Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-874/08-4/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, której przedmiotem działalności jest:

* pobór i uzdatnianie wody - 41.00. A

* działalność usługowa w zakresie rozprowadzenia wody - 41.00. B

* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych i rurociągów 45.21. C

* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych i rurociągów - 45.21.D

* wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody - 45.21. F

* wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych - 45.33. B

* wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską- 45.50. Z

* wynajem nieruchomości na własny rachunek - 70.20. Z

* projektowanie budowlane i technologiczne - 74 - 20. A

* badanie i analizy techniczne - 74.30. Z

* odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 90.01. Z

* gospodarowanie odpadami - 90.02. Z

W ramach prowadzonej działalności Spółka wystawia faktury za wykonywanie usług dotyczących:

1.

opróżniania szamb w zakresie: wywozu nieczystości płynnych z płukaniem dołu szamb wg PKWiU 90.00.12, stawka VAT 7%

2.

odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków w zakresie:

nbspnbspnbspnbspa) czyszczenia studzienek kanalizacyjnych - PKWiU 90.00.11, stawka VAT 7%,

nbspnbspnbspnbspb) udrożnienia kanalizacji sanitarnej - PKWiU 90.00.11, stawka VAT 7%,

nbspnbspnbspnbspc) oczyszczanie i utylizacja odcieków - PKWiU 90.00.11, stawka VAT 7%,

3.

odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz odbiór osadów PKWiU 90.00.23, stawka VAT 7%,

4.

stabilizacji osadów wraz z przewozem zagęszczonych osadów samochodem asenizacyjnym PKWiU 90.00.24, stawka VAT 7%,

5.

wymiany wodomierza w budynku mieszkalnym - PKWiU 45.33.20 stawka, VAT 7%,

6.

wymiany wodomierza opomiarowującego zużycie wody w ogródku przydomowym PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

7.

zaplombowania podwodomierza w budynku mieszkalnym - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

8.

zmiany układu opomiarowania w budynku mieszkalnym - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

9.

wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

10.

usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

11.

zamknięcia zasuwy na przyłączu wodociągowym do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

12.

montażu instalacji wodociągowej - do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

13.

montażu instalacji kanalizacyjnej - do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

14.

budowy przyłącza wodnego do działki budowlanej - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%,

15.

budowy przyłącza kanalizacyjnego do działki budowlanej - PKWiU 45.33.20, stawka VAT 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zmiana, która weszła w życie od 1 stycznia 2008 r. dotycząca stawki podatku VAT dla robót budowlanych (dział 45) obligatoryjnie kwalifikuje te usługi do stawki VAT 22%, czy można skorzystać z zapisu art. 41 ust. 12a-12c ustawy o podatku od towarów i usług i fakturować ww. usługi wg stawki VAT 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wykonywania usług wymienionych w stanie faktycznym w pkt: 2a, 2b, 5, 6, 7 i 8 w budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - na podstawie art. 41 ust. 12a-c ustawy o VAT - należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm., wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) m.in. do celów podatkowych (§ 1 i § 2 ww. rozporządzenia). Jednakże na potrzeby podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 42 poz. 264 z późn. zm.

W tym miejscu należy zauważyć, że na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 207, poz. 1293, przedłużono do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowanie - do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług - Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych.

Na podstawie art. 41 ust. 12 ww. ustawy, stawkę podatku wynoszącą 7%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12b - nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c cyt. ustawy w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Stosownie do przepisu § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2008 r., stawkę podatku wymienioną w cytowanym wyżej art. 41 ust. 1 ustawy obniżono do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

nbspnbsp - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Należy zauważyć, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. powołane wyżej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zastąpione zostało rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). W wyniku tej zmiany od dnia 1 grudnia 2008 r. cytowany wyżej przepis § 5 ust. 1a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. zastąpiony został przez § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., jego treść pozostała jednak niezmieniona.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 r. przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia roboty budowlano-montażowe, remont i konserwacja, dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przez:

* roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś przez

* remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei konserwacja, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) - oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, "konserwacja" to "czynność mająca na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie, konserwowanie" (s.336).

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane mieszczą się w dziale 45. Dział ten obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że usługi wyszególnione w dziale 45 PKWiU, tj. roboty budowlane mieszczą się w pojęciu robót budowlanych, w konsekwencji czego, jeżeli są wykonywane w budynkach mieszczących się w PKOB w dziale 11, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., korzystają z obniżonej do 7% stawki podatku VAT.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi:

1.

opróżniania szamb w zakresie: wywozu nieczystości płynnych z płukaniem dołu szamb wg PKWiU 90.00.12,

2.

odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków w zakresie:

nbspnbspnbspnbspa) czyszczenia studzienek kanalizacyjnych - PKWiU 90.00.11,

nbspnbspnbspnbspb) udrożnienia kanalizacji sanitarnej - PKWiU 90.00.11,

nbspnbspnbspnbspc) oczyszczanie i utylizacja odcieków - PKWiU 90.00.11,

3.

odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz odbioru osadów PKWiU 90.00.23,

4.

stabilizacji osadów wraz z przewozem zagęszczonych osadów samochodem asenizacyjnym PKWiU 90.00.24,

5.

wymiany wodomierza w budynku mieszkalnym - PKWiU 45.33.20,

6.

wymiany wodomierza opomiarowującego zużycie wody w ogródku przydomowym PKWiU 45.33.20,

7.

zaplombowania podwodomierza w budynku mieszkalnym - PKWiU 45.33.20,

8.

zmiany układu opomiarowania w budynku mieszkalnym - PKWiU 45.33.20,

9.

wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20,

10.

usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20,

11.

zamknięcia zasuwy na przyłączu wodociągowym do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20,

12.

montażu instalacji wodociągowej - do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20,

13.

montażu instalacji kanalizacyjnej - do budynku mieszkalnego - PKWiU 45.33.20,

14.

budowy przyłącza wodnego do działki budowlanej - PKWiU 45.33.20,

15.

budowy przyłącza kanalizacyjnego do działki budowlanej - PKWiU 45.33.20.

Jak dowiedziono wyżej, obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mają charakter robót budowlanych wykonywanych kompleksowo w budynku mieszkalnym i mieszczą się w klasyfikacji PKWiU w dziale 45 "roboty budowlane", to ich wykonanie należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7%. Jeżeli jednak świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mieszczą się w ramach robót budowlanych, to dla ich wykonywania zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru wg Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny. Opinie są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych. W kwestii dotyczącej stawki podatku VAT dla świadczonych usług w dniu 9 grudnia 2008 r. została wydana odrębna interpretacja indywidualna nr ILPP1/443-874/08-3/KG.

Ponadto informuje się, że w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie: czy opisane analitycznie usługi posiadają właściwą klasyfikację PKWiU, wydane zostało postanowienie z dnia 9 grudnia 2008 r. nr ILPP1/443-874/08-2/KG odmawiające wszczęcia postępowania w tej części.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl