Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-919/08-2/HW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. o własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka korzystała z usług serwisowych polegających na montażu systemów alarmowych. Otrzymywała od wykonawcy przedmiotowych usług rachunki, na podstawie których dokonywane były płatności. Wykonawca usług korzystał ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Wykonywanie usług było rozliczane w systemie miesięcznym.

W miesiącu wrześniu 2008 r. wykonawca usług dostarczył Wnioskodawcy korekty rachunków i udokumentował przedmiotowe usługi fakturami VAT. Kontrahent w roku 2007 przekroczył limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

Przekroczenie limitu zostało dostrzeżone przez Urząd Skarbowy, który wysłał stosowne pismo zobowiązujące do zapłacenia podatku VAT od momentu przekroczenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia, tj. od miesiąca sierpnia 2007 r. Wykonawca usług skorygował wszystkie rachunki od momentu utraty zwolnienia i wystawił faktury VAT z datą wrzesień 2008 r., naliczając do kwoty rachunków podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest uznanie korekt rachunków i wystawionych w ich miejsce faktur VAT, po dokonaniu przez wykonawcę usług rejestracji jako podatnik VAT oraz rozliczenie podatku naliczonego w miesiącu wrześniu 2008 r. lub następnym, jeżeli przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. usługi montażowe były wykonywane w okresie kiedy wykonawca usług nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dostarczonych przez dostawcę usług opisanego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Najistotniejszym zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

* z tytułu nabycia towarów i usług,

* potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

* od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ponadto, w myśl przepisu art. 86 ust. 10 i ust. 11 ww. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Stosownie do zapisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ww. ustawy, podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nie stanowią faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał we wrześniu 2008 r. faktury VAT dokumentujące świadczone na jego rzecz usługi montażu systemów alarmowych zawierające podatek od towarów i usług. Wystawca przedmiotowych faktur dokumentujących usługi montażowe, nie zauważył, że od miesiąca sierpnia 2007 r. utracił prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Po otrzymaniu powyższej informacji z Urzędu Skarbowego dokonał rejestracji w podatku od towarów i usług, skorygował rachunki i wystawił faktury VAT.

Mając na uwadze fakt, iż w chwili wystawienia przedmiotowych faktur podmiot był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w wystawionych fakturach dokumentujących świadczone na jego rzecz usługi montażu systemów alarmowych, o ile usługi te wiązały się z czynnościami opodatkowanymi i mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl