Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-916/08-4/TW
Czy kwota , która będzie przekazywana przez kupującego na poczet uregulowania należności za usługi pocztowe w imieniu i na rzecz kupującego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) uzupełnionym w dniach 15 października 2008 r. oraz 17 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania. W dniu 15 października 2008 r. uzupełniono przedmiotowy wniosek o brakującą opłatę natomiast w dniu 17 grudnia 2008 r. w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej. W ramach dostawy towarów świadczy także usługi akcesoryjne, za które nie jest pobierana dodatkowa opłata. Usługi te są wkalkulowane w cenę towaru i dotyczą kosztów opakowania oraz wysyłki do odbiorcy.

Zainteresowana wyjaśnia następnie, iż towar będzie wysyłany na dwa sposoby.

W pierwszym przypadku (gdzie koszty wysyłki będą wliczane w cenę towaru) kupujący za przesyłkę zapłaci bezpośrednio u kuriera. W drugim przypadku (gdzie koszty wysyłki nie będą wliczane w cenę towaru), którego dotyczy niniejsze zapytanie, Wnioskodawczyni zawrze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rachunek kupującego umowę o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską. Zgodnie z umową, kupujący przekaże Zainteresowanej pieniądze, aby w jego imieniu i na jego rachunek mogła skutecznie zawrzeć umowę z Pocztą Polską i opłacić należności kupującego względem Poczty Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji przekazane środki na pokrycie zobowiązania kupującego wobec Poczty Polskiej stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni kwota, która będzie przekazywana jej przez kupującego na poczet uregulowania należności za usługi pocztowe w imieniu i na rzecz kupującego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Według art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z ust. 3 przytoczonego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Z kolei z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (...).

Stosownie do art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr L 347/1), podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni zawrze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu i na rachunek kupującego umowę o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską. Zgodnie z umową kupujący przekaże Zainteresowanej pieniądze, aby w jego imieniu i na jego rachunek mogła zawrzeć umowę z Pocztą Polską i opłacić należności kupującego względem Poczty Polskiej.

Koszty przesyłki w rozpatrywanej sprawie nie są elementem kalkulacyjnym kształtującym kwotę należną, której sprzedawca żąda od nabywcy. Zatem środki pieniężne otrzymane w celu uregulowania należności wobec Poczty Polskiej przez sprzedawcę - działającego w imieniu i na rachunek kupującego, na podstawie pełnomocnictw - nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT u sprzedawcy, bowiem nie są kwotą należną z tytułu dostawy towaru.

Reasumując, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie będzie w opisanej sytuacji obejmowała przekazywanych środków na pokrycie zobowiązania kupującego wobec Poczty Polskiej.

Tut. Organ informuje, że w zakresie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych wydana została w dniu 18 grudnia 2008 r. odrębna interpretacja Nr ILPB1/415-770/08-4/AA.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl