Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/4512-1-247/15-4/NS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia nieruchomości niezabudowanych w formie aportu do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia nieruchomości niezabudowanych w formie aportu do spółki z o.o. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski) jest właścicielem następujących nieruchomości niezabudowanych:

1.

działka nr I - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium) pod strefę I zurbanizowaną (dalej: strefa I) i strefę II rolno - przyrodniczą (tereny użytkowane rolniczo) (dalej strefa II);

2.

działka nr II - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIb, RIVa), rowy (W) - przeznaczona w studium pod strefę II;

3.

działka nr III - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVa), rowy (W) - przeznaczona w studium pod strefę II;

4.

działka nr IV - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb), rowy (W) - przeznaczona w studium pod strefę II;

5.

działka nr V - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb), rowy (W) - przeznaczona w studium pod strefę II;

6.

działka nr VI - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb) - przeznaczona w studium pod strefę II;

7.

działka nr VII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIVa, RIVb, RV, RVI), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RV), łąki trwałe (ŁIV) - przeznaczona w studium pod strefę II;

8.

działka nr VIII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa, RIVb, RV, RVI), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RV), pastwiska trwałe (PsV), nieużytki (N) - przeznaczona w studium pod strefę II;

9.

działka nr IX - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa, RIVb, RV, RVI) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II;

10.

działka nr X - oznaczona w rejestrze gruntów jako użytki rolne zabudowane (B-RIVa), sad (S-RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II;

11.

działka nr XI - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIVa, RIVb, RV, RVI), użytki rolne zabudowane (B-RIVa), sad (S-RIVa) grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RV), łąki trwałe (ŁV), nieużytki (N) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II;

12.

działka nr XII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIVa, RV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RV), łąki trwałe (ŁV, ŁVI), nieużytki (N) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II;

13.

działka nr XIII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVa, RV), użytki rolne zabudowane (B-RIIIa), sad (S-RIIIa), łąki trwałe (ŁV), nieużytki (N), rowy (W) - studium strefa I i strefa II;

14.

działka nr XIV - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIb, RIVa, RV), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RV), łąki trwałe (ŁVI), nieużytki (N) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II;

15.

działka nr XV - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIb, RIVa), łąki trwałe (ŁVI), lasy (LsV) - przeznaczona w studium pod strefę II;

16.

działka nr XVI - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa, RV), łąki trwałe (ŁV), nieużytki (N), rowy (W) - przeznaczona w studium pod strefę II;

17.

działka nr XVII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa, RIVb, RV) - przeznaczona w studium pod strefę II;

18.

działka nr XVIII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę II;

19.

działka nr XIX - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium strefa II;

20.

działka nr XX - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVa, RV) - przeznaczona w studium pod strefę II;

21.

działka nr XXI - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb) - przeznaczona w studium pod strefę II;

22.

działka nr XXII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę II;

23.

działka nr XXIII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę II;

24.

działka nr XXIV - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II;

25.

działka nr XXV - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIVa) - przeznaczona w studium pod drogi zbiorcze;

26.

działka nr XXVI - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod drogi zbiorcze;

27.

działka nr XXVII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa, RV, RVI), nieużytki (N) - przeznaczona w studium pod strefę II;

28.

działka nr XXVIII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod drogi zbiorcze;

29.

działka nr XXIX - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIb, RIVa) - przeznaczona w studium pod drogi zbiorcze;

30.

działka nr XXX - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIIIa, RIIIb, RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę II;

31.

działka nr XXXI - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę II;

32.

działka nr XXXII - oznaczona w rejestrze gruntów jako grunty orne (RIVa) - przeznaczona w studium pod strefę II;

33.

działka nr XXXIII - oznaczona w rejestrze gruntów jako użytki rolne zabudowane (B-RIVa), grunty orne (RV), łąki trwałe (ŁIV), grunty pod wodami powierzchniowymi (Ws), nieużytki (N) - przeznaczona w studium pod strefę I i strefę II. W stosunku do tej działki w dniu 18 października 2011 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy, na podstawie której ustalone zostały warunki zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych.

Wszystkie wskazane wyżej nieruchomości Zainteresowany wykorzystuje do produkcji rolnej. Żadna ze wskazanych powyżej nieruchomości nie jest obecnie zabudowana. Na obszarze, na którym znajdują się wymienione wyżej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie wskazane powyżej nieruchomości do innej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) mającej siedzibę na terytorium Polski.

Ponadto z pisma z dnia 11 czerwca 2015 r. - stanowiącego uzupełnienie do wniosku - wynika, że:

1. Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działki nr XXXIII (wymienionej we wniosku w pkt 33), bowiem dostawa, na podstawie której Zainteresowany nabył tą nieruchomość, była zwolniona od podatku od towarów i usług.

3. Działka nr XXXIII była wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności rolniczej, tj. na uprawę roślin, których sprzedaż opodatkowana była podatkiem od towarów i usług według stawki 5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie wymienionych wyżej nieruchomości w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości wymienionych w pkt 1-32 będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Natomiast wniesienie w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości wymienionej w pkt 33 będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Za powyższym stanowiskiem przemawia następująca argumentacja.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa na terytorium kraju.

Zgodnie przy tym z art. 7 ust. 1 u.p.t.u., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Tym samym z uwagi na brzmienie powyższych przepisów aport nieruchomości do spółki kapitałowej stanowi odpłatną dostawę towarów i jako taki co do zasady jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie jednak z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przy czym w myśl art. 2 pkt 33 u.p.t.u., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów należy wskazać, że w obowiązującym stanie prawnym, ze względu na zawartą w art. 2 pkt 33 u.p.t.u. definicję terenu budowlanego, dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów celem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie należy się już kierować ani danymi zawartymi w ewidencji gruntów budynków, ani tym bardziej danymi zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Za teren budowlany uznaje się bowiem tylko taką nieruchomość, która przeznaczona jest pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

Mając powyższe na uwadze, zasadnie należy przyjąć, że wniesienie w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości wymienionych w pkt 1-32 będzie zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nieruchomości te nie są bowiem przeznaczone pod zabudowę ani zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast wniesienie w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości wymienionej w pkt 33 będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, bowiem jest ona przeznaczona pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Należy wskazać, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jednakże dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - "teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę".

Tym samym również w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Przepis art. 2 pkt 33 ustawy w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podkreślić należy, że analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) innych niż tereny budowlane.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski) jest właścicielem następujących nieruchomości niezabudowanych:

1.

działka nr I;

2.

działka nr II;

3.

działka nr III;

4.

działka nr IV;

5.

działka nr V;

6.

działka nr VI;

7.

działka nr VII;

8.

działka nr VIII;

9.

działka nr IX;

10.

działka nr X;

11.

działka nr XI;

12.

działka nr XII;

13.

działka nr XIII;

14.

działka nr XIV;

15.

działka nr XV;

16.

działka nr XVI;

17.

działka nr XVII;

18.

działka nr XVIII;

19.

działka nr XIX;

20.

działka nr XX;

21.

działka nr XXI;

22.

działka nr XXII;

23.

działka nr XXIII;

24.

działka nr XXIV;

25.

działka nr XXV;

26.

działka nr XXVI;

27.

działka nr XXVII;

28.

działka nr XXVIII;

29.

działka nr XXIX;

30.

działka nr XXX;

31.

działka nr XXXI;

32.

działka nr XXXII;

33.

działka nr XXXIII - w stosunku do tej działki w dniu 18 października 2011 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy, na podstawie której ustalone zostały warunki zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych.

Wszystkie wskazane wyżej nieruchomości Zainteresowany wykorzystuje do produkcji rolnej. Żadna ze wskazanych powyżej nieruchomości nie jest obecnie zabudowana. Na obszarze, na którym znajdują się wymienione wyżej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działki nr XXXIII (wymienionej we wniosku w pkt 33), bowiem dostawa, na podstawie której Wnioskodawca nabył tą nieruchomość, była zwolniona od podatku od towarów i usług. Działka nr XXXIII była wykorzystywana przez Zainteresowanego wyłącznie na cele działalności rolniczej, tj. na uprawę roślin, których sprzedaż opodatkowana była podatkiem od towarów i usług według stawki 5%. W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie wskazane powyżej nieruchomości do innej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) mającej siedzibę na terytorium Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy wniesienie wymienionych wyżej nieruchomości w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazano wyżej, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki spełnia definicję dostawy towarów - nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem aport nieruchomości w postaci działek niezabudowanych do spółki z o.o. będzie traktowany na równi z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podmiotem dokonującym odpłatnej dostawy towarów w analizowanej sytuacji będzie Wnioskodawca.

Podkreślić należy, że analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) innych niż tereny budowlane.

Wobec powyższego wskazać należy, że aport działek niezabudowanych wskazanych w pkt 1-32 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jak wyjaśniono bowiem powyżej, przedmiotowa regulacja zwalnia od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przesłanka ta w niniejszej sprawie zostanie spełniona, gdyż działki mające być przedmiotem aportu nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie wydano względem nich decyzji o warunkach zabudowy. Nie mogą być one zatem uznane - w świetle art. 2 pkt 33 ustawy - za teren budowlany. Skutkiem powyższego, opisane działki należy traktować jako tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane, a ich aport - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy - będzie zwolniony od podatku od towarów i usług.

Natomiast wniesienie aportem do spółki z o.o. działki niezabudowanej nr XXXIII wskazanej w pkt 33, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ w stosunku do tej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, na podstawie której ustalone zostały warunki zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych.

Ponadto dostawa (aport) wskazanej działki nr XXXIII nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ nie są spełnione warunki wynikające z tego przepisu, tj. działka ta nie była wykorzystywana wyłącznie w działalności zwolnionej od podatku.

W konsekwencji aport opisanej działki nr XXXIII będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku w wysokości 23%.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że wniesienie przez Wnioskodawcę w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działek niezabudowanych wskazanych w pkt 1-32, przy braku ważnego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym nieruchomości gruntowe się znajdują oraz braku aktualnych decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowych działek, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Natomiast transakcja aportu w postaci działki nr XXXIII wskazanej w pkt 33 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej, aktualnie 23% - jako dostawa terenów budowlanych, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl