Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-905/08-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę brykietów ze słomy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę brykietów ze słomy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą pod firmą X oraz Y w P (...). Druga z wymienionych firm produkuje brykiety z pociętej słomy. Proces brykietowania polega na ściśnięciu słomy w tulei formułującej. Brykietowanie odbywa się bez żadnych dodatków, lepiszczy, komponentów itp., wobec czego słoma po zbrykietowaniu zachowuje wszystkie swoje właściwości i wartości. Brykiety mogą służyć m.in. do spasania zwierząt, ściółkowania przy hodowli zwierząt, produkcji mieszanek paszowych oraz spalania w celach grzewczych.

Na wniosek firmy Y (firmy prowadzonej przez Wnioskodawcę), Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), zaklasyfikował powyższe brykiety pod symbolem PKWiU 01.11.60-99 słoma i siano. Jednocześnie w myśl § 2 powołanego wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) powyższe brykiety klasyfikowane były pod symbolem PKWiU 01.11.60-00 słoma i siano.

Wnioskodawca prowadząc firmę Y, przy sprzedaży brykietów nalicza 3% podatku VAT zgodnie z poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, oraz poz. 1 załącznika do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest naliczanie 3% stawki podatku VAT od sprzedawanych brykietów ze słomy.

Zdaniem Wnioskodawcy, postępowanie przy naliczaniu podatku VAT jest prawidłowe. Pozycja 1 załącznika zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3% - o symbolu PKWiU ex 01.11 obejmuje: zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe z wyłączeniem:

1.

arachidów (orzeszków ziemnych - symbol PKWiU 01.11.32),

2.

bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (symbol PKWiU ex 01.11.80),

3.

kauczuku naturalnego (symbol PKWiU 01.11.80),

4.

ziół suszonych sortowanych całych,

5.

roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.

Jak wskazuje Zainteresowany, słoma o symbolu 01.11.60-00 nie jest pozycją wyłączoną i mieści się w pozycji 01.11: zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty rolnictwa pozostałe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl natomiast ust. 3 przytoczonego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

W tym miejscu należy zauważyć, że na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. przedłużono do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowanie - do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług - Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT jak i w przepisach wykonawczych do ustawy przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Stosownie do treści art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem były towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W poz. 1 powołanego załącznika nr 6 do ustawy, zawarto sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.11 towary takie jak, "zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

1.

arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2.

bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3.

kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4.

ziół suszonych sortowanych całych".

Z objaśnień do przedmiotowego załącznika wynika, iż symbol - znajdujący się przy grupowaniu - ex oznacza, że obniżona stawka dotyczy tylko danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

Zapisy ustawy podatkowej pozwalały zatem do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosować podmiotom gospodarczym 3% stawkę podatku VAT na usługi i towary, o których mowa w poz. 1 ww. załącznika.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W poz. 1 załącznika do ww. ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wymieniono wyroby o symbolu PKWiU ex 01.11 - zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

1.

arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2.

bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3.

kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4.

ziół suszonych sortowanych całych,

5.

roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp. (PKWiU ex 01.11.9).

Z zawartego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której produkuje brykiety z pociętej słomy. Na złożony wniosek, Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zakwalifikował powyższe brykiety pod symbolem PKWiU 01.11.60-99 słoma i siano. Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nadal obowiązującej do celów podatku od towarów i usług, produkowane brykiety sklasyfikowane zostały pod symbolem 01.11.60-00.

Uwzględniając treść przepisów powołanych wyżej oraz stan faktyczny sprawy, wskazać należy, iż Wnioskodawca winien zastosować do sprzedaży brykietów ze słomy (sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 01.11.60-00) preferencyjną, tj. 3% stawkę podatku VAT. Prawo takie przysługiwało do dnia 30 kwietnia 2008 r. na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., po tej dacie natomiast - w okresie do 31 grudnia 2010 r. - na podstawie załącznika do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w (...).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl