Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1085/14-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 września r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją boiska sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją boiska sportowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie lub Towarzystwo) jest stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo jest inspirowane etyką chrześcijańską, co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniem narodu polskiego. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie kultury fizycznej wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności, spójni i ofiarności za swoje czyny, poczucia obowiązku wobec Ojczyzny i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży za pomocą:

a.

pielęgnowania rozwoju fizycznego, a w szczególności: udzielania nauki systematycznej gimnastyki, prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, prowadzenia ćwiczeń stosowanych jak: pływanie, narciarstwo, jazdy konnej itp., wreszcie ćwiczeń w obronie własnej, jak np. karate,

b.

organizowania młodzieży w drużyny młodzieży sokolej, tworzenia dla niej kursów, urządzania ćwiczeń, wycieczek i kolonii letnich,

c.

przygotowania młodzieży w stałych drużynach sokolich przez stosowane ćwiczenia i wykłady praktycznego życia,

d.

urządzanie ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych i towarzyskich, organizowanie wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa,

e.

rozbudzenia poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów na zasadach określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych Towarzystwa. Jednakże aktualnie Wnioskodawca działalności gospodarczej nie prowadzi, a uzyskane dochody pochodzą ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych, przekazania 1% podatku przez osoby fizyczne, dotacji udzielonej przez gminę oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie zawarło w dniu 16 stycznia 2014 r. z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy. Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy ma wydatkować otrzymaną kwotę na modernizację boiska sportowego poprzez wykonanie oświetlenia i nagłośnienia. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację boiska sportowego, tj. wykonanie oświetlenia i nagłośnienia.

Z uwagi na fakt, że w poprzednich latach ani w roku bieżącym Towarzystwo nie dokonywało sprzedaży opodatkowanej o wartości przekraczającej łącznie 150.000 zł, korzysta ono ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Modernizowane boisko sportowe nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Boisko ma i będzie miało charakter ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest i będzie nieodpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z modernizacją boiska sportowego, polegającej na wykonaniu nagłośnienia i oświetlenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych nabyć towarów i usług.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 1 77, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 119 oraz art. 124.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na rezultat takiej działalności.

Z kolei art. 113 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wilcza się kwoty podatku.

Ponieważ Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, to nie będzie ono miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z modernizacją obiektu sportowego, zwłaszcza że wykorzystywany jest on i w przyszłości będzie do wykonania czynności nieopodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie lub Towarzystwo) aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej Wnioskodawca i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie zawarło w dniu 16 stycznia 2014 r. umowę przyznania pomocy. Towarzystwo jako beneficjent pomocy ma wydatkować otrzymaną kwotę na modernizację boiska sportowego poprzez wykonanie oświetlenia i nagłośnienia. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Boisko ma i będzie miało charakter ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest i będzie nieodpłatne. Modernizowane boisko sportowe nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z modernizacją boiska sportowego, polegającej na wykonaniu nagłośnienia i oświetlenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl