ILPP2/443-105/07-4/IM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-105/07-4/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej T. S., przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu różnicy podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu różnicy podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zajmuje się produkcją oraz montażem mebli i szaf wnękowych, na indywidualne zamówienie klienta. Wnioskodawca jest podatnikiem krajowym, zarejestrowanym dla celów podatku VAT na terytorium Polski i Niemiec. Wykonuje jednocześnie czynności opodatkowane w Polsce oraz świadczy czynności poza terytorium Polski.

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Polsce i tu Spółka nabywa towary oraz usługi dla celów prowadzonej działalności za granicą, w związku z czym ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1.

W deklaracjach VAT-7 składanych miesięcznie, w pozycji 21, Wnioskodawca wykazuje wartości dostaw towarów oraz świadczonych usług poza terytorium kraju, od których podatek należny został opłacony w Niemczech. Z uwagi na fakt, iż obroty Spółki z kontrahentami z Polski są dużo wyższe, powstaje znacząca nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą Zainteresowany wykazuje do zwrotu w terminie 180 dni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza Polską, jak i sprzedaży opodatkowanej w kraju głównie wg stawki 22%, Wnioskodawca ma prawo zwiększyć podstawę do ustalenia wielkości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosując wykładnię art. 87 ust. 3 oraz art. 86 ust. 8 pkt 1, ma prawo do podwyższenia różnicy podatku podlegającej zwrotowi w terminie 60 dni o kwotę stanowiącą 22% wartości dostaw towarów oraz świadczonych usług poza terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 119 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl ust. 8 pkt 1 ww. artykułu, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi, w związku z którymi ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatki naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy. W składanych deklaracjach VAT-7 za kolejne okresy rozliczeniowe, wykazuje kwoty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (...).

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w danym okresie rozliczeniowym świadczy zarówno czynności podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, jak i czynności świadczone poza terytorium kraju, dające prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy. Dla obliczenia terminu zwrotu różnicy podatku w sytuacji przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, zastosowanie znajdą przepisy art. 87 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do podwyższenia różnicy podatku podlegającej zwrotowi w terminie 60 dni, o kwotę stanowiącą 22% obrotu z tytułu czynności, których miejsce świadczenia jest poza terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl