Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1082/09-2/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 20 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania czynności wniesienia aportu niepieniężnego do spółki prawa handlowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania czynności wniesienia aportu niepieniężnego do spółki prawa handlowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) - osoba prawna, prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT i jest właścicielem znaków towarowych. Zamierza zawiązać spółkę osobową prawa handlowego, np. komandytową lub jawną (dalej: SpK), której przedmiotem działalności będzie m.in. udzielanie licencji na korzystanie ze znaków towarowych i w której Spółka zostanie wspólnikiem. Po zawiązaniu SpK, Wnioskodawca zamierza wnieść znaki towarowe w formie wkładu niepieniężnego do SpK. Wartość poszczególnych wnoszonych przez Spółkę znaków towarowych określona zostanie w zmianie umowy spółki. Zainteresowany przewiduje przy tym, że wartość rynkowa znaków towarowych określona na dzień wniesienia ich do SpK będzie wyższa od wartości księgowej znaków towarowych ujawnionej w księgach Spółki.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i transakcja wniesienia wkładu do SpK będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, Spółka planuje dokonać rozliczenia omawianej transakcji wniesienia aportem znaków towarowych do SpK w taki sposób, by wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę w związku z wniesieniem wkładu składało się w części z otrzymanego ogółu praw i obowiązków ("udziału"), a w części ze środków pieniężnych odpowiadających wartości podatku VAT należnego po stronie Spółki, w związku z wniesieniem aportu (a nie w całości z otrzymanego "udziału" w odpowiedniej wartości). W szczególności, zgodnie z planowanym rozliczeniem:

(i) wartość otrzymanego przez Spółkę "udziału" w SpK odpowiadać będzie wartości netto znaków towarowych wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego, natomiast

(ii) kwota VAT należnego z tytułu omawianej transakcji, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez Spółkę, uregulowana zostanie przez SpK na rzecz Wnioskodawcy w formie pieniężnej.

Nabycie przez SpK znaków towarowych wnoszonych przez Spółkę w ramach aportu związane będzie z prowadzoną przez SpK działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zmiana umowy SpK polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych (gdzie w ramach wkładu prawa do znaków towarowych zostaną przeniesione na SpK) odbędzie się w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, czynność wniesienia aportu do SpK w postaci poszczególnych znaków towarowych będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży jedną fakturą VAT wystawioną na rzecz SpK.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność wniesienia aportu do SpK w postaci poszczególnych znaków towarowych będzie stanowiła na gruncie podatku VAT odpłatne świadczenie usług i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Powyższe twierdzenie wynika z interpretacji następujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.):

* art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług;

* art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez odpłatne świadczenie usług rozumie się generalnie każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów;

* § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336; dalej: rozporządzenie wykonawcze) stanowi, iż w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku.

Zdaniem Spółki, aport znaków towarowych do SpK spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług (wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT), ponieważ:

* po pierwsze, stanowi świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów;

* po drugie zaś, otrzymany przez Spółkę, w zamian za wniesienie aportu m.in. ogół praw i obowiązków jest specyficzną formą odpłatności/wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o VAT, posiada bowiem określoną wartość ekonomiczną, którą można wyrazić w pieniądzu.

Spółka podkreśliła, iż kwestią "odpłatności" wielokrotnie zajmował się w swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS), m.in. w wyrokach:

* z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93, R.J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden,

* z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80, Staatssecretaris van Financien przeciwko Cooperative Aadappelenbewaarplaats GA,

* z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86, Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise.

Podsumowując wnioski płynące z orzecznictwa ETS należy stwierdzić, iż o dokonaniu danej czynności za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

* istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,

* wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu,

* związek, o którym mowa powyżej musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, wniesienie aportu w postaci znaków towarowych do SpK spełnia powyższe warunki posiadając wspomniany przymiot odpłatności. W szczególności, w przypadku aportu:

* mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym wspólnika ze spółką, do której wnoszony jest aport (tj. w analizowanym stanie faktycznym - Spółki z SpK),

* istnieje bezpośredni związek pomiędzy danym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem (w formie m.in. ogółu praw i obowiązków), będącym świadczeniem wzajemnym,

* wynagrodzenie otrzymywane w zamian za wniesienie aportu w postaci m.in. ogółu praw i obowiązków posiada określoną wartość ekonomiczną, którą można wyrazić w pieniądzu.

Powyższe uwagi dotyczące uznania czynności wniesienia aportu za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie usług i w konsekwencji jej opodatkowania podatkiem VAT potwierdzone zostały przez Ministerstwo Finansów w broszurze zamieszczonej na stronie internetowej Ministra Finansów "Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów). Ogólne zasady".

Powyższy pogląd, zdaniem Wnioskodawcy, znajduje także potwierdzenie w interpretacjach polskich organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPP1/443-311/09-3/IG z dnia 10 czerwca 2009 r., nr IPPP1-443-573/09-2/MP z dnia 7 lipca 2009 r.) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP2/443-385/09-3/AD oraz ILPP2/443-383/09-3/SJ z dnia 10 czerwca 2009 r., nr ILPP2/443-384/09-3/AK z dnia 8 czerwca 2009 r.), uznano wniesienie aportem znaków towarowych do spółki osobowej za transakcję stanowiącą dla potrzeb podatku VAT odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT.

Ponadto, w wielu przypadkach odpowiednie interpretacje indywidualne odnoszą się do aportu stanowiącego odpłatną dostawę towarów dla potrzeb podatku VAT. Jednakże, zdaniem Spółki, analogiczne konsekwencje powstawać będą w przypadku wniesienia aportu, którego przedmiot nie będzie traktowany dla potrzeb podatku VAT jako towar, a stanowić będzie wartość niematerialną i prawną, tj. czynność wniesienia aportu będzie stanowiła w takim przypadku odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Przykładowo, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji nr ILPP1/443-415/08 -2/MK z dnia 18 lipca 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, "z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy mamy do czynienia, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części (...), czy też grunty - czyli towary w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 ww. ustawy, w sytuacji gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami przez spółkę jak właściciel. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy (...) uznać należy, że czynność wniesienia wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel, a zatem stanowić będzie odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu".

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wielu innych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów nr IPPP1/443-1599/08/PR z dnia 16 października 2008 r., nr IPPP1/443-1429/08-2/GD z dnia 21 października 2008 r., nr IPPP2/443-845/08/BM z dnia 20 sierpnia 2008 r., interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów nr ITPP2/443-788/08/RS z dnia 18 listopada 2008 r., nr ITPP2/443-491/08/EŁ z dnia 11 września 2008 r., nr ITPP1/443-292/08/KM z dnia 25 czerwca 2008 r., interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów nr IBPP2/443-50/08/RSz z dnia 20 marca 2008 r., nr IBPP1/443 -105a/07/JP z dnia 20 listopada 2007 r.).

Wskazany pogląd znajduje również potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r. sygn. I SA/Ol 528/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, iż "zawarcie umowy spółki i wniesienie na pokrycie jej kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego w zamian za obejmowane udziały jest specyficznym zdarzeniem prawnym i ekonomicznym. Nie na tyle jednak wyjątkowym w warunkach obrotu gospodarczego by uznać, że w przypadku gdy czynności tej dokonuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a więc podatnik podatku od towarów i usług, a przedmiotem wkładu są towary (składniki majątku przedsiębiorstwa podatnika) używane w dotychczasowej działalności, to taka czynność nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki ponad wszelką wątpliwość oznacza przeniesienie na inny podmiot prawa własności do przedmiotu wkładu w zamian za udziały, które oprócz tego, że określają zakres praw korporacyjnych wspólnika mają określoną wartość ekonomiczna, która jest wyrażona w pieniądzu. Istnieje w takim wypadku bezpośredni związek miedzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów".

Konsekwentnie więc, w ocenie Spółki, czynność wniesienia aportem znaków towarowych do SpK będzie podlegała opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych (według stawek VAT przewidzianych dla przedmiotu aportu). Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, przy czym zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatne świadczenie usług.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, czynność wniesienia aportu do SpK w postaci znaków towarowych będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT) i konsekwentnie, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży fakturą VAT wystawioną na rzecz SpK. Jednocześnie, w związku z analizowaną transakcją, Spółka zobowiązana będzie do wystawienia jednej faktury VAT dokumentującej wniesienie aportem znaków towarowych do SpK, wskazującej kwotę netto omawianej transakcji oraz należny podatek VAT (niezależnie od przyjętego przez strony sposobu rozliczenia tej transakcji, gdzie wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę w związku z wniesieniem wkładu składało się będzie w części z otrzymanego "udziału", a w części ze środków pieniężnych odpowiadających wartości podatku VAT należnego po stronie Spółki w związku z wniesieniem aportu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności wniesienia aportu niepieniężnego do spółki prawa handlowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - w dniu 12 listopada 2009 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia, odpowiednio: nr ILPP2/443-1082/09-3/MN, nr ILPP2/443-1082/09-4/MN i nr ILPP2/443-1082/09-5/MN.

Natomiast w kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl