ILPP1/443-961/09-5/MT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-961/09-5/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-961/09-5/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2009 r. (data wpływu 13 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2009 r. (data wpływu 27 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania infrastruktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania infrastruktury. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 października 2009 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i przesył energii cieplnej. W związku z planowaną zmianą siedziby Spółki, przystąpiono do budowy nowego budynku biurowego. Warunkiem przystąpienia do prac budowlanych była przebudowa sieci energetycznej, polegająca na przebudowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia, która przebiega pod budynkiem biurowym. Wydatki ponoszone na przebudowę urządzeń energetycznych Zainteresowany pokrył z własnych środków. Na mocy umowy z Zakładem Energetycznym Spółka została zobowiązana do nieodpłatnego przekazania przebudowanej sieci Zakładowi Energetycznemu. Umowa zawiera następujący zapis: "Urządzenia przebudowane w ramach zawartej umowy stanowią własność Przedsiębiorstwa Energetycznego". Na obecnym etapie Spółka przekazała nieodpłatnie na rzecz Zakładu Energetycznego przebudowaną sieć energetyczną. Przebudowa sieci była konieczna, pozwoliła na kontynuacje dalszych prac budowlanych.

W uzupełnieniu z dnia 19 października 2009 r. wskazano następujące informacje:

1.

Właścicielem sieci energetycznej będącej przedmiotem zapytania jest X S.A. z siedzibą w Z.

2.

Właścicielem gruntu na którym położona jest sieć energetyczna jest Wnioskodawca.

3.

Przebudowa przedmiotowej sieci polegała na przełożeniu kolidującego kabla energetycznego w związku z planowaną budową biurowca Spółki (konieczne było przełożenie linii kablowej YAKY 4 x 120 mm 2 o długości 167 mb). Realizacja ww. robót była niezbędna celem oczyszczenia terenu pod budowę biurowca.

Przebudowaną sieć energetyczną Wnioskodawca dowodem PT przekazał nieodpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z § 6 (...) X S.A. z siedzibą w Z.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury opisane we wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT umożliwia Spółce odliczenie podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną. W przypadku zakupu związanego z infrastrukturą Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów, ponieważ mają związek z działalnością Spółki, która jest opodatkowana i nie ma znaczenia, że sieć po przebudowie została przekazana nieodpłatnie.

Nieodpłatne przekazanie infrastruktury na rzecz Zakładu Energetycznego nawet w sytuacji, gdy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego nie powoduje skutków w postaci opodatkowania podatkiem VAT tego nieodpłatnego przekazania.

Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowany wskazał interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej:

1.

w Warszawie z dnia 9 lutego 2009 r., nr IPPP3/443-120/08-4/MPe,

2.

w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2099 r., nr ILPP1/443-118/09-5/KG,

oraz wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 743/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. serii L Nr 347 str.1 z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług - niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług - jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że każde przekazanie należących do przedsiębiorstwa podatnika towarów bez wynagrodzenia (w szczególności darowizny), niezależnie od tego, czy następują one na cele prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie, uznać należy za opodatkowaną dostawę towarów, z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 7 ust. 3 - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1.

nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

2.

podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przy czym niedopełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedstawiona powyżej analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z wniosku wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i przesył energii cieplnej. W związku z planowaną zmianą siedziby Spółki, przystąpiono do budowy nowego budynku biurowego. Warunkiem przystąpienia do prac budowlanych była przebudowa sieci energetycznej, polegająca na przebudowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia, która przebiega pod budynkiem biurowym. Wydatki ponoszone na przebudowę urządzeń energetycznych Zainteresowany pokrył z własnych środków.

Na mocy umowy z Zakładem Energetycznym Spółka została zobowiązana do nieodpłatnego przekazania przebudowanej sieci Zakładowi Energetycznemu. Umowa zawiera następujący zapis: "Urządzenia przebudowane w ramach zawartej umowy stanowią własność Przedsiębiorstwa Energetycznego". Na obecnym etapie Spółka przekazała nieodpłatnie na rzecz Zakładu Energetycznego przebudowaną sieć energetyczną. Przebudowa sieci była konieczna, pozwoliła na kontynuacje dalszych prac budowlanych. Przedmiotowa inwestycja ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną. Właścicielem sieci energetycznej będącej przedmiotem zapytania jest Z S.A. z siedzibą w X. Natomiast właścicielem gruntu na którym położona jest sieć energetyczna jest Wnioskodawca. Przebudowa przedmiotowej sieci polegała na przełożeniu kolidującego kabla energetycznego w związku z planowaną budową biurowca Spółki (konieczne było przełożenie linii kablowej YAKY 4 x 120 mm 2 o długości 167 mb). Realizacja ww. robót była niezbędna celem oczyszczenia terenu pod budowę biurowca.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przebudowa sieci energetycznej nie należącej do Wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz Zakładu Energetycznego nie stanowi dostawy towarów. W tym przypadku nie dochodzi do dostawy towarów, ponieważ Wnioskodawca w żadnym momencie nie był właścicielem sieci, a jedynie dokonywał jej przebudowy.

Reasumując, w opisanym przypadku Zainteresowany przekazuje jedynie nieodpłatnie nakłady, a czynność ta pozostaje w ścisłym związku z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem. Tak więc nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z niespełnieniem warunków określonych w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania infrastruktury. Wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie usług związanych z budową infrastruktury energetycznej został załatwiony interpretacją z dnia 29 października 2009 r. znak ILPP1/443-961/09-4/MT. Ponadto informuje się, że wniosek w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podwyższenia wartości początkowej budynku biurowego w związku z przebudową sieci energetycznej zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl