Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-857/08-2/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla szkoleń z zakresu zarządzania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla szkoleń z zakresu zarządzania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest obecnie wyłącznie doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z). W związku z prowadzeniem działalności doradczej Zainteresowany jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczania podatku VAT. Aktualnie Wnioskodawca zamierza rozszerzyć przedmiot działalności i prowadzić w przyszłości także odpłatne szkolenia z zakresu zarządzania. Szkolenia z zakresu zarządzania nie podlegają pod przepisy ustawy o systemie oświaty, wobec czego działalności tej Wnioskodawca nie będzie rejestrował we właściwym Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego we W.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług - załącznik nr 4 poz. 7, PKWiU ex 80 "usługi w zakresie edukacji", w sytuacji kiedy Wnioskodawca prowadzić będzie odpłatne szkolenia z zakresu zarządzania, które wg PKWiU sklasyfikować należy jako: "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" - 80.42.2.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te są zwolnione od podatku VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Zatem, w świetle obowiązujących przepisów, przy ustalaniu stawek podatku od towarów i usług stosowanych przy świadczeniu usług na terytorium kraju należy uwzględniać klasyfikacje statystyczne PKWiU służące do identyfikacji usług podlegających temu podatkowi.

Skoro działalność w zakresie szkoleń z zakresu zarządzania sklasyfikować należy wg PKWiU 80.42.2. jako "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia", to w związku z powyższym należy stwierdzić, że prowadzona działalność gospodarcza w zakresie szkoleń podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy o VAT, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy jako "usługi w zakresie edukacji" - ex 80.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Dodatkowo zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Zaliczanie określonej usługi do właściwego grupowania należy do obowiązków usługodawcy. Wynika to z faktu, że to właśnie on posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego sklasyfikowania wykonywanej usługi do odpowiedniego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza oprócz działalności podstawowej prowadzić szkolenia z zakresu zarządzania.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jaki i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika, tj. w "Wykazie usług zwolnionych od podatku" wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 (gdzie "ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy danej usługi z danego grupowania) - usługi w zakresie edukacji.

Zatem, "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80.42.2 mieszczą się w grupowaniu 80 i jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, korzystają ze zwolnienia od podatku.

Jednakże podkreślenia wymaga fakt, że organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tylko w przypadku prawidłowego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU możliwe jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego towaru lub usługi. Zaznaczyć dodatkowo należy, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług.

Reasumując, jeżeli szkolenia z zakresu zarządzania mieszczą się wg PKWiU w grupowaniu ex 80, to korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl