Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1084/08-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług stołówki szkolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług stołówki szkolnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stosownie do art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Wnioskodawca prowadzi stołówkę. Korzystają z niej uczniowie i pracownicy szkoły. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Uczniowie wnoszą opłatę pokrywającą wsad do kotła. Część uczniów opłaca obiady ze środków własnych, a część uczniów korzysta z obiadów, które są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłata ponoszona przez pracowników jest ustalona w wysokości pełnych kosztów wytworzenia obiadów w stołówce, tj. wsad do kotła, wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników kuchni, koszty utrzymania stołówki. Zgodnie z opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego przedmiotowa usługa sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 80 - jako usługa w zakresie edukacji. W związku z tym opłaty nie zawierają 7% podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opłaty za obiady w stołówce szkolnej powinny być opodatkowane 7% stawką podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego przedmiotowa usługa sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 80 - jako usługa w zakresie edukacji. Stąd Zainteresowany przyjął, że obiady korzystają ze zwolnienia od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zarówno towary jak i usługi są identyfikowane na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku lub opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji". Oznaczenie "ex" przy danym grupowaniu oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie pod odpowiednim symbolem PKWiU wykonywanych usług przez Zainteresowanego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że świadczone usługi stołówki szkolnej w zakresie wydawania obiadów dla własnych uczniów i pracowników szkoły, Zainteresowany kwalifikuje w grupowaniu PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji".

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego należy stwierdzić, iż sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej (niebędącej odrębnym podmiotem gospodarczym, której prowadzenie jest ściśle związane z działalnością szkoły), na rzecz uczniów i pracowników tej szkoły, sklasyfikowana w dziale PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Tut. Organ informuje, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zgodnie z którą zmianie uległo brzmienie art. 8 ust. 3.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl