ILPP1/443-837/11-4/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-837/11-4/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. P reprezentowanej przez pełnomocnika adwokata Pana T S, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 23 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT premii pieniężnych. Dnia 23 sierpnia 2011 r. wniosek uzupełniono o informacje doprecyzowujące stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi sieć sklepów oferujących artykułu przemysłowe i odzieżowe. Wnioskodawca zawarł ze swoimi kontrahentami umowy ramowe dotyczące współpracy handlowej. Zgodnie z tymi umowami kontrahent zobowiązuje się dostarczać Wnioskodawcy towary wskazane w indywidualnych zamówieniach przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty za towar w określonym terminie. Ponadto strony uzgodniły, że w razie osiągnięcia w każdym miesiącu kalendarzowym obrotu przekraczającego określona kwotę netto tytułem sprzedaży Wnioskodawcy towarów kontrahent zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Wnioskodawcy specjalnej premii pieniężnej do 15 dnia następnego miesiąca. Premia pieniężna liczona jest od osiągniętego w danym miesiącu obrotu.

Dnia 23 sierpnia 2011 r. uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego wskazując, iż istnieje możliwość powiązania wypłacanych Wnioskodawcy premii pieniężnych z konkretnymi dostawami towarów przy czym wypłacenie premii jest warunkowane przekroczeniem określonego w umowie handlowej miesięcznego poziomu obrotów.

Podstawą wypłacanych premii pieniężnych jest osiągnięcie w miesiącu kalendarzowym obrotu przekraczającego określoną kwotę netto. Zakładając, iż samo osiąganie określonego poziomu obrotu nie stanowi usługi należy stwierdzić, iż podstawą wypłacanych premii nie jest świadczenie przez Wnioskodawcę usług (marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy innego rodzaju).

Warunkiem uzyskania premii pieniężnych jest wyłącznie osiągnięcie określonego obrotu.

Wysokość premii różnicowana jest ze względu na wielkość obrotu. Regulacje w zakresie wysokości, premii zawarte są w umowach handlowych zawartych z kontrahentami Wnioskodawcy. Premia wypłacana jest w wysokości stanowiącej określony procent osiągniętego obrotu.

Ponadto, jedynym warunkiem niezbędnym do uzyskania premii jest osiągnięcie określonego poziomu obrotu. Uzyskanie premii nie jest uzależnione od spełnienia innych warunków.

Wypłata premii pieniężnych uzależniona jest od osiągnięcia określonego poziomu obrotu. Ewentualne podejmowanie lub niepodejmowanie, przez Wnioskodawcę działań w zakresie świadczenia usług, nie ma wpływu na wypłacanie premii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie towarów przez Wnioskodawcę w danym miesiącu kalendarzowym powodujące obrót przekraczający określoną kwotę, za które Wnioskodawca otrzymuje specjalną premię pieniężną, jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie towarów przez Wnioskodawcę w danym miesiącu kalendarzowym powodujące obrót przekraczający określoną kwotę, za które Wnioskodawca otrzymuje specjalną premię pieniężną, nie jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle powyższych regulacji nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Dokonywanie przez Spółkę zakupów u kontrahenta i zapłaty za te zakupy mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać za świadczenie usługi zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu obrotu. Na określony pułap obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie przez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z której wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.

Nie można zgodzić się z tezą, że w ramach transakcji już opodatkowanych mieszczą się czynności, które powinny podlegać odrębnemu opodatkowaniu.

Opodatkowanie nabycia określonej ilości towaru (generującego określony pułap obrotu) jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności: pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi jako zakupu (świadczenia usługi) przez nabywcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji.

Ponadto należy wskazać, że usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy jest transakcją gospodarczą. A zatem stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Natomiast w ramach zawieranych przez Wnioskodawcę umów ramowych dotyczących współpracy handlowej gdzie za osiągnięcie określonego pułapu obrotów sprzedawca wypłaca nabywcy premię pieniężną, Wnioskodawca dokonuje zakupów dobrowolnie i nie jest zobowiązany do wykonania transakcji o określonej premiowanej wielkości. Niezrealizowanie przez Wnioskodawcę ustalonego pułapu obrotów nie jest obwarowane żadną sankcją czy też jakąkolwiek odpowiedzialnością.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Przez dostawę towarów, jak wskazuje przepis art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w klasyfikacjach statystycznych.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie należności te zostały wypłacone, a w szczególności czy są związane z konkretnymi dostawami i stanowi w istocie zniżkę ceny, czy podatnik otrzymuje je w związku z zachowaniem stanowiącym usługę w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów prawa.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą (dostawami), powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo, przyznaną przed ustaleniem ceny bądź udzielaną już po jej określeniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Natomiast zgodnie z ust. 2 § 13, w przypadku, gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca;

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1 - 4;

b.

nazwę rodzaj towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

W myśl § 13 ust. 3 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

3.

okres, do którego odnosi się udzielany rabat;

4.

kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (§ 13 ust. 4 rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi sieć sklepów oferujących artykułu przemysłowe i odzieżowe. Zainteresowany zawarł ze swoimi kontrahentami umowy ramowe dotyczące współpracy handlowej. Zgodnie z tymi umowami kontrahent zobowiązuje się dostarczać Wnioskodawcy towary wskazane w indywidualnych zamówieniach przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty za towar w określonym terminie. Ponadto strony uzgodniły, że w razie osiągnięcia w każdym miesiącu kalendarzowym obrotu przekraczającego określoną kwotę netto tytułem sprzedaży Wnioskodawcy towarów kontrahent zobowiązuje się do wypłacenia na rzecz Wnioskodawcy specjalnej premii pieniężnej do 15 dnia następnego miesiąca. Premia pieniężna liczona jest od osiągniętego w danym miesiącu obrotu. Ponadto, istnieje możliwość powiązania wypłacanych Wnioskodawcy premii pieniężnych z konkretnymi dostawami towarów. Podstawą wypłacanych premii nie jest świadczenie przez Wnioskodawcę usług (marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy innego rodzaju).

Na podstawie powyższych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie dokonywanie zakupów towarów w odpowiedniej wielkości w danym czasie nie może stanowić usługi w rozumieniu cyt. art. 8 ust. 1 ustawy. Poza transakcjami kupna-sprzedaży, pomiędzy kupującym, a sprzedającym nie dojdzie do rzeczywistego i odrębnego od tych transakcji świadczenia nabywcy na rzecz zbywającego towary, nabywca nie podejmuje żadnych dodatkowych świadczeń w celu osiągnięcia korzyści. Pomiędzy sprzedawcą a nabywcą produktów prowadzona jest wyłącznie wymiana handlowa polegająca na odpłatnej dostawie towarów. Oznacza to, że źródło premii tkwi w umowach sprzedaży (dostawie towarów), które zostały zawarte w danym okresie czasu. Z ekonomicznego punktu widzenia, otrzymanie premii powoduje, że odbiorca ponosi mniejszy wydatek na nabycie towarów, aniżeli to wynikało z pierwotnie ustalonej ceny. Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że - w tak przedstawionych okolicznościach - premie, wypłacone za osiągnięcie określonego w umowie obrotu stanowią wynagrodzenie za realizowane usługi. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych nie jest usługą i wypłacona w takim przypadku gratyfikacja w postaci premii pieniężnej nie może być utożsamiana z zapłatą za jej świadczenie.

Opisana przez Wnioskodawcę premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw w danym okresie rozliczeniowym, udokumentowany poszczególnymi fakturami VAT, zmniejszający podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy. Wynagrodzenie to wypłacone za osiągnięcie określonego pułapu obrotów w konsekwencji dotyczy konkretnych transakcji, które stanowiły podstawę do wyliczenia wysokości obrotów z nabywcą, uprawniających do uzyskania premii. W rezultacie premia taka obniża cenę nabytego wcześniej towaru przez co rzeczywista wartość zrealizowanych transakcji jest niższa o kwotę wypłaconej Wnioskodawcy premii.

Reasumując, nabycie towarów przez Wnioskodawcę w danym miesiącu kalendarzowym powodujące obrót przekraczający określoną kwotę, za które Wnioskodawca otrzymuje specjalną premię pieniężną, nie jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i nie stanowi czynności o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl