ILPP1/4512-1-117/15-5/HW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/4512-1-117/15-5/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r.r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Wniosek uzupełniono pismem w dniu 20 maja 2015 r. o doprecyzowanie sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)".

Gmina ww. zadania realizuje ze środków:

* UE w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego PROW 2007-2013, gdzie podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym;

* pożyczki WFOSiGW - podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym;

* środków własnych na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych;

* wpłat osób fizycznych i prawnych za przyłącza (na podstawie porozumień; Gmina będzie wystawiała faktury VAT, ujmowała w rejestrach sprzedaży i deklarowała podatek należny w deklaracjach VAT-7).

Wartość planowanej inwestycji przekroczy każdorazowo 15.000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planuje się na 30 kwietnia 2015 r. Protokolarne przekazanie inwestycji winno nastąpić w terminie do 15 maja 2015 r., płatność w terminie 30 dni od przekazania, tj.: około 15 czerwca 2015 r.

Po zakończeniu inwestycji Gmina dysponować będzie następującą infrastrukturą i majątkiem rzeczowym:

a.

sieć wodociągowa wraz z przyłączami;

b.

kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami;

c.

przepompownia;

d.

ciągnik wraz z beczką asenizacyjną - będzie wykorzystywany przez ZUK do wywozu nieczystości płynnych z nieskanalizowanej części Gminy;

e.

agregat prądotwórczy z podwoziem - będzie wykorzystywany do awaryjnego zasilania Stacji Uzdatniania Wody;

f.

przebudowana Stacja Uzdatniania Wody.

Gmina zaznaczyła, że od rozpoczęcia budowy i przebudowy infrastruktury, prawo własności do tejże infrastruktury przysługuje tylko i wyłącznie Gminie.

Gmina planuje, że wraz z oddaniem ww. inwestycji i majątku rzeczowego do użytkowania, zostanie zawarte porozumienie o odpłatnym udostępnieniu infrastruktury i majątku rzeczowego Zakładowi Usług Komunalnych, na podstawie którego Gmina będzie miała prawo pobierać od ZUK określone w porozumieniu wynagrodzenie.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za budowę infrastruktury położonej w obszarze działania Gminy i zaopatrzenie w niezbędny majątek rzeczowy, towarzyszący powstającym inwestycjom. Ponoszone w tym zakresie wydatki będą dokumentowane przez wykonawców wystawionymi na Gminę fakturami VAT.

Gmina do dnia dzisiejszego nie odliczała podatku VAT naliczonego od żadnych czynności związanych z wykonywanym zadaniem inwestycyjnym.

Zakład Usług Komunalnych, będąc samorządowym zakładem budżetowym gminy, świadczy na terenie Gminy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i wykonuje te czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz. Rozlicza z tego tytułu podatek VAT należny w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7.

Z tytułu odpłatnego udostępnienia ww. infrastruktury i majątku rzeczowego Gmina wystawiać będzie ZUK faktury VAT, które Gmina ujmować będzie w swoich rejestrach sprzedaży i wykazywać podatek należny w deklaracjach VAT-7.

Z uzupełnienia z dnia 14 maja 2015 r. do wniosku wynika, że:

* Gmina planując i rozpoczynając realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami (...)", działała i działa z zamiarem odpłatnego udostępnienia ww. infrastruktury i majątku rzeczowego na rzecz Zakładu Usług Komunalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i wymieniony powyżej majątek rzeczowy na rzecz ZUK i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej nie znajdzie zastosowania przepis art. 32 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i majątek rzeczowy (wykazany powyżej) na rzecz ZUK i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej nie znajdzie zastosowania przepis art. 32. ust. 1 ustawy o VAT.

Gmina planuje świadczyć odpłatną usługę udostępniania infrastruktury i majątku rzeczowego na rzecz ZUK na podstawie umowy cywilnoprawnej. ZUK jest zakładem budżetowym zarejestrowanym, jako odrębny od Gminy, czynny podatnik VAT i będzie wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i majątek rzeczowy do czynności opodatkowanych, wobec czego będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego. Zawarta umowa z ZUK w żaden sposób nie spowoduje powstania władztwa ze strony ZUK w stosunku do infrastruktury i majątku rzeczowego. ZUK, jako nabywca usługi, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, co wyklucza zastosowanie przepisu art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Gmina, jako usługodawca, będzie świadczyła usługę opodatkowaną podatkiem VAT, która nie będzie zwolniona od podatku, co jest warunkiem zastosowania normy wynikającej z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 2 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1.

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2.

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3.

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Wyjątek od powyższych zasad ogólnych zachodzi w sytuacjach wskazanych w art. 32 ustawy.

I tak, w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

1.

niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

2.

niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;

3.

wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W świetle art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

a.

w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b.

w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 32 ust. 3 ustawy).

Natomiast przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem (art. 32 ust. 4 ustawy).

Ponadto, w art. 32 ust. 5 ustawy postanowiono, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że dla zastosowania przez organ podatkowy szczególnej procedury określania obrotu, nie jest wystarczające spełnienie tylko niektórych powyższych przesłanek. Konieczne jest bowiem łączne spełnienie przesłanek:

* istnienie związku między kontrahentami,

* ustalenie ceny nieodpowiadającej cenie rynkowej w warunkach określonych w przepisach,

* wykazanie, że przyczyną ustalenia takiej ceny był związek pomiędzy kontrahentami.

Niewystąpienie jakiejkolwiek z ww. przesłanek powoduje, że przepis art. 32 ustawy nie ma zastosowania.

Tym samym, aby mogło dojść do oszacowania obrotu, organ podatkowy musi wykazać, że wystąpienie którejkolwiek z wymienionych i omówionych powyżej okoliczności miało wpływ na wartość podstawy opodatkowania VAT naliczanej z tytułu dokonania danej dostawy towarów lub świadczenia usług.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina - będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)".

Zakończenie inwestycji planuje się na 30 kwietnia 2015 r. Protokolarne przekazanie inwestycji winno nastąpić w terminie do 15 maja 2015 r., płatność w terminie 30 dni od przekazania, tj.: około 15 czerwca 2015 r.

Po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca dysponować będzie następującą infrastrukturą i majątkiem rzeczowym:

a.

sieć wodociągowa wraz z przyłączami;

b.

kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami;

c.

przepompownia;

d.

ciągnik wraz z beczką asenizacyjną - będzie wykorzystywany przez ZUK do wywozu nieczystości płynnych z nieskanalizowanej części Gminy;

e.

agregat prądotwórczy z podwoziem - będzie wykorzystywany do awaryjnego zasilania Stacji Uzdatniania Wody;

f.

przebudowana Stacja Uzdatniania Wody.

Gmina zaznaczyła, że od rozpoczęcia budowy i przebudowy infrastruktury, prawo własności do tejże infrastruktury przysługuje tylko i wyłącznie Gminie.

Wnioskodawca planuje, że wraz z oddaniem ww. inwestycji i majątku rzeczowego do użytkowania, zostanie zawarte porozumienie o odpłatnym udostępnieniu infrastruktury i majątku rzeczowego Zakładowi Usług Komunalnych, na podstawie którego Gmina będzie miała prawo pobierać od ZUK określone w porozumieniu wynagrodzenie.

Gmina do dnia dzisiejszego nie odliczała podatku VAT naliczonego od żadnych czynności związanych z wykonywanym zadaniem inwestycyjnym.

Zakład Usług Komunalnych, będąc samorządowym zakładem budżetowym gminy, świadczy na terenie Gminy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i wykonuje te czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz. Rozlicza z tego tytułu podatku VAT należny w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7.

Z tytułu odpłatnego udostępnienia ww. infrastruktury i majątku rzeczowego Gmina wystawiać będzie ZUK faktury VAT, które Gmina ujmować będzie w swoich rejestrach sprzedaży i wykazywać podatek należny w deklaracjach VAT-7.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w sytuacji, gdy Gmina będzie odpłatnie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i wymieniony powyżej majątek rzeczowy na rzecz ZUK i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej nie znajdzie zastosowania przepis art. 32 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano w opisie sprawy Wnioskodawca będzie świadczył odpłatną usługę udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz Zakładu, a Zakład (nabywca) będzie wykorzystywać tę infrastrukturę do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, nabywca będzie mieć prawo do pełnego odliczenia (nie dojdzie do spełnienia przesłanki z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy). Dodatkowo, jak wykazano w interpretacji z dnia 21 maja 2015 r. nr ILPP1/4512-1-117/15-4/HW, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, a ponadto czynność odpłatnego udostępnienia infrastruktury nie będzie korzystać ze zwolnienia (nie dojdzie do spełnienia przesłanki z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że Gmina zamierza przekazać inwestycję związaną z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w ramach umowy o odpłatnym korzystaniu, w celu świadczenia przez ZUK podlegających opodatkowaniu usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdzie zastosowania.

Reasumując, w sytuacji, gdy Gmina odpłatnie będzie udostępniać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na rzecz ZUK i wynagrodzenie za te usługi będzie niższe od wartości rynkowej, nie znajdzie zastosowania przepis art. 32 ust. 1 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu odpłatnego udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie niższe od wartości rynkowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...)" (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) w zdarzeniu przyszłym został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2015 r. nr ILPP1/4512-1-117/15-4/HW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl