Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-989/08-6/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu: 20 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2008 r. (data wpływu: 9 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu: 18 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na przegląd osadników i separatorów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na przegląd osadników i separatorów. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2008 r. (data wpływu: w dniu 9 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu: 18 grudnia 2008 r.) o informację ilu stanów faktycznych dotyczy oraz o doprecyzowanie stanu faktycznego w zakresie klasyfikacji świadczonych usług wg PKWiU.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ogłosił przetarg dotyczący " (...)". Na zamówienie objęte ogłoszonym przetargiem składają się różnego rodzaju czynności, które są wyspecyfikowane na formularzu cenowym, na którym podana jest m.in. ich wartość netto, VAT i wartość brutto. Wyszczególnione czynności objęte są zarówno stawką 7% - jako usługi kwalifikujące się do PKWiU 90.00.30-00.00 "oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu", a także inne czynności, nie mieszczące się w tej grupie, opodatkowane stawką 22%, w tym przegląd osadników i separatorów, który został przewidziany do opodatkowania różnymi stawkami przez różnych oferentów, a mianowicie stawką 7% i 22%.

Osadnikami i separatorami są urządzenia przy drogach, służące do oddzielania osadów stałych - osadniki oraz tłuszczów - separatory od wód opadowych. Co pewien okres czasu należy je przeglądać i sprawdzać czy nie zgromadziła się na nich odpowiednia ilość nieczystości, wtedy należy przeprowadzić oczyszczanie.

W uzupełnieniu do wniosku, Zainteresowany oświadczył, iż w dniu 16 października 2008 r. wystąpił do Urzędu Statystycznego z prośbą o podanie symbolu PKWiU dotyczącego usług związanych z przeglądem osadników i separatorów. W związku z powyższym nie posiada symbolu PKWiU odnośnie zaklasyfikowania przedmiotowych przeglądów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do wykonania przeglądu osadników i separatorów.

Zdaniem Wnioskodawcy, do przeglądu przedmiotowych urządzeń należy zastosować 22% stawkę podatku VAT.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zainteresowany otrzymał dwie oferty różniące się stawkami podatku VAT dla przeglądu osadników i separatorów - 22% i 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych: podmiotowych i przedmiotowych.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 153 załącznika nr 3 wymienione zostały "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - PKWiU 90.0.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ogłosił przetarg dotyczący robót w zakresie zimowego i bieżącego utrzymania autostrady A2. Na zamówienie objęte przetargiem składa się wiele różnych czynności, z których część została sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 90.00.30-00.00 "oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu". Do czynności wchodzących w skład przedmiotowych robót należy również przegląd osadników i separatorów, który - zdaniem Zainteresowanego - nie mieści się w ww. grupowaniu.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy usługi przeglądu osadników i separatorów nie mieszczą się w grupowanie PKWiU 90.0, to do tej czynności należy zastosować podstawową stawkę podatku VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Jednakże, gdyby przedmiotowe przeglądy mieściłyby się w grupowaniu PKWiU 90.0 można zastosować obniżoną 7% stawkę podatku - w myśl art. 41 ust. 2.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu. W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl