Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-862/08-2/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu: 12 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Do Spółdzielni wpłynął wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności. Prawo lokatorskie do tego lokalu ustanowione było po 1 maja 2005 r. W przypadku, gdyby obecnie zawarta została umowa o przekształcenie tego prawa w prawo odrębnej własności nie minąłby jeszcze okres 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz tego wnioskodawcy. Nie jest to pierwsze zasiedlenie (lecz kolejne), a od wybudowania budynku minęło więcej niż 5 lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług należy zastosować stawkę VAT dla czynności przekształcenia lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności w wysokości 7% zgodnie z art. 29 ust. 8, czy może też być zastosowane zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 1, bowiem nie jest to pierwsze zasiedlenie, a budynek, w którym znajduje się ten lokal ma więcej niż 5 lat.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przekształcenie odbywa się w budynku eksploatowanym powyżej 5 lat ma zastosowanie zwolnienie od podatku określone art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółdzielni nie nalicza się w takim przypadku podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Powołany przepis wskazuje na zakwalifikowanie przez ustawodawcę wymienionych w nim praw spółdzielczych do kategorii towarów, a więc na skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 15 ust. 2 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347) stanowiącego, że państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości.

Tak więc przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo do odrębnej własności co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy o VAT - jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Natomiast w myśl art. 153 ust. 2 - przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Powołany przepis wyłącza spod działania ustawy o podatku od towarów i usług przekształcenie praw lokatorskich w prawo własności, jeżeli łącznie zostały spełnione dwa warunki, a mianowicie ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność jeżeli ustanowienie tego prawa nastąpiło po 30 kwietnia 2004 r.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących, przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane należy rozumieć, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy, budynki, budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Jednak ustawodawca powołał w treści ww. przepisu zastrzeżenie w postaci art. 43 ust. 1 pkt 10, które związane jest z przepisem art. 43 ust. 7 i art. 29 ust. 8. Z powyższych przepisów wynika, że do obiektów budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tylko przepisy zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Stosownie natomiast do art. 43 ust. 7 - zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2008 r. czynności przekształcenia lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych w odrębną własność opodatkowane są 7% stawką VAT.

W związku z powyższym, w przypadku gdy pierwsze ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miało miejsce po 30 kwietnia 2004 r., a przekształcenie przysługującego członkowi prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności następuje przed upływem 5 lat od ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu - przekształcenie to nie może korzystać ze zwolnienia (ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, ani art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), lecz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Spółdzielnia Mieszkaniowa przenosi na rzecz członka Spółdzielni prawo własności w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ustanowionego po 1 maja 2005 r. Jest to kolejne zasiedlenie tego budynku, a od jego wybudowania minęło 5 lat.

Zatem należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sytuacji pierwsze ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło po dniu 30 kwietnia 2004 r., przekształcenie tego prawa w odrębną własność - zgodnie z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy oraz § 5 ust. 1a ww. rozporządzenia - podlegać będzie opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl