Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-868/08-5/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.) oraz pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dłużnika za podatnika podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dłużnika za podatnika podatku VAT. Dnia 27 listopada 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o własne stanowisko, opis zdarzenia przyszłego, dodatkową opłatę oraz pełnomocnictwo. Natomiast w dniu 12 grudnia 2008 r. Zainteresowany uzupełnił stan sprawy o złożone przez dłużnika wyjaśnienia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Komornik Sądowy - prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie o sygn. 8 (...) przeciwko dłużnikowi. W związku z powyższym, Zainteresowany powołuje się na treść § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zgodnie z którym, organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów; kopię faktury otrzymuje dłużnik.

W świetle powyższego Wnioskodawca w związku z prowadzoną w niniejszej sprawie egzekucją z nieruchomości dłużnika, wystawia w imieniu dłużnika fakturę VAT z tytułu sprzedaży egzekucyjnej z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika, dla którego Sąd Rejonowy X prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1 (...). Nieruchomość lokalowa nr 1 (pomieszczenie biurowe z niezbędnym zapleczem socjalnym - wysoki standard wykończenia, ogrzewanie gazowe) o powierzchni 146,55 m 2 oraz garaż posadowiony na tyłach działki nr 8 () o powierzchni 16,29 m 2. Wejście do lokalu następuje ze wspólnej wyremontowanej klatki schodowej. Jedno z pomieszczeń usytuowanych na parterze jest również częścią lokalu nr 3 znajdującego się na I piętrze. Do lokalu przynależy udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości (częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki nr 8 ()) zapisanej w KW nr 1 (...). Lokal położony jest na parterze budynku 4 - kondygnacyjnego (w tym podpiwniczenie i poddasze), 3 - lokalowego. Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, po remoncie kapitalnym.

Dojazd do nieruchomości korzystny (droga utwardzona asfaltem), w pobliżu znajdują się liczne linie tramwajowe i autobusowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (kamienice w zwartej zabudowie z lokalami handlowo-usługowymi w przyziemiu) oraz szkoła. Działka, na której posadowiony jest budynek, jest utwardzona kostką granitową. Ogrodzenie z elementów metalowych na betonowym cokole, wjazd przez bramę sterowaną elektrycznie. Części wspólne budynku zawierają m.in.: wyremontowany lokal o charakterze biurowym znajdujący się w podpiwniczeniu, standard wysoki, ogrzewanie gazowe (piec znajduje się również w podpiwniczeniu), pomieszczenie strychowe, które na dzień wizji lokalnej znajdowało się w trakcie adaptacji na lokal biurowy, garaż dobudowany do garażu przynależnego do lokalu nr 1. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego określona została przez biegłego na kwotę: 1.624.300,00 zł.

W trakcie prowadzonego postępowania komornik wyznaczy licytację przedmiotowej nieruchomości, na której dokona sprzedaży wyżej opisanych obiektów. W imieniu dłużnika komornik wystawia fakturę VAT oraz odprowadza podatek z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości.

W uzupełnieniu z dnia 20 listopada 2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż nie posiada informacji, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dłużnik jest lub był zarejestrowany w charakterze czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Jednocześnie jednak Zainteresowany wyjaśnił, iż przedmiotowy lokal - na dzień wykonania wizji lokalnej - wykorzystywany był na cele biurowe i zgodnie z protokołem opisu i oszacowania jest przedmiotem najmu na podstawie zawartej przez dłużnika umowy z dnia 11 stycznia 2007 r. Ustalony przez strony tej umowy czynsz wynosi 10.000 zł netto. Do kwoty tej doliczony jest podatek VAT. Lokal znajduje się aktualnie w posiadaniu najemcy.

Wnioskodawca wskazał także, iż w omawianym przedmiocie przesłał do dłużnika zapytanie. W sytuacji gdy dłużnik udzieli odpowiedzi, Zainteresowany poinformuje o tym fakcie tut. Organ.

Dnia 12 grudnia 2008 r. Zainteresowany nadesłał wyjaśnienia dłużnika dotyczące stanu sprawy. Zobowiązany potwierdził, iż nabycie nieruchomości nastąpiło umową sprzedaży zawartą u notariusza. Wskazał ponadto, że przedmiotowy lokal jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, a sam dłużnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dłużnik prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, dłużnik najprawdopodobniej jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak stanowi ust. 2 powołanego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przytoczonego przepisu wynika, iż za podatnika podatku VAT uznaje się podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Za działalność taką uznaje się działalność producentów, handlowców lub usługodawców.

W myśl art. 96 ust. 1 cyt. ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Jak stanowi natomiast ust. 3 powołanego przepisu, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Natomiast ust. 4 tego przepisu stanowi, iż naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje w trybie egzekucji komorniczej zbycia nieruchomości należącej do dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą. Przedmiotowa nieruchomość to lokal mieszkalny wykorzystywany na cele biurowe, dla którego Sąd Rejonowy X prowadzi księgę wieczystą KW 1 (...). Aktualnie lokal - na podstawie zawartej dnia 11 stycznia 2007 r. umowy - jest przedmiotem najmu. Z umowy najmu wynika, iż dłużnik pobiera od najemcy podatek VAT. Dłużnik wyjaśnił także, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż dłużnik świadczy usługi najmu nieruchomości (na cele niemieszkalne), od których nalicza podatek od towarów i usług. Zgodnie zatem z powołanymi wyżej przepisami miał obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT, a to wpływa na obowiązki w zakresie składania dokumentów rozliczeniowych oraz obliczania i odprowadzania należnego podatku. W świetle powyższej analizy oraz wyjaśnień zobowiązanego wskazać należy, iż dłużnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) dane zawarte w zgłoszeniach identyfikacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy, udostępnia się komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym.

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej uznania dłużnika za podatnika. Rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania dostawy w trybie egzekucji komorniczej lokalu mieszkalnego wykorzystywanego jako obiekt biurowy zostało zawarte w interpretacji nr ILPP1/443-868/08-6/MK z dnia 16 grudnia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl