Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-850/08-2/AI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Powiat), w ramach zawartej w dniu 3 września 2007 r. z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON, projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach ww. programu.

W ramach obszaru A programu "Edukacja" - "Wymarzona rewalidacja" zakres rzeczowy obejmował doposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, natomiast w ramach obszaru B "Nasz drugi dom" - doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej w SOSW. Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organem prowadzącym powyższą placówkę. Do zadań organu prowadzącego placówkę należy - stosownie do art. 5 ust. 7 cyt. ustawy - m.in. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych. W tym zakresie nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza pomimo, że Powiat jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt zostały przekazane nieodpłatnie do SOSW w X do prowadzenia działalności statutowej. Powiat w zakresie realizowanych zadań statutowych jest zwolniony od podatku dochodowego. Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako służące sprzedaży zwolnionej - usługi edukacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu na doposażenie placówki oświatowo-wychowawczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zadanie realizowane przy wsparciu środków PFRON nie służy do sprzedaży opodatkowanej i brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego od zakupów zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat należą m.in. zadania w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt w ramach programu: "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej". Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt zostały przekazane nieodpłatnie do SOSW w X do prowadzenia działalności statutowej. Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako służące sprzedaży zwolnionej - usługi edukacyjne.

W myśl powołanych powyżej przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. zadania nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, a realizowane zadania były związane z usługami w zakresie edukacji, zwolnionymi od podatku na podstawie poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ponieważ nie został spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego programu (projektu).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl