ILPP1/443-832/08-4/AI - Możliwość obniżenia przez szkołę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanymi wydatkami na remont i modernizację budynku oraz na zakup wyposażenia, jeśli zostaną one sfinansowane ze środków projektowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP1/443-832/08-4/AI Możliwość obniżenia przez szkołę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanymi wydatkami na remont i modernizację budynku oraz na zakup wyposażenia, jeśli zostaną one sfinansowane ze środków projektowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły (...), przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2008 r. (data wpływu 10 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższy wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 listopada 2008 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Wyższa Szkoła (...)) jest podatnikiem podatku VAT od r. 1998. Zainteresowany zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa opolskiego na lata 2007-2013, na realizację projektu "Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej", z którego środki przeznaczone będą na remont, nadbudowę budynku oraz na zakup wyposażenia. Zarówno w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie ma prawa do odliczenia.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie edukacji na poziomie wyższych studiów zawodowych, które są zwolnione od podatku VAT (PKWiU 80).

Z dodatkowych danych - przesłanych przez Wnioskodawcę - wynika, iż przedmiotowy projekt będzie dotyczyć wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w ramach której będą świadczone usługi edukacyjne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80. Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT. Wnioskodawca będzie uzyskiwać przychody z tytułu zrealizowanego projektu tylko w postaci czesnego za studia od studentów, którzy będą się kształcić w pomieszczeniach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z planowanymi wydatkami na remont i modernizację ich budynku (Wyższej Szkoły (...)) oraz na zakup wyposażenia, co zostanie sfinansowane ze środków projektowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym wszystkie ponoszone koszty księgowane są w kwocie brutto (wraz z VAT). Dlatego w ewentualnie realizowanym wniosku "Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej" podatek VAT będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W ust. 10 ww. artykułu, ustawodawca wskazał, iż w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Natomiast art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi, iż podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

1.

kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;

2.

wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3.

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

4.

kształcenie i promowanie kadr naukowych;

5.

upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

6.

kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;

7.

stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

8.

działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będący podatnikiem VAT zamierza zrealizować dofinansowany ze środków unijnych projekt pn. "Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej". W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż projekt ten dotyczyć będzie wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w ramach której będą świadczone usługi edukacyjne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80, a nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT. Wnioskodawca będzie uzyskiwać przychody z tytułu zrealizowanego projektu tylko w postaci czesnego za studia od studentów, którzy będą się kształcić w pomieszczeniach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...).

W świetle przytoczonych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Jak wskazuje Zainteresowany, nabyte towary i usługi będą związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT, dlatego powołany przez Wnioskodawcę przepis - art. 90 ust. 10 ustawy o VAT - nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie i tym samym stanowisko Zainteresowanego należało uznać na nieprawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl