Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-917/08-4/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu: 30 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu: 1 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia. Wniosek ten uzupełniono pismem z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu: 1 grudnia 2008 r.) w zakresie doprecyzowania własnego stanowiska w sprawie oraz o pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Uniwersytet realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Centrum..." o wartości kosztorysowej 68.041 tys. zł.

Zadanie składa się z dwóch etapów:

* budowy Centrum kongresowo-dydaktycznego (dwie sale na 928 osób wraz z infrastrukturą, oddane do użytku 1 października 2007 r.),

* budowy Centrum biblioteczno-dydaktycznego wraz z salami wykładowymi (w trakcie realizacji).

Zadanie finansowane jest ze środków:

* dotacji Ministerstwa Zdrowia (do końca 2007 r. w kwocie: 29.134,9 tys. zł),

* dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w kwocie: 2.106,3 tys. zł),

* Fundacji XXX (w kwocie: 89,4 tys. zł),

* środków własnych Uczelni (do końca 2007 r. w kwocie: 4.514,7 tys. zł),

* projektu na dofinansowanie części kongresowej w ramach ZPORR pn. "Budowa..." na podstawie umowy (...) ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, zawartej 29 czerwca 2005 r. pomiędzy Wojewodą W, a Akademią, obecnie Uniwersytetem (w kwocie: 4.782,0 tys. zł).

Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer NIP oraz Regon.

Inwestycje realizował Zarząd Inwestycji Uniwersytetu przekazany Uczelni przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1984 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr (...) Rektora Akademii z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Zarządu Inwestycji Akademii, Zarząd był wewnętrzną jednostką organizacyjną Akademii o charakterze usługowym, do którego obowiązków należało pełnienie funkcji inwestorskich, związanych z inwestycjami i remontami Akademii i szpitali klinicznych. Działalnością Zarządu kierował Dyrektor powołany przez Rektora. Dyrektor działał w imieniu i na rzecz Akademii na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora. Zarząd sporządzał sprawozdanie finansowe, które było łączone ze sprawozdaniem finansowym Uczelni.

Zarząd otrzymał numer identyfikacji Regon, PKD 8030C Szkolnictwo Wyższe i numer NIP. Zarząd nie uzyskiwał obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie sporządzał deklaracji VAT. Utrzymywał się ze środków Ministerstwa Zdrowia z tytułu nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu realizacji każdej inwestycji, przekazywał ją na stan majątku Uczelni dokumentem księgowym PT.

Płatności za faktury realizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków unijnych dokonywane były bezpośrednio przez Uniwersytet.

Zarząd został zlikwidowany z dniem 31 maja 2008 r. Uchwałą nr (...) Senatu Uniwersytetu z dnia 30 stycznia 2008 r. i Zarządzeniem Nr (...) Rektora Uniwersytetu z dnia 8 lutego 2008 r. W miejsce Zarządu Inwestycji utworzono Dział Inwestycji.

Po 1 października 2007 r. Uczelnia organizując zjazdy, konferencje, sympozja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym pozyskuje przychody z tytułu wpłat od uczestników, sponsoringu, najmu powierzchni wystawienniczej za reklamę, środków z towarzystw medycznych na organizacje ww. spotkań. Znaczna część budowanego obiektu w tym biblioteka, sale wykładowe, sala Senatu służą wyłącznie działalności dydaktycznej, zwolnionej od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uczelnia będąca beneficjentem środków unijnych, winna zastosować art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dokumentujących wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu, a wystawionych na Zarząd Inwestycji o numerze NIP.

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia nie może pomniejszyć kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, która wynika z proporcji (art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług), gdyż faktury dotyczące realizowanej inwestycji mimo, że były wystawione na jednostkę wewnętrzną Uczelni dotyczą podatnika, któremu w momencie wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług nadano odrębny numer NIP. Stąd podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W myśl art. 90 ust. 4 cyt. ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Centrum...", składające się z dwóch etapów: z budowy Centrum kongresowo-dydaktycznego oraz budowy Centrum biblioteczno-dydaktycznego wraz z salami wykładowymi. Zadanie finansowane jest z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji XXX, środków własnych Uczelni oraz z funduszy w ramach ZPORR pn. "Budowa...". Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast inwestycje realizował Zarząd Inwestycji Uniwersytetu, będący wewnętrzną jednostką organizacyjną Akademii o charakterze usługowym, do którego obowiązków należało pełnienie funkcji inwestorskich, związanych z inwestycjami i remontami Akademii i szpitali klinicznych. Zarząd ten otrzymał odrębny numer identyfikacji podatkowej NIP i był odbiorcą faktur VAT, dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowych inwestycji.

Zatem w świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Centrum...", bowiem adresatem faktur VAT nie jest Uniwersytet, lecz Zarząd Inwestycji Uniwersytetu, będący niezależnym podmiotem gospodarczym.

Nadto zauważa się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania za środków pomocowych.

Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego.

Rozstrzygnięcie dotyczące zasadności posiadania przez Zarząd Inwestycji odrębnego numeru NIP, zawarte zostało w odrębnej interpretacji nr: ILPP1/443-917/08-5/BD z dnia 23 grudnia 2008 r. Natomiast postępowanie w zakresie obowiązku wystawiania not korygujących, tut. Organ umorzył postanowieniem nr ILPP1/443-917/08-6/BD z dnia 23 grudnia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl