Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-921/08-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur korygujących względem osób wstępujących w prawa Zamawiającego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur korygujących względem osób wstępujących w prawa Zamawiającego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zawiera ze swoimi klientami (tj. osobami fizycznymi), umowy o wybudowanie budynku mieszkalnego i przedwstępne warunkowe umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa (dalej Umowa). W umowie przedwstępnej przyrzeczoną jest umowa, w której Spółka ustanowi na rzecz Zamawiającego odrębną własność lokalu mieszkalnego, do którego przynależeć będzie pomieszczenie gospodarcze oraz garaż, a następnie przeniesie na niego za ustaloną cenę wartość lokalu wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Warunkiem przeniesienia własności lokalu i przynależnych pomieszczeń jest uiszczenie przez Zamawiającego całości ustalonej ceny. Zapłata ceny następuje w ratach, określonych w harmonogramie płatności. Wnioskodawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT, potwierdzające dokonanie przez Zamawiającego płatności każdej kolejnej raty ceny.

Umowa przewiduje możliwość przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niej wynikających. W przypadku wstąpienia osoby trzeciej w prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z Umowy, wpłacone dotychczas przez Zamawiającego raty ceny nie podlegają zwrotowi. Wpłaty te uznawane są za dokonane przez osobę trzecią wstępującą do Umowy w miejsce Zamawiającego.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią - wstępującą do Umowy w miejsce Zamawiającego, nie stanowią przedmiotu porozumienia o cesji praw i obowiązków z Umowy, zawieranego pomiędzy Zamawiającym, osobą trzecią a Wnioskodawcą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktur korygujących dotyczących faktur dokumentujących płatności rat ceny, wystawionych na Zamawiającego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy, Wnioskodawca nie jest zobligowany do wystawienia faktur korygujących dotyczących faktur wystawianych uprzednio dla potwierdzenia otrzymania rat ceny (zaliczek) wpłacanych przez Zamawiającego.

Opisane zdarzenie przyszłe nie wyczerpuje określonych w § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), przesłanek do korygowania faktur VAT.

Raty ceny wpłacane przez Zamawiającego mają charakter zaliczek. W przypadku zawarcia porozumienia o cesji, wpłacone uprzednio przez Zamawiającego raty ceny (zaliczki) nie podlegają zwrotowi. Nie znajduje zatem w tej sytuacji zastosowania - w opinii Wnioskodawcy-przepis § 16 ust. 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia.

Nie ulegają zmianie także inne elementy faktur dokumentujących wpłacanie rat ceny (zaliczek) przez Zamawiającego, a zatem zastosowania nie znajdą także pozostałe regulacje rozporządzenia w zakresie obowiązku korygowania faktur.

Obowiązek podatkowy, i związany z nim obowiązek wystawienia faktury VAT, powstaje każdorazowo w momencie otrzymania od Zamawiającego kolejnej raty ceny. Okoliczności warunkujące powstanie tego obowiązku, w tym kwota zaliczkowych rat ceny, data wpłaty i osoba ich dokonująca, nie ulegną zmianie na skutek przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

Traktowanie przez strony cesji uprawnień Umowy płatności raty ceny jako wniesionych przez osobę trzecią ma znaczenie jedynie dla rozliczeń pomiędzy tą osobą, a Zamawiającym. Nie istnieją podstawy do twierdzenia, że postanowienia porozumienia cesji uprawnień wynikających z Umowy mają jakikolwiek wpływ na okoliczności, które warunkowały powstanie obowiązku podatkowego w momencie otrzymania zaliczek prze Spółkę.

Wystawione dla potwierdzenia otrzymania rat ceny wpłacanych przez Zamawiającego faktury dokumentują zatem prawidłowo okoliczności warunkujące powstanie obowiązku podatkowego także w sytuacji, kiedy doszło do przeniesienia uprawnień Zamawiającego na osobę trzecią.

W ocenie Wnioskodawcy skorygowanie zaliczkowych faktur poprzez wykazanie jako nabywcy (osoby, która dokonywała zaliczkowych wpłat rat ceny) osoby trzeciej w miejsce Zamawiającego, prowadziłoby do sytuacji, kiedy faktura jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Wobec powyższego, przedstawione na wstępie stanowisko - w opinii Wnioskodawcy - należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Jak stanowi ust. 8 pkt 1 powołanego przepisu, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Szczegółowe zasady, o których mowa w przepisie, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Zgodnie z § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Jak stanowi ust. 2 ww. przepisu, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)

określone w § 5 ust. 1 pkt 1 - 4,

b)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Stosownie do ust. 3 powołanego paragrafu, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, wówczas podatnik zwracający środki pieniężne z wymienionego tytułu, zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą. Omawiany przepis § 13 rozporządzenia odnosi zatem obowiązek wystawienia faktury korygującej jedynie do sytuacji polegającej na zwrocie przez podatnika kwot stanowiących zapłaconą ratę należności.

Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jak stanowi ust. 2 cyt. przepisu, faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)

określone w § 5 ust. 1 pkt 1 - 4,

b)

nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;

3.

kwotę podwyższenia ceny bez podatku;

4.

kwotę podwyższenia podatku należnego.

Jak stanowi ust. 3 powołanego przepisu, faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a), kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej. W myśl § 14 ust. 4 cyt. rozporządzenia, przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Omawiany przepis nie ma tu zastosowania, bowiem w sprawie Wnioskodawcy przedmiotem analizy nie jest kwestia podwyższenia ceny po wystawieniu faktury lub stwierdzenie pomyłek.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku, Zainteresowany zawiera ze swoimi klientami, umowy o wybudowanie budynku mieszkalnego i przedwstępne warunkowe umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa. Warunkiem przeniesienia własności lokalu i przynależnych pomieszczeń jest uiszczenie przez Zamawiającego całości ustalonej ceny. Zapłata ceny następuje w ratach, określonych w harmonogramach płatności. Wnioskodawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT, potwierdzające dokonanie płatności każdej kolejnej raty ceny. Umowa przewiduje możliwość przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków z niej wynikających. W przypadku wstąpienia osoby trzeciej w prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z Umowy, wpłacone dotychczas przez Zamawiającego raty ceny nie podlegają zwrotowi. Wpłaty te uznawane są za dokonane przez osobę trzecią wstępującą do Umowy w miejsce Zamawiającego. Wskazać należy, iż rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią - wstępującą w warunki umowy w miejsce Zamawiającego - nie stanowią przedmiotu porozumienia o cesji praw i obowiązków z Umowy, zawieranego pomiędzy Zamawiającym, osobą trzecią a Wnioskodawcą.

Mając na względzie przytoczone przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż w świetle obowiązujących norm prawnych, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania faktur korygujących dotyczących udokumentowanych uprzednio fakturą VAT rat należności. Obowiązek taki odnosi się bowiem do sytuacji, gdy podatnik zwraca kwoty uiszczonych rat podmiotowi, który takich wpłat dokonał. W omawianej sytuacji taka czynność nie następuje. W prawa i obowiązki poprzedniego Zamawiającego wchodzi osoba bądź osoby trzecie. Wnioskodawca nie dokonuje rozliczeń wniesionych rat. Ponadto rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią nie stanowią przedmiotu porozumienia o cesji praw i obowiązków, zawieranego pomiędzy Zamawiającym, osobą trzecią a Wnioskodawcą.

W przedmiotowej sprawie brak zatem przesłanek skutkujących obowiązkiem wystawiania faktur korygujących, na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej umów zawieranych w przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl