ILPP1/443-850/09-4/MT - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP1/443-850/09-4/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-850/09-4/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2009 r. (data wpływu 20 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 21 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 września 2009 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni nabyła w dniu 17 marca 2004 r. wraz z małżonkiem gospodarstwo rolne, składające się z niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni X ha. W chwili obecnej Zainteresowana chciałaby sprzedać jedną z zakupionych działek o powierzchni 1,4000 ha w skład której, zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, wchodzą grunty w klasie R IVb i RV oraz łąki trwałe w klasie ŁIV i ŁV. Działki te położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zakupu przedmiotowych działek dokonano aktem notarialnym (warunkową umową sprzedaży, co do których wypowiedziała się Agencja Nieruchomości Rolnych rezygnując z prawa pierwokupu, w skutek czego zawarta została umowa przeniesienia prawa własności).

W uzupełnieniu z dnia 17 września 2009 r. Wnioskodawczyni wskazała następujące informacje:

1.

Przedmiotowa nieruchomość została nabyta umową sprzedaży, tj. warunkową umową sprzedaży sporządzoną w Kancelarii Notarialnej, repertorium (...) oraz umową przeniesienia prawa sporządzoną przed notariusz, repertorium (...).

2.

Przedmiotowe gospodarstwo nabyte zostało na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.

3.

Zainteresowana nie posiada i nie posiadała statusu rolnika ryczałtowego, jak też nie dokonywała dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

4.

Nie wykorzystywała i nie wykorzystuje przedmiotowych gruntów w działalności gospodarczej, w tym także w działalności rolniczej.

5.

Przedmiotowe grunty nie były ani nie są udostępniane odpłatnie innym osobom na podstawie umowy dzierżawy czy użyczenia.

6.

Zgodnie ze studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wg zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta działka nr X, obręb X, położona jest w obszarze strefy mieszkaniowej oznaczonej symbolem X, czyli obszar położony w strefie mieszkaniowej, na którym występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zagrodowa. Na tym obszarze nie przewiduje się zabudowy wielorodzinnej i proponuje się dalej rozwijać budownictwo jednorodzinne wraz z towarzyszącymi usługami.

7.

Wnioskodawczyni w przeszłości dokonywała sprzedaży gruntów rolnych, tj.:

a.

umowa warunkowa sprzedaży z dnia 15 maja 2009 r. oraz umowa przeniesienia własności z dnia 25 sierpnia 2009 r. nieruchomości rolnej położonej w miejscowości X,

b.

umowa sprzedaży z dnia 20 stycznia 2009 r. nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Y,

c.

umowa warunkowa sprzedaży z dnia 8 lipca 2009 r. oraz umowa przeniesienia prawa własności z dnia 25 sierpnia 2009 r. nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Z.

8.

Zainteresowana planuje sprzedać kolejne działki w przyszłości, sprzedaje działki oddalone od swojego miejsca zamieszkania, położone w innych gminach, a kupuje działki położone w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

9.

Przedmiotowa działka nie była ani nie jest zabudowana, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi grunt orny w klasie IVb i V oraz łąki trwałe w klasie IV i V.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży działki o pow. 1,4000 ha Zainteresowana będzie zobowiązana zapłacić podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedmiotowa sprzedaż będzie zwolniona od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem od podatku zwolniona jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnienie przysługuje względem dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane czy też pod zabudowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza" na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy. Podatnikami są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powołując definicję działalności gospodarczej zawartą w ustawie o podatku VAT, wyjaśnić należy, iż jest ona znacznie szersza niż definicja działalności gospodarczej uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) czy też w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W konsekwencji ocena określonych stanów na gruncie powołanych aktów prawnych może być odmienna.

Status podatnika VAT nie jest związany z wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisów. W szczególności nie ma znaczenia fakt rejestracji działalności gospodarczej, czy też rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wskazać również należy, iż dla uzyskania statusu podatnika VAT nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Podatnikiem będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na to, czy przynosi ona zyski.

Podatnikami VAT są również podmioty, których cel działalności nie jest związany z prowadzeniem działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków lub też przeznaczające uzyskane zyski na cele społecznie użytecznie (charytatywne, kulturalne, naukowe itd.).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy dokonywana jest przez podatnika podatku od towarów i usług lub przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem tego podatku, jeżeli sprzedaży można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy.

Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia częstotliwości, przez zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonego działania. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności lub zamiar powtarzalności.

Aby zatem dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w dniu 17 marca 2004 r. wraz z małżonkiem gospodarstwo rolne, składające się z niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni X ha. W chwili obecnej Zainteresowana chciałaby sprzedać jedną z zakupionych działek o powierzchni 1,4000 ha w skład której zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów wchodzą grunty w klasie R IVb i RV oraz łąki trwałe w klasie ŁIV i ŁV. Działki te położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zakupu przedmiotowych działek dokonano aktem notarialnym na podstawie umowy sprzedaży.

Zainteresowana nie posiada i nie posiadała statusu rolnika ryczałtowego, jak też nie dokonywała dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Ponadto, nie wykorzystywała i nie wykorzystuje przedmiotowych gruntów w działalności gospodarczej, w tym także w działalności rolniczej. Przedmiotowe grunty nie były ani nie są udostępniane odpłatnie innym osobom na podstawie umowy dzierżawy czy użyczenia.

Zgodnie ze studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wg zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta działka nr X, obręb X, położona jest w obszarze strefy mieszkaniowej oznaczonej symbolem X, czyli obszar położony w strefie mieszkaniowej, na którym występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zagrodowa. Na tym obszarze nie przewiduje się zabudowy wielorodzinnej i proponuje się dalej rozwijać budownictwo jednorodzinne wraz z towarzyszącymi usługami. Wnioskodawczyni w przeszłości dokonywała trzykrotnie sprzedaży gruntów rolnych i planuje sprzedać kolejne działki w przyszłości. Ponadto sprzedaje działki oddalone od swojego miejsca zamieszkania, położone w innych gminach, a kupuje działki położone w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Przedmiotowa działka nie była ani nie jest zabudowana, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi grunt orny w klasie IVb i V oraz łąki trwałe w klasie IV i V.

Uwzględniając treść powołanych przepisów oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni - w związku z dostawą działki przeznaczonej pod zabudowę (zgodnie ze studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wg zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta działki nr X, obręb X, położonej w obszarze strefy mieszkaniowej oznaczonej symbolem 35 M, czyli na obszarze położonym w strefie mieszkaniowej, na którym występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zagrodowa) - wystąpi w charakterze podatnika podatku VAT. Zainteresowana nabyła nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży oraz planuje dokonać dostawy jednej działki, nie wykluczając sprzedaży kolejnych działek w przyszłości. Wcześniej również Wnioskodawczyni dokonywała sprzedaży działek w liczbie trzech w roku 2009. Tak przewidziana sprzedaż nie ma charakteru incydentalnego czy też sporadycznego, a częstotliwy.

W ten sposób Zainteresowana wypełnia definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, i występuje - w związku z dostawą przedmiotowej działki - w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto wskazać należy, iż nabycie przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiło wskutek darowizny czy też spadku, lecz umowy sprzedaży i to zawartej w krótkim okresie przed podjęciem kroków mających na celu przygotowanie gruntów do sprzedaży. Powyższe wskazuje, iż nabycie nastąpiło w celu późniejszej odsprzedaży, o czym świadczy brak wykorzystania przedmiotowej działki w działalności rolniczej, pomimo zakupu jej w takim charakteru. W konsekwencji nieruchomość nie może być uznana za odrębny majątek osobisty Zainteresowanej, lecz stanowi majątek nabyty w celu wykorzystania w działalności gospodarczej, tj. działalności handlowej.

Zaznacza się, że w myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę nie mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia od tego podatku niezależnie od wielkości obrotów. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów, są podatnikami tego podatku i stosownie do zapisu art. 96 ust. 1 tej ustawy, obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Na podstawie zapisu art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%. Podatnik dokonujący dostawy przedmiotowych gruntów w niektórych przypadkach może jednakże skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę, świadczy o tym położenie w strefie mieszkaniowej. Tak więc, jego sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

Reasumując, planowana sprzedaż niezabudowanej działki o powierzchni 1,4000 ha w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednakże, ww. sprzedaż działki nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl