Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1018/09-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu 7 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 19 sierpnia 1997 r. Wnioskodawca zawarł z ojcem umowę darowizny w formie aktu notarialnego na mocy, której ojciec darował mu nieruchomości we wsi X i Y oznaczone numerem działek 106/3, 11/7, 323/3, 331/3 o łącznym obszarze 12,1717 ha zabudowane, za wyjątkiem działek nr 11/11 i 11/10 o łącznym obszarze 0,1628 ha.

Działka o numerze 11/7 o całkowitej powierzchni 0,1465 ha stanowiła i nadal stanowi niezabudowany, nieużytkowany grunt rolny. Nigdy nie był on objęty dopłatami z funduszów unijnych i krajowych, ale jednocześnie płacony był podatek rolny. Przedmiotowa działka jest terenem podmokłym, pokrytym piaskiem bez dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 11/7 spełnia kryterium działki budowlanej, poprzez udostępnienie dojazdu przez Gminę i została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy ze względu na kwalifikacje gruntu. Z uwagi na fakt, że jest to teren nie nadający się do uprawy, nie przynoszący przez wiele lat dochodu, Zainteresowany postanowił ją sprzedać. Ponadto, działka nigdy nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych.

Od dnia 3 września 2008 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT na zasadach ogólnych. Przedmiotowa działka nie wchodzi w skład gruntów użytkowanych przez niego rolniczo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż działki nr 11/7 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. działki, przeznaczonej na cele budowlane, stanowiącej majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o VAT) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi że podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Przedmiotem dostawy jest jedna nieruchomość gruntowa niewykorzystywana oraz nienabyta do prowadzonej działalności gospodarczej oraz niespełniająca kryteriów częstotliwości. Nieruchomość nie została nabyta w celu jej zbycia. Taka dostawa gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż jest dokonywana przez osobę niebędącą podatnikiem VAT od tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie zapisu art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pojęcie częstotliwości należy rozumieć jako zakładające powtarzalność czynności tego samego rodzaju. Przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania pewnej czynności w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili wykonania usługi lub sprzedaży towaru.

Aby zatem dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w odniesieniu do tej transakcji podatnik działał w charakterze producenta, handlowca lub usługodawcy, miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a sam zakup towaru dokonywany był w celu odsprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w formie darowizny otrzymał nieruchomości gruntowe oznaczone numerem działek 106/3, 11/7, 323/3, 331/3 o łącznym obszarze 12,1717 ha zabudowane, za wyjątkiem działek nr 11/11 i 11/10 o łącznym obszarze 0,1628 ha.

Działka o numerze 11/7 o całkowitej powierzchni 0,1465 ha stanowiła i nadal stanowi niezabudowany, nieużytkowany grunt rolny. Nigdy nie był on objęty dopłatami z funduszów unijnych i krajowych, ale jednocześnie płacony był podatek rolny. Przedmiotowa działka jest terenem podmokłym, pokrytym piaskiem bez dostępu do drogi publicznej.

Działka nr 11/7 spełnia kryterium działki budowlanej, poprzez udostępnienie dojazdu przez Gminę, została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy ze względu na kwalifikacje gruntu. Z uwagi na fakt, że jest to teren nie nadający się do uprawy, nie przynoszący przez wiele lat dochodu, Zainteresowany postanowił ją sprzedać. Ponadto, działka nigdy nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych.

Od dnia 3 września 2008 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT na zasadach ogólnych. Przedmiotowa działka nie wchodzi w skład gruntów użytkowanych przez niego rolniczo.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od tworów i usług, grunty spełniają definicję towarów wynikającą z art. 2 pkt 6, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Jednakże nic nie wskazuje na to, aby dokonując sprzedaży przedmiotowej działki Wnioskodawca działał w charakterze handlowca. Nie można bowiem stwierdzić, że nabył przedmiotową działkę w celu odsprzedaży, ponieważ pochodzi ona z majątku prywatnego, otrzymanego w formie darowizny. Wnioskodawca sprzedając działkę korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, nie wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również rolniczej), a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że realizowana przez Zainteresowanego sprzedaż przedmiotowej działki, która została wyodrębniona z gruntu nabytego w drodze darowizny, stanowiącego jego majątek osobisty, na którym nie była prowadzona działalność gospodarcza (także rolnicza) nie jest działalnością gospodarczą, a zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług w związku z jego dostawą, bowiem dokonując tej transakcji nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl