Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1061/09-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2009 r. (data wpływu 14 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Zakończenie (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Zakończenie (...)".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z przygotowaniem wniosku przez Powiat R o dofinansowanie projektu o nazwie: "Zakończenie (...)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług - VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Inwestycja: "Zakończenie (...)" realizowana jest przez Powiat. Podczas realizacji tego zadania inwestycyjnego faktury będą wystawiane na beneficjenta - Powiat.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Powiat wykonuje określone ustawą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, do zadań powiatu (zadania publiczne o charakterze ponadgminnym) należą zadania w zakresie edukacji publicznej.

W art. 4 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy, wskazano zadania w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powyższych przepisów bez wątpienia wynika, że realizacja projektu "Zakończenie (...)" należy do zadań publicznych wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 56, poz. 535), Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z powyższego przepisu wynika bowiem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczeń podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponieważ realizowany projekt mieści się w ramach zadań publicznych powiatu, wymienianych w art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 19 ustawy o samorządzie powiatowym, Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że w związku z realizowanym projektem nie spełnia warunków, o których mowa w rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336). Rozporządzenie powyższe, w rozdziale 10 określa przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W świetle § 22 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

Z kolei doprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zostało zawarte w § 8 ust. 3 i 4 przedmiotowego rozporządzenia. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się:

I.

Bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

nbsp 1) programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przez dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej,

nbsp 2) kontraktów zawartych prze dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

II.

Bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe dzielące pomocy na podstawie:

nbsp 1) umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

nbsp 2) jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Realizacja projektu pn. "Zakończenie (...)" odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Zgodnie z obowiązującą w okresie 2007-2013 zasadą monofunduszowości, zadania w ramach RPO są współfinansowane przez jeden fundusz strukturalny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Powyższe, w ocenie Zainteresowanego wskazuje, iż realizacja przedmiotowego projektu nie mieści się w katalogu środków bezzwrotnej pomoc zagranicznej, gdyż środki na jego realizację wprawdzie będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, jednakże nie będą one wiązać z umowami dotyczącymi Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej (PHARE), czy też kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

W wykazie obligatoryjnych załączników do wniosku aplikacyjnego w celu RPO, wymagane jest od beneficjenta załączenie ww. interpretacji w sprawie braku prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że Powiatowi nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług i jej aktów wykonawczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Powiat, jako beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 przy realizacji projektu pn. "Zakończenie (...)", posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, Powiat nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu pn. "Zakończenie (...)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy).

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą zadania m.in. w zakresie edukacji publicznej, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 19 cyt. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, iż Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. "Zakończenie (...)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach zadań własnych Powiatu.

Zatem, w myśl powołanych wyżej przepisów nabyte towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym, nie jest spełniony podstawowy warunek zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy, zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W zakresie przedmiotowego projektu Powiat nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Powiat nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Powiat nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. "Zakończenie (...)".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl