Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/4512-1-814/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury VAT zawierającej nieprawidłową stawkę podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury VAT zawierającej nieprawidłową stawkę podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Uwagi Ogólne.

A Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest producentem płyt i wyrobów drewnopodobnych, których odbiorcami są branże: meblarska, wykończeniowa i budowlana. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka nabywa różnego rodzaju towary oraz usługi, od swoich kontrahentów, którzy są czynnymi podatnikami VAT (dalej: "Dostawcy").

Zdarzają się przypadki, że Spółka otrzymuje od Dostawców faktury VAT dokumentujące rzeczone nabycia, na których wskazana jest, zdaniem Spółki, nieprawidłowa (zawyżona) stawka VAT (przy czym Spółka wskazuje, że dostawa tych towarów oraz świadczenie przedmiotowych usług nie są zwolnione od VAT). Przedmiotowa sytuacja ma miejsce, w szczególności, w zakresie towarów i usług nabywanych przez Spółkę w związku z podjęta przez nią inwestycją budowy osiedla mieszkalnego. Niemniej sytuacja taka, może dotyczyć także zakupów związanych z podstawową działalnością Spółki, tj. produkcją wyrobów drewnopodobnych.

Realizacja inwestycji.

Jak zostało wskazane powyżej, Spółka poza głównym przedmiotem działalności gospodarczej, realizuje również inwestycję obejmującą budowę osiedla mieszkaniowego składającego się z budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2/ (dalej: "Inwestycja"). Przedmiotowe budynki stanowią obiekty budowlane zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (dalej: "Budownictwo objęte SPM"). Będą to bowiem budynki mieszkalne jednorodzinne sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej: PKOB) w dziale 11.

Wnioskodawca po wybudowaniu przedmiotowych budynków zamierza sprzedać je za wynagrodzeniem na rzecz osób trzecich opodatkowując dostawę tych budynków odpowiednią stawką VAT. Zdaniem Spółki, w odniesieniu do ich sprzedaży nie znajdą bowiem zastosowania przesłanki zwolnienia od VAT przewidziane dla dostawy budynków, budowli lub ich części przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.: dalej: ustawa o VAT).

Spółka nie będzie wykorzystywać wybudowanych nieruchomości w celach innych niż prowadzona przez nią działalność gospodarcza (obejmująca sprzedaż domów). W szczególności, domy nie będą wykorzystywane w celach osobistych pracowników Spółki.

W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji Spółka nabywa określone towary i usługi (m.in. usługi budowlane w bryle budynków) od Dostawców. W konsekwencji, Spółka otrzymuje faktury wystawione na jej rzecz przez Dostawców, dokumentujące dostawę przedmiotowych towarów i usług.

Spółka zidentyfikowała przypadki, w których Dostawcy zastosowali do opodatkowania VAT usług budowlanych, remontowych lub montażowych w obrębie bryły budynków, świadczonych na rzecz Spółki 23% stawkę VAT (podczas gdy, zdaniem Spółki, do opodatkowania VAT tych usług powinna mieć zastosowanie obniżona 8% stawka VAT) i w związku z tym wystawili na jej rzecz faktury VAT wskazując zawyżoną kwotę podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na jej rzecz przez Dostawców pomimo, że jej zdaniem zastosowali oni nieprawidłową (zawyżoną) stawkę VAT do opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług udokumentowanych tymi fakturami.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest On uprawniony do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na jego rzecz przez Dostawców, pomimo, że jego zdaniem zastosowali oni nieprawidłową (zawyżoną) stawkę VAT do opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług udokumentowanych tymi fakturami.

UZASADNIENIE

1. Stawka VAT właściwa dla budowy oraz dostawy budynków mieszkalnych lub ich części.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady stawka VAT właściwa dla opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju wynosi 23%.

Niemniej jednak, ustawodawca przewidział pewne wyjątki od tej reguły m.in. preferencyjne stawki VAT dla opodatkowania dostaw określonych towarów oraz świadczenia wybranych usług.

I tak, stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w związku z ust. 2 cyt. regulacji obniżoną - obecnie 8% - stawkę VAT stosuje się do "dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym" (podkreślenie - Wnioskodawca).

Definicja Budownictwa objętego SPM wskazana została natomiast w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, który stanowi, że "przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, (...)".

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się "budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Spółka przy tym wskazuje, że jak wynika z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do Budownictwa objętego SPM "nie zalicza się:

a.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2/

b.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2/".

W konsekwencji, w ocenie Spółki, budowa oraz dostawa obiektu budowlanego (lub jego części) sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB (tekst jedn.: obiektu, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych), powinna podlegać opodatkowaniu według obniżonej, tj. 8% stawki VAT (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT).

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, Spółka zaznacza, że budynki których budowę realizuje spełniają definicję obiektów budowlanych zaliczanych do Budownictwa objętego SPM, gdyż jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, sklasyfikowane są w dziale 11 PKOB (jako budynki mieszkalne jednorodzinne) oraz ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2/.

W świetle powyższego, ww. usługi świadczone przez Dostawców i nabywane przez Spółkę w celu budowy przedmiotowych budynków powinny podlegać, co do zasady, opodatkowaniu 8% stawką VAT. W związku z tym - zdaniem Wnioskodawcy - Dostawcy wystawiając faktury VAT za wykonane na rzecz Spółki usługi budowlane (w bryle budynków zaliczanych do Budownictwa objętego SPM) z wykazaną 23% stawką VAT i odpowiadającą jej kwotą podatku należnego postępują nieprawidłowo.

2. Prawo Spółki do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Dostawców.

a) Analiza warunków odliczenia VAT naliczonego wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)".

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek są następnie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Niemniej jednak należy podkreślić, że powyższe uwarunkowane jest niezaistnieniem przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 88 ustawy o VAT.

Spółka zaznacza, że jest czynnym podatnikiem VAT a nabyte od Dostawców towary i usługi wykorzystuje do celów prowadzonej działalności gospodarczej (polegającej na produkcji i sprzedaży płyt i wyrobów drewnopodobnych) podlegającej opodatkowaniu VAT.

Ponadto, Spółka wskazuje, że również sprzedaż budynków będących przedmiotem Inwestycji w zamian za określone wynagrodzenie będzie stanowiła po jej stronie czynność opodatkowaną - odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, która zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, zdaniem Spółki, dostawa tych nieruchomości nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT. W szczególności w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania zwolnienie od VAT przewidziane dla dostawy budynków przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy towarami i usługami nabytymi od Dostawców, a czynnościami opodatkowanymi VAT, jakie są dokonywane przez Spółkę. Zatem warunek odliczenia VAT naliczonego przewidziany w przywołanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do nabywanych przez Spółkę towarów i usług zostanie spełniony.

W konsekwencji - w ocenie Wnioskodawcy - jeżeli w odniesieniu do faktur otrzymanych przez Spółkę od Dostawców nie wystąpią przesłanki wskazane w art. 88 ustawy o VAT - Spółce będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do prowadzenia działalności gospodarczej (w szczególności do realizacji Inwestycji).

b) Analiza przesłanek wyłączenia prawa do odliczenia VAT naliczonego zawartych w art. 88 ustawy o VAT.

Spółka wskazuje, że art. 88 ustawy o VAT, precyzuje przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, "nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...)".

W świetle powyższego, podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wnioskodawca zauważa, że jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nabywane przez Spółkę towary oraz usługi (do których opodatkowania Dostawcy zastosowali nieprawidłową stawkę VAT) podlegają opodatkowaniu VAT oraz nie są zwolnione od VAT.

W szczególności jak zostało przedstawione w punkcie 1 niniejszego uzasadnienia, dotyczącego określenia właściwej stawki VAT mającej zastosowanie do opodatkowania usług budowlanych w bryle budynku świadczonych przez Dostawców - czynnych podatników VAT, usługi te powinny podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu 8% stawki VAT.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie nie znajdą zastosowania przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia VAT naliczonego, wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy, "nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności".

Należy zaznaczyć, że również żadna z wymienionych powyżej okoliczności nie będzie miała zastosowania w analizowanej sprawie.

W świetle powyższego, Spółka wskazuje, że analiza przytoczonego art. 88 ustawy o VAT prowadzi do konkluzji, iż w katalogu przesłanek wyłączenia prawa nabywcy do odliczenia VAT naliczonego, nie wymieniono sytuacji, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu inną (niż zastosowana przez sprzedawcę) stawką VAT.

Zatem biorąc pod uwagę, że:

* art. 88 ustawy o VAT zawiera zamkniętą listę przypadków, w których podatnikowi nie przysługuje uprawnienie do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego (do których nie należy zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT przez sprzedawcę),

* jak również okoliczność, że nabywane towary i usługi będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Dostawców.

3. Stanowisko organów podatkowych.

Spółka w tym miejscu wskazuje na interpretacje indywidualne Ministra Finansów, które potwierdzają jej stanowisko, zgodnie z którym podatnicy są uprawnieni do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury, w przypadku gdy kontrahent wystawi fakturę z wykazaną nieprawidłową stawką VAT (i tym samym zawyżoną kwotą podatku).

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 maja 2015 r. (sygn. IBPP2/4512-105/15/JJ) wyraził pogląd, że: "Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi, wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktur nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w ort. 88 ustawy".

Analogiczne stanowisko przedstawił w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP2/4512-111/15/JJ) stwierdzając, że: "Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu inną niż przyjęta przez sprzedawcę stawką podatku od towarów i usług (...) Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktury nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ust. 3a ustawy".

Tożsamy pogląd można odnaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. (sygn. ITPP1/443-213/13/MS), w której Organ podatkowy zauważył, że: "wskazać należy, że analiza art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzi do wniosku, iż okoliczność wystawienia faktury VAT z nieprawidłowo zastosowaną stawką podatku należnego przez sprzedawcę, nie została ujęta w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanka wyłączająca prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego. A zatem, nie oceniając prawidłowości zastosowanej przez kontrahenta Spółki stawki podatku VAT należnego dla wykonanych przez niego usług, o których mowa we wniosku, stwierdzić należy, że Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ww. usług w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy, o ile nie wystąpią pozostałe okoliczności wskazane w przepisie art. 88 tej ustawy".

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2013 r. ILPP1/443-1121/12-4/KG wskazał, że: "dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (nawet w przypadku, gdy zastosowana została nieprawidłowa stawka podatku), obok fundamentalnych przesłanek takich jak status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (odliczającego), najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonującego odliczenia - ma drugorzędne znaczenie. Biorąc bowiem pod uwagę treść cyt. wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, należy stwierdzić, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje jedynie wówczas gdy dotyczy on transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku.

Tożsame wnioski płyną z interpretacji indywidualnych wydanych przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2012 r. (sygn. IPPP3/443-703/I2-4/RD),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 r. (sygn. ITPP1/443-782/II/AT),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. IPTPP1/443-131/11-4/ALN) oraz

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 października 2011 r. (sygn. ITPP2/443-1011/11/AT.

4. Podsumowanie.

Spółka zauważa, że prawo podatnika do odliczenia VAT naliczonego zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT jest jedną z fundamentalnych zasad konstrukcyjnych podatku VAT. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powinny mieć zatem charakter wyjątków i zostać uregulowane w przepisach o VAT. W związku z tym, że w dyspozycji art. 88 ustawy o VAT, nie znalazła się sytuacja opisana w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, zdaniem Spółki należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych, które ograniczałyby prawo Spółki do skorzystania z obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę a także ugruntowaną linię interpretacyjną organów podatkowych, Spółka wnioskuje o potwierdzenie jej stanowiska zgodnie z którym, w przypadku otrzymania od Dostawcy faktury VAT z wykazaną nieprawidłową stawką VAT zachowuje ona prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z tego dokumentu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z kolei art. 88 ustawy, określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

b.

(uchylona);

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

(uchylony);

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

(uchylony);

7.

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Należy podkreślić, że jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu inną niż przyjęta przez sprzedawcę stawką podatku od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem płyt i wyrobów drewnopodobnych, których odbiorcami są branże: meblarska, wykończeniowa i budowlana. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka nabywa różnego rodzaju towary oraz usługi, od swoich kontrahentów, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Zdarzają się przypadki, że Spółka otrzymuje od Dostawców faktury VAT dokumentujące rzeczone nabycia, na których wskazana jest, zdaniem Spółki, nieprawidłowa (zawyżona) stawka VAT (przy czym Spółka wskazuje, że dostawa tych towarów oraz świadczenie przedmiotowych usług nie są zwolnione od VAT). Przedmiotowa sytuacja ma miejsce, w szczególności, w zakresie towarów i usług nabywanych przez Spółkę w związku z podjęta przez nią inwestycją budowy osiedla mieszkalnego. Niemniej sytuacja taka, może dotyczyć także zakupów związanych z podstawową działalnością Spółki, tj. produkcją wyrobów drewnopodobnych. Spółka wskazuje, że poza głównym przedmiotem działalności gospodarczej, realizuje również inwestycję obejmującą budowę osiedla mieszkaniowego składającego się z budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2/. Przedmiotowe budynki stanowią obiekty budowlane zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Będą to bowiem budynki mieszkalne jednorodzinne sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11. Wnioskodawca po wybudowaniu przedmiotowych budynków zamierza sprzedać je za wynagrodzeniem na rzecz osób trzecich opodatkowując dostawę tych budynków odpowiednią stawką VAT. Zdaniem Spółki, w odniesieniu do ich sprzedaży nie znajdą bowiem zastosowania przesłanki zwolnienia od VAT przewidziane dla dostawy budynków, budowli lub ich części przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy. Spółka nie będzie wykorzystywać wybudowanych nieruchomości w celach innych niż prowadzona przez nią działalność gospodarcza (obejmująca sprzedaż domów). W szczególności, domy nie będą wykorzystywane w celach osobistych pracowników Spółki. Spółka zidentyfikowała przypadki, w których Dostawcy zastosowali do opodatkowania VAT usług budowlanych, remontowych lub montażowych w obrębie bryły budynków, świadczonych na rzecz Spółki 23% stawkę VAT (podczas gdy, zdaniem Spółki do opodatkowania VAT tych usług powinna mieć zastosowanie obniżona 8% stawka VAT) i w związku z tym wystawili na jej rzecz faktury VAT wskazując zawyżoną kwotę podatku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na jej rzecz przez Dostawców pomimo, że jej zdaniem zastosowali oni nieprawidłową (zawyżoną) stawkę VAT do opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług udokumentowanych tymi fakturami.

W takiej sytuacji, ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi, wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zastosowanie błędnej stawki podatku przez wystawcę faktur nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (nawet w przypadku wskazanym wyżej), obok fundamentalnych przesłanek takich jak status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (odliczającego), najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym, ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonującego odliczenia - ma drugorzędne znaczenie.

Podsumowując, Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na jej rzecz przez Dostawców.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności kwestii oceny czy zastosowana przez kontrahentów Wnioskodawcy stawka podatku od towarów i usług jest nieprawidłowa.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl