ILPP1/4441-10/11-3/HMW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/4441-10/11-3/HMW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 21 kwietnia 2011 r. (data stempla pocztowego: 22 kwietnia 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lutego 2011 r. ILPP1/443-1192/10-5/NS w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji:

* nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,

* sprzedaży za "symboliczną złotówkę" dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,

doręczoną w dniu 10 lutego 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lutego 2011 r. znak ILPP1/443-1192/10-5/NS w części dotyczącej opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów wydał na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Spółki z o.o. z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu: 8 listopada 2010 r.), uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2011 r. (data wpływu: 27 stycznia 2011 r.) - zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 7 lutego 2011 r., znak ILPP1/443-1192/10-5/NS, stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy, w części dotyczącej opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej jest nieprawidłowe.

We wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. o wydanie interpretacji indywidualnej zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka wybudowała osiedle domków jednorodzinnych wraz z całą infrastrukturą, w tym z: drogami wewnętrznymi, siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną. Droga oraz sieci położone są na gruncie stanowiącym własność Zainteresowanego. Wnioskodawca nie ujął ich w ewidencji środków trwałych.

Zainteresowany rozważa możliwość nieodpłatnego przekazania drogi oraz sieci kanalizacyjnej Gminie, na terenie której położone jest osiedle. W odniesieniu zaś do sieci wodociągowej, Spółka bierze pod uwagę nieodpłatne przekazanie jej przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu, któremu Gmina powierzyła zadania w zakresie zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków.

Przekazanie tych składników majątkowych spowodowałoby zwolnienie Spółki z obciążeń wynikających z konieczności utrzymywania w należytym stanie tak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak i drogi, do czego obecnie - jako właściciel - Wnioskodawca jest zobowiązany.

Jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na wariant nieodpłatnego przekazania wskazanych powyżej składników, zostanie on zrealizowany w roku 2010.

Alternatywnie Spółka bierze pod uwagę możliwość sprzedaży Gminie (przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu) powyższych składników majątkowych za symboliczną kwotę - "symboliczną złotówkę".

Zainteresowany prowadzi sprzedaż domów i działek w ramach wybudowanego osiedla od roku 2008, jednakże nie ujmował w koszty uzyskania przychodów odpowiedniej części nakładów poniesionych w związku z budową instalacji sanitarnych i wodociągowych przypadających na sprzedawane wówczas domy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 stycznia 2011 r. Zainteresowany wskazał ponadto, że:

1.

Drogi wewnętrzne oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostały wybudowane jako infrastruktura niezbędna dla wybudowanego przez Spółkę zamkniętego osiedla domów jednorodzinnych. Zainteresowany sprzedawał i sprzedaje domy jednorodzinne, co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak jak było to już wskazane we wniosku: "Wybudowanie tak dróg wewnętrznych, jak i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej stanowiło dla Spółki warunek konieczny dla zrealizowania inwestycji w postaci osiedla domków jednorodzinnych - istnienie dróg dojazdowych jest jedną z przesłanek uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto w praktyce warunkuje możliwość funkcjonowania osiedla, co z kolei przekłada się na możliwość sprzedaży domów w ramach inwestycji. Również wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest z punktu widzenia tak budowy, jak i funkcjonowania osiedla podstawowym i niezbędnym warunkiem. W związku z tym Spółka jest zdania, że zarówno wydatki poniesione na wybudowanie dróg, jak i sieci wykazują związek z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez Spółkę (sprzedaż domów należących do osiedla), a zatem Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te wydatki".

2.

Budowa dróg wewnętrznych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej została zakończona w maju 2010 r.

3.

Sieci oraz drogi były udostępniane mieszkańcom osiedla, którzy nabyli domy. Oznacza to, że domy mieszkańców są wpięte do sieci, a chcąc dojechać do domów mieszkańcy korzystają z dróg wewnętrznych. Prawo w tym zakresie mieszkańcy nabyli, kupując domy. Nie ponosili z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy dodatkowej odpłatności. Natomiast ani sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ani drogi wewnętrzne - traktowane jako całość, konkretny składnik majątkowy - nie były przez Spółkę udostępniane innym podmiotom (np. na podstawie umowy najmu).

4.

W odniesieniu do dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Przedmiotowe składniki majątkowe nie były jak dotąd oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - nie były przedmiotem sprzedaży, najmu, dzierżawy etc.

5.

Drogi i sieci nie stanowią u Zainteresowanego środka trwałego, nie zostały przyjęte do używania, w bilansie są wykazywane jako towar. Zatem nie można mówić o podwyższeniu wartości początkowej o 30%. Ich budowa trwała do roku 2010.

6.

J.w., Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie przedmiotowych budowli.

7.

Spółka nie ma powiązań ani z Gminą, ani z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w wariancie nieodpłatnego przekazania Gminie (lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu) dróg wewnętrznych i sieci wodno-kanalizacyjnej, Wnioskodawca powinien naliczyć podatek VAT w związku z przekazaniem Gminie (gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu) przedmiotowych składników majątkowych.

2.

Czy w wariancie sprzedaży Gminie (lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu) dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za "symboliczną złotówkę", Spółka powinna naliczyć podatek VAT w związku ze sprzedażą Gminie (lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu) przedmiotowych składników majątkowych i w jakiej wysokości powinien zostać wykazany obrót z tytułu tej transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W przypadku przekazania na rzecz Gminy lub gminnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego drogi oraz sieci bez odpłatności, transakcja ta powinna być zakwalifikowana jako czynność nieodpłatnego przekazania towarów związana z prowadzonym przez Zainteresowanego przedsiębiorstwem.

Należy bowiem podkreślić, iż wybudowanie tak drogi, jak i sieci warunkowało możliwość wybudowania osiedla domków jednorodzinnych, które są sprzedawane przez Spółkę. Również fakt ich zbycia (nieodpłatnego) należy ocenić jako pozostający w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Należy bowiem podkreślić, iż pozostając właścicielem drogi i sieci, Spółka jest zobowiązana do zarządzania tymi składnikami majątkowymi, w szczególności do ich remontowania, utrzymania, ochrony, oznakowania, przebudowywania itp. Przeniesienie prawa własności na inny podmiot oznaczać będzie dla Zainteresowanego zwolnienie się z tych obowiązków i brak konieczności ponoszenia wydatków z tego tytułu, a tym samym możliwość przeznaczenia posiadanych środków na właściwy przedmiot działalności Wnioskodawcy, tj. działalność deweloperską.

Z tego względu, zdaniem Spółki, ewentualne nieodpłatne przekazanie dróg i sieci wskazanym powyżej podmiotom, nie będzie rodzić obowiązku opodatkowania VAT tej transakcji.

Zgodnie bowiem z regulacją art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Wykładania gramatyczna tego przepisu pozwala na zrównanie z podlegającą opodatkowaniu odpłatną dostawą towarów przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (przy zachowaniu warunku, że podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem (wytworzeniem) przekazywanych towarów). W przypadku zatem przekazania na cele związane z przedsiębiorstwem (co ma miejsce w analizowanej sytuacji), nie podlega ono opodatkowaniu.

Powyższa wykładania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 673/10. W wyroku tym Sąd zajął stanowisko, że z unormowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika jednoznacznie, że zakres czynności nieodpłatnego przekazania towarów, które zrównane zostały z odpłatną dostawą, ograniczony został do tych dokonywanych w celach innych niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, oczywiście pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Identyczne stanowisko zajął WSA w Bydgoszczy, orzekając, iż: "Nie można (...) zgodzić się ze stanowiskiem Ministra Finansów, że art. 7 ust. 2 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 czerwca 2005 r., obejmuje opodatkowaniem także nieodpłatne przekazanie towarów (w tym wypadku drogi) na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Przepis ten dotyczy opodatkowania towarów przekazanych na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem" (sygn. akt I SA/Bd 574/10).

Podsumowując, Zainteresowany jest zdania, iż dokonane przez niego ewentualnie w przyszłości nieodpłatne przekazanie drogi wewnętrznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pomimo odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do ich budowy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, albowiem nieodpłatne przekazanie nastąpi na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, co w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest zrównane z odpłatną dostawą towarów.

Ad. 2

W przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy (lub gminnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego) dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za "symboliczną złotówkę", transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Z tytułu takiej transakcji Spółka powinna wykazać obrót w wysokości ustalonej przez strony ceny. Nie stoi temu na przeszkodzie w szczególności fakt, iż odpłatność za przeniesienie własności ww. składników majątkowych miałaby w tym przypadku symboliczną wysokość. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że podstawową korzyścią dla Zainteresowanego wynikającą z tej transakcji byłoby zwolnienie się z obowiązków w zakresie zarządzania i utrzymywania dróg oraz sieci.

Podsumowując, Wnioskodawca jest zdania iż:

* w wariancie nieodpłatnego przekazania Gminie lub gminnemu przedsiębiorstwu dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółka nie jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT w związku z przekazaniem Gminie, bądź przedsiębiorstwu gminnemu przedmiotowych składników majątkowych,

* w wariancie sprzedaży Gminie lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu drogi wewnętrznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za "symboliczną złotówkę" Spółka powinna naliczyć podatek VAT w związku ze sprzedażą przedmiotowych składników majątkowych, przy czym obrót z tytułu tej transakcji będzie równy ustalonej przez strony cenie.

W wydanej w dniu 7 lutego 2011 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1192/10-5/NS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko Wnioskodawcy za:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,

* prawidłowe - w części dotyczącej sprzedaży za "symboliczną złotówkę" dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

W interpretacji wskazano, iż w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowiąc odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Natomiast w sytuacji sprzedaży Gminie lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za "symboliczną złotówkę", transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast, jeżeli sprzedaż przedmiotowych składników majątku Wnioskodawcy nastąpi po cenie ustalonej w umowie, to podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowić będzie kwota należna z tytułu tej transakcji pomniejszona o kwotę należnego podatku, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek określonych w art. 32 ustawy. Kwotą należną będzie więc kwota określona w umowie, tj. np. 1 zł.

W dniu 25 lutego 2011 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynęło wezwanie Spółki z o.o. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji indywidualnej w części dotyczącej opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Pismem z dnia 25 marca 2011 r. nr ILPP1/443/W-8/11-2/HMW, stanowiącym odpowiedź na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. Spółka z o.o. za pośrednictwem Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację z dnia 7 lutego 2011 r. znak ILPP1/443-1192/10-5/NS w części dotyczącej opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

W powyższym piśmie Skarżąca, przedmiotowej interpretacji indywidualnej zarzuca naruszenie prawa poprzez błędną wykładnię art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, Spółka wniosła o:

1.

uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej w zakresie wyrażonego poglądu, że w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie lub gminnemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu dróg wewnętrznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowiąc odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy.

2.

zasądzenie na rzecz Skarżącej kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała wyroki: NSA z dnia 7 stycznia 2010 r. sygn. akt I FSK 1572/08, z dnia 22 grudnia 2009 r. sygn. akt I FSK 1634/09, z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt I FSK 1878/09 oraz z dnia 23 marca 2009 r. sygn. akt I FPS 6/08.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 21 kwietnia 2011 r. r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu: 8 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przepisu ust. 2 - na mocy art. 7 ust. 3 ustawy - nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z literalnego brzemienia art. 7 ust. 2 ustawy wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Przepis ust. 3 tego artykułu określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ust. 2 - czyli na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania - jest to przepis szczególny zawierający wyjątki w stosunku do ust. 2.

Należy zatem uznać, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca wybudował osiedle domków jednorodzinnych wraz z całą infrastrukturą, w tym z: drogami wewnętrznymi, siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną. Droga oraz sieci położone są na gruncie stanowiącym własność Spółki. Zainteresowany nie ujął ich w ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca rozważa możliwość nieodpłatnego przekazania drogi oraz sieci kanalizacyjnej Gminie, na terenie której położone jest osiedle. Natomiast w odniesieniu do sieci wodociągowej, Spółka bierze pod uwagę nieodpłatne przekazanie jej przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu, któremu Gmina powierzyła zadania w zakresie zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków. Alternatywnie Zainteresowany bierze pod uwagę możliwość sprzedaży Gminie (przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu) powyższych składników majątkowych za symboliczną kwotę - "symboliczną złotówkę". Drogi wewnętrzne oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostały wybudowane jako infrastruktura niezbędna dla wybudowanego przez Spółkę zamkniętego osiedla domów jednorodzinnych. Zainteresowany sprzedawał i sprzedaje domy jednorodzinne, co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wybudowanie tak dróg wewnętrznych, jak i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej stanowiło dla Spółki warunek konieczny dla zrealizowania inwestycji w postaci osiedla domków jednorodzinnych - istnienie dróg dojazdowych jest jedną z przesłanek uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto w praktyce warunkuje możliwość funkcjonowania osiedla, co z kolei przekłada się na możliwość sprzedaży domów w ramach inwestycji. Również wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest z punktu widzenia tak budowy, jak i funkcjonowania osiedla podstawowym i niezbędnym warunkiem. W związku z tym Spółka jest zdania, że zarówno wydatki poniesione na wybudowanie dróg, jak i sieci wykazują związek z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez Spółkę (sprzedaż domów należących do osiedla). Budowa dróg wewnętrznych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej została zakończona w maju 2010 r. Sieci oraz drogi były udostępniane mieszkańcom osiedla, którzy nabyli domy. Oznacza to, że domy mieszkańców są wpięte do sieci, a chcąc dojechać do domów mieszkańcy korzystają z dróg wewnętrznych. Prawo w tym zakresie mieszkańcy nabyli, kupując domy. Nie ponosili z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy dodatkowej odpłatności. Natomiast ani sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ani drogi wewnętrzne - traktowane jako całość, konkretny składnik majątkowy - nie były przez Spółkę udostępniane innym podmiotom (np. na podstawie umowy najmu). Zainteresowany nie ma powiązań ani z Gminą, ani z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę dróg i sieci wodociągowej Gminie oraz sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. w części dotyczącej nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, było zatem prawidłowe.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zmiany interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1192/10-5/NS z dnia 7 lutego 2011 r. w zakresie nieodpłatnego przekazania dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Ponadto, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2011 r. nr ILPP1/443-1192/10-4/NS.

Natomiast wniosek w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 18 lutego 2011 r. nr ILPB3/423-895/10-4/GC.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl