą w całości służyły czynnościom zwolnionym z podatku VAT. Zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II. Ochrona powietrza, dofinansowane mogą być jedynie projekty o charakterze niekomercyjnym. Wnioskując o środki Uczelnia zobowiązana została do złożenia oświadczenia, iż w przypadku gdy dostanie dofinansowanie w budynku C. nie będą prowadzone żadne działania komercyjne w okresie realizacji jak również trwałości projektu. Dotyczy to w szczególności:

* prowadzenia badań naukowych, których wyniki będą udostępniane na zasadach komercyjnych,

* wynajmu pomieszczeń,

* prowadzenie zajęć dla studentów studiów form płatnych,

* realizacji innych działań komercyjnych takich jak: odpłatne szkolenia, konferencje itp.

Podsumowując, w sytuacji, gdy Uczelnia otrzyma dofinansowanie na realizację opisanego projektu, budynek C. służyć będzie jedynie działalności edukacyjnej prowadzonej przez U., oznaczonej według klasyfikacji PKWiU symbolem ex 80 - Usługi w zakresie edukacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć VAT od zakupów związanych z realizacją opisanego projektu w całości, w części, czy też nie będzie miał prawa odliczyć podatku VAT - podatek będzie stanowił koszt kwalifikowany.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabyte przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. w sytuacji braku związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zdaniem Zainteresowanego, nie będzie on miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji opisanego projektu, ponieważ efekty uzyskane przez Uczelnię w ramach realizacji projektu nie będą miały charakteru komercyjnego i nie będą podlegały sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza realizować projekt pn. "Termomodernizacja budynku C." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Priorytet II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona środowiska. w ramach realizacji ww. projektu Zainteresowany zamierza docieplić strop ostatniej kondygnacji budynku oraz wymienić stolarkę okienną. Przedmiotowy budynek wykorzystywany będzie przez Uczelnię do realizacji jej zadań statutowych, tj. świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80). w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu będą w całości służyły czynnościom zwolnionym z podatku VAT.

Zainteresowany zaznaczył, iż wnioskując o środki zobowiązany został do złożenia oświadczenia, że w przypadku, gdy dostanie dofinansowanie w budynku C. nie będą prowadzone żadne działania komercyjne w okresie realizacji jak również trwałości projektu. Tym samym, budynek C. służyć będzie jedynie działalności edukacyjnej, oznaczonej według PKWiU symbolem ex 80 - usługi w zakresie edukacji.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. w poz. 7 tego załącznika, wymieniono usługi w zakresie edukacji - PKWiU ex 80.

Użycie przez ustawodawcę symbolu "ex" przy grupowaniu PKWiU, oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

W świetle przywołanych uregulowań oraz opisu sprawy, Zainteresowany nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. w niniejszej sprawie wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu związane będą jedynie ze świadczeniem usług w zakresie edukacji - jak wskazał Wnioskodawca - zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", zwolnionych w trybie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, od podatku od towarów i usług.

Z uwagi zatem na fakt, iż efekty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu, zarówno w całości jak i w części.

Ponadto, tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl