Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 października 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1080/10-3/EN
Brak możliwości odliczenia przez uniwersytet podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu badawczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2010 r. (data wpływu 14 lipca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 września 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Uniwersytet) jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku VAT.

Dnia 29 stycznia 2010 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (...), której przedmiotem była realizacja projektu wybranego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta X". Realizacja projektu zakończyła się dnia 30 czerwca 2010 r.

Zgodnie z treścią umowy kwalifikowane koszty poniesione w trakcie prac badawczych mogą zostać uwzględnione w ramach finansowania realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

W trakcie realizacji umowy Wnioskodawca poniósł koszty związane z prowadzonymi pracami badawczymi, które zostały udokumentowane fakturami VAT.

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane na własne potrzeby naukowe i dydaktyczne Uniwersytetu i nie będą przedmiotem sprzedaży.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż efekty uzyskanych prac (wyniki przeprowadzonych badań) w związku z realizacją projektu "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta X." nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z prowadzonymi czynnościami związanymi z realizacją powyższego projektu Uniwersytet nabywa prawo do całkowitego lub częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturach VAT dokumentujących koszty przeprowadzonych prac badawczych.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uprawnia podatnika VAT do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim poniesione koszty są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych w ramach realizacji projektu nie będą przedmiotem sprzedaży, zostaną wykorzystane na potrzeby Uniwersytetu, w celach naukowych i dydaktycznych. Uniwersytet uważa, że na mocy obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach VAT dokumentujących poniesione koszty związane z realizacją powyższego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Uniwersytet) jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku VAT.

Dnia 29 stycznia 2010 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w (...), której przedmiotem była realizacja projektu wybranego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta X". Realizacja projektu zakończyła się dnia 30 czerwca 2010 r.

Zgodnie z treścią umowy kwalifikowane koszty poniesione w trakcie prac badawczych mogą zostać uwzględnione w ramach finansowania realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

W trakcie realizacji umowy Wnioskodawca poniósł koszty związane z prowadzonymi pracami badawczymi, które zostały udokumentowane fakturami VAT.

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane na własne potrzeby naukowe i dydaktyczne Uniwersytetu i nie będą przedmiotem sprzedaży. Podkreślono również, że wyniki przeprowadzonych badań w ramach ww. projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż efekty zrealizowanego projektu (wyniki przeprowadzonych prac badawczych w ramach realizowanego przedsięwzięcia) nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Reasumując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta X".

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl