Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-943/14-3/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W latach 20I0-20I4 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków (dalej: Oczyszczalnia lub Obiekt). Od początku funkcjonowania Oczyszczalni obiekt ten służy Gminie do świadczenia usług polegających na odbiorze ścieków bytowych z wozów asenizacyjnych. W przyszłości, Gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej, która zostanie podłączona do Oczyszczalni.

Podłączone do Oczyszczalni sieci kanalizacyjne, których administratorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (dalej: ZGK), wykorzystywane będą przez Gminę do świadczenia za pośrednictwem ZGK usług odprowadzania ścieków z posesji mieszkańców. ZGK będzie pobierał w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzenie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni.

W konsekwencji, w związku z wykorzystaniem Oczyszczalni, możliwe będzie świadczenie przez Gminę usług odbioru nieczystości ciekłych nie tylko bezpośrednio z wozów asenizacyjnych, lecz także z posesji mieszkańców z wykorzystaniem podłączonych do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych.

Gmina zawarła z ZGK umowę o administrowanie Oczyszczalnią. Z tytułu świadczenia usługi administrowania, ZGK otrzymuje od Gminy wynagrodzenie, które dokumentuje wystawianymi na Gminę fakturami VAT z naliczeniem VAT należnego. Zarówno właścicielem Oczyszczalni, jak i wybudowanych w przyszłości sieci kanalizacyjnych będzie Gmina, natomiast ZGK - administratorem wskazanej infrastruktury.

Do zadań ZGK wynikających z zawartej umowy o administrowanie Oczyszczalnią należy m.in. zapewnienie utrzymania należytego stanu technicznego Obiektu, wykonywanie bieżących napraw i remontów oraz bieżące współdziałanie z Gminą, udzielanie jej informacji związanych z funkcjonowaniem Obiektu i informowanie o występujących problemach. ZGK odpowiada także za zabezpieczenie personalnej obsługi zapewniającej należyte funkcjonowanie Oczyszczalni i wykonywanie powierzonych zadań.

ZGK zawiera w imieniu i na rzecz Gminy umowy z operatorami wozów asenizacyjnych o odbiór nieczystości ciekłych z przedmiotowych wozów. Ponadto, ZGK obciąża operatorów kosztem z tytułu świadczenia usługi i wystawia w imieniu i na rzecz Gminy fakturę VAT dokumentującą tę czynność. Opłaty pobierane przez ZGK stanowią dochód budżetu Gminy. Gmina ujmuje je w rejestrach sprzedaży i odprowadza VAT należny. W przyszłości, tj. po planowanym podłączeniu sieci kanalizacyjnych do Oczyszczalni, ZGK pobierać będzie również w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzanie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni z wykorzystaniem podłączonych sieci. Gmina zamierza wykazywać obroty z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi w deklaracjach VAT-7 z wykazaniem VAT należnego.

Poza kosztami budowy Oczyszczalni, jakie Gmina poniosła do tej pory, Gmina ponosi również bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni, które dokumentowane są fakturami wystawianymi na Gminę. Do kosztów tych należą m.in. koszty energii elektrycznej, czy też koszty administrowania Oczyszczalnią przez ZGK. Niewykluczone, że w przyszłości Gmina ponosić będzie również kolejne wydatki inwestycyjne związane przykładowo z modernizacją Obiektu.

Do tej pory Gmina nie odliczała VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Oczyszczalni ani też od wydatków bieżących, gdyż kwestię tę Gmina zamierza najpierw potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

* nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz

* nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku powyższe przesłanki są spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Oczyszczalni, a także od kosztów bieżącego utrzymania przedmiotowej infrastruktury.

Ponoszone przez Gminę wydatki są bowiem dokumentowane fakturami wystawianymi przez dostawcóww.ykonawców, na których Gmina oznaczana jest jako nabywca. Całość ponoszonych wydatków bezpośrednio związana jest z możliwością świadczenia przez Gminę usług odbioru nieczystości ciekłych.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, zawarcie przez ZGK w imieniu i na rzecz Gminy umów cywilnoprawnych z operatorami wozów asenizacyjnych o odbiór nieczystości ciekłych dokumentowane jest fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest jako sprzedawca. Ponadto przychody uzyskiwane ze świadczenia ww. usług stanowią dochody budżetu Gminy, a podatek VAT naliczany z tytułu świadczenia usług wykazywany jest w składanych przez Gminę deklaracjach VAT-7.

W świetle powyższego, zdaniem Gminy, z uwagi na fakt, że nabywane przez Gminę towary/usługi, mają ścisły związek z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego wskazanego na fakturach dokumentujących nabycie w tym zakresie. Zdaniem Gminy, ponoszenie tych wydatków jest konieczne i bezpośrednio związane ze świadczeniem usług odbioru nieczystości ciekłych. Gdyby nie zostały one poniesione, wykonywanie czynności opodatkowanych byłoby niemożliwe. Zatem ponoszenie tych wydatków warunkuje możliwość świadczenia usług odbioru ścieków.

Gmina również podkreśliła, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z podstawową zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, która niejednokrotnie była podkreślana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładem może być orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym TSUE stwierdził, że: "Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny."

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zważywszy na fakt, że Gmina jako czynny podatnik VAT zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług odbioru nieczystości ciekłych, powinna mieć ona prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Gmina zwróciła uwagę, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów wydawanych w analogicznych stanach faktycznych dla innych gmin.

Przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 9 lipca 2012 r. o sygnaturze ITPP2/443-505/I2/MD, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził w pełni stanowisko Wnioskodawcy, że "Przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym."

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. IPTPP1/443-915/11-3/MW, w której organ podatkowy stwierdził, że: "Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że pobierane przez Gminę opłaty za odprowadzanie ścieków na podstawie umów cywilnoprawnych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym."

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 stycznia 2012 r., sygn. IPTPP2/443-650/11-5/KW, w której organ stwierdził, że "W zakresie przedmiotowej sprawy zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizowaną przez Wnioskodawcę inwestycją. Nabyte towary i usługi związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym - usługi odprowadzania ścieków, świadczone odpłatnie na podstawie zawieranych z mieszkańcami umów cywilnoprawnych. Reasumując, świadczone przez Gminę usługi odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z tym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją w zakresie budowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie jednej z gminnych miejscowości."

Zaprezentowane przez Gminę stanowisko potwierdza również interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której stwierdzono, że: "Skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, to analizując okoliczności niniejszej sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sytuacji przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostaną spełnione, o ile wydatki ponoszone przez Gminę w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, tj. wydatki inwestycyjne, mają związek z wykonywanymi przez wnioskodawcę, czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, z uwagi na związek ww. wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z budowa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina zamierza wykonywać na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie."

Mając na uwadze wyżej wskazaną argumentację, popartą stanowiskiem organów przedstawionym w przywołanych przez Gminę interpretacjach i wyrokach, Gmina wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego we wniosku stanowiska, zgodnie z którym opisane usługi odbioru nieczystości ciekłych stanowią czynności opodatkowane VAT, niepodlegające zwolnieniu, w konsekwencji Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z funkcjonowaniem Oczyszczalni, która to Oczyszczalnia warunkuje możliwość świadczenia usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast ww. przepis od dnia 1 stycznia 2014 r. brzmi: "kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług".

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Dodatkowo zauważyć należy, że zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na mocy art. 86 ust. 13 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. - w związku z późn. zm. wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm.) - ww. przepisy art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy otrzymały następujące brzmienie:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy).

Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d, 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 - art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. I tak, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że wyłączenie organów władzy publicznej z zakresu podatku od towarów i usług uzależnione jest od spełnienia przesłanki podmiotowej - ich statusu oraz przesłanki przedmiotowej - a więc od charakteru podejmowanych przez organy działań.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W latach 20I0-20I4 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Od początku funkcjonowania Oczyszczalni obiekt ten służy Gminie do świadczenia usług polegających na odbiorze ścieków bytowych z wozów asenizacyjnych. W przyszłości, Gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej, która zostanie podłączona do Oczyszczalni. Podłączone do Oczyszczalni sieci kanalizacyjne, których administratorem będzie ZGK, wykorzystywane będą przez Gminę do świadczenia za pośrednictwem ZGK usług odprowadzania ścieków z posesji mieszkańców. ZGK będzie pobierał w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzenie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni. W związku z wykorzystaniem Oczyszczalni, możliwe będzie świadczenie przez Gminę usług odbioru nieczystości ciekłych nie tylko bezpośrednio z wozów asenizacyjnych, lecz także z posesji mieszkańców z wykorzystaniem podłączonych do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych. Gmina zawarła z ZGK umowę o administrowanie Oczyszczalnią. Z tytułu świadczenia usługi administrowania. ZGK otrzymuje od Gminy wynagrodzenie, które dokumentuje wystawianymi na Gminę fakturami VAT z naliczeniem VAT należnego. Zarówno właścicielem Oczyszczalni, jak i wybudowanych w przyszłości sieci kanalizacyjnych będzie Gmina, natomiast ZGK - administratorem wskazanej infrastruktury. Do zadań ZGK wynikających z zawartej umowy o administrowanie Oczyszczalnią należy m.in. zapewnienie utrzymania należytego stanu technicznego Obiektu, wykonywanie bieżących napraw i remontów oraz bieżące współdziałanie z Gminą, udzielanie jej informacji związanych z funkcjonowaniem Obiektu i informowanie o występujących problemach. ZGK odpowiada także za zabezpieczenie personalnej obsługi zapewniającej należyte funkcjonowanie Oczyszczalni i wykonywanie powierzonych zadań. ZGK zawiera w imieniu i na rzecz Gminy umowy z operatorami wozów asenizacyjnych o odbiór nieczystości ciekłych z przedmiotowych wozów. Ponadto, ZGK obciąża operatorów kosztem z tytułu świadczenia usługi i wystawia w imieniu i na rzecz Gminy fakturę VAT dokumentującą tę czynność. Opłaty pobierane przez ZGK stanowią dochód budżetu Gminy. Gmina ujmuje je w rejestrach sprzedaży i odprowadza VAT należny. W przyszłości, tj. po planowanym podłączeniu sieci kanalizacyjnych do Oczyszczalni, ZGK pobierać będzie również w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzanie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni z wykorzystaniem podłączonych sieci. Gmina zamierza wykazywać obroty z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi w deklaracjach VAT-7 z wykazaniem VAT należnego. Poza kosztami budowy Oczyszczalni, jakie Gmina poniosła do tej pory, Gmina ponosi również bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni, które dokumentowane są fakturami wystawianymi na Gminę. Do kosztów tych należą m.in. koszty energii elektrycznej, czy też koszty administrowania Oczyszczalnią przez ZGK. Niewykluczone, że w przyszłości Gmina ponosić będzie również kolejne wydatki inwestycyjne związane przykładowo z modernizacją Obiektu. Do tej pory Gmina nie odliczała VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Oczyszczalni ani też od wydatków bieżących.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2014 r. nr ILPP1/443-943/14-2/AS świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane VAT, niekorzystające ze zwolnienia.

Zatem obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki ponoszone przez Zainteresowanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej mają i będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane VAT, niepodlegające zwolnieniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym został rozpatrzony w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r. nr ILPP1/443-943/14-2/AS.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl