Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP1/443-827/08-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udzielenia premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udzielenia premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest belgijska spółka kapitałowa (akcyjna).

Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Udziałowiec Spółki (belgijska spółka akcyjna) prowadzący działalność na terenie Polski za pośrednictwem oddziału sprzedał Wnioskodawcy część swojego przedsiębiorstwa - polski oddział. Transakcji podlegał cały majątek oddziału - w tym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zapasy towarów handlowych.

Spółka przejęła także dotychczasowe kontrakty zawarte w ramach działalności oddziału będącego przedmiotem sprzedaży.

Przejęcie kontraktów nastąpiło na podstawie trójstronnych porozumień (Zainteresowany, udziałowiec Zainteresowanego prowadzący w Polsce działalność w formie oddziału, kontrahent).

Wnioskodawca jako podmiot przejmujący (kupujący) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianych kontraktów.

Zainteresowany wskazał, iż zgodnie z powyższym odpowiada z tytułu zobowiązań gwarancyjnych, rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów sprzedanych przez udziałowca w ramach działalności oddziału jak również będzie wypłacać klientom okresowe świadczenia, które wynikają z zawartych kontraktów (bonusy).

Wnioskodawca zaznaczył, że przejął też zobowiązania dotyczące udzielania premii pieniężnych (bonusy). Premie te udzielane będą kontrahentom - w zamian za osiągnięcie określonego poziomu wzajemnych obrotów w roku poprzednim otrzymają oni ustaloną w umowie kwotę (przelew) tytułem premii.

Warunkiem uzyskania ww. premii jest:

* osiągnięcie w danym okresie określonego poziomu wzajemnych obrotów lub

* terminowa zapłata przez Zainteresowanego wszystkich kwot, powstałych w danym okresie, a wynikających ze zobowiązań Wnioskodawcy względem danego dostawcy.

Niektórzy kontrahenci Spółki dokumentują taką transakcję za pomocą faktury VAT wystawianej na rzecz Zainteresowanego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy udzielenie premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (co do zasady, definiowanej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

Z kolei art. 86 ust. 1 ww. ustawy stawowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zainteresowany uważa, iż otrzymanie premii od jego dostawców z tytułu osiągnięcia określonego poziomu wzajemnych obrotów lub dokonywania płatności w terminie w danym okresie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz, że otrzymanie premii (bonusu) przez Spółkę od jego dostawców nie stanowi odpłatnego świadczenia usług (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), gdyż wypłata premii nie jest zapłatą za jakiekolwiek świadczenia (usługi), wykonane przez Zainteresowanego na rzecz dostawcy.

Zdaniem Spółki ustawodawca w ustawie o podatku od towaru i usług (art. 8) za świadczenie usług uznał każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.

Zainteresowany twierdzi, że zgodnie z cywilistyczną definicją za "świadczenie" należy uznać zachowanie się dłużnika przewidziane treścią zobowiązania. Zachowanie to może mieć postać działania lub powstrzymania się od działania. Świadczenie musi być jednak przede wszystkim działaniem podjętym przez podatnika lub zaniechaniem podatnika do podjęcia jakiegoś działania (takie działanie lub zaniechania nie może stanowić jednocześnie dostawy towarów), a zatem musi odnosić się bezpośrednio do sfery zachowań podatnika.

Wnioskodawca wskazuje, iż otrzymanie premii (bonusu) przez Spółkę od swoich dostawców jest następstwem osiągnięcia określonego poziomu wzajemnych obrotów oraz terminowego regulowania płatności wynikających ze zobowiązań Zainteresowanego względem dostawców. Obowiązek wypłaty premii powstaje więc automatycznie, w wyniku zaistnienia określonych faktów.

Zdaniem Spółki stanowisko takie zgodne jest ze zdaniem reprezentowanym przez przedstawicieli doktryny - A. Bartosiewicz w Komentarzu do ustawy o podatku od towarów i usług (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Lex, 2007, wyd. II.) stwierdził, że " (...) w sytuacji gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat obniżający podstawę opodatkowania. W ocenie Ministerstwa, w sytuacji gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu nabycia przez nabywcę określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uważać, że otrzymujący premię świadczy usługi, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Podobnie w przypadku gdy nabywca towarów zobowiązuje sie np. do niedokonywania nabyć podobnych towarów u innych podatników. Pogląd powyższy wywołuje wiele wątpliwości. Jest nietrafny przede wszystkim z powodu braku dostatecznie jednoznacznego i bezpośredniego powiązania pomiędzy otrzymywanymi premiami a określonymi (dobrowolnymi i autonomicznymi) zachowaniami podatnika, które pozwalałoby uznać, że premia jest wynagrodzeniem za owo zachowanie podatnika ".

Ponadto, zdaniem Spółki, premie związane są także z dostawami towarów, które dostawcy wykonywali na rzecz Wnioskodawcy i czynności stanowiące jednocześnie dostawę towarów nie mogą stanowić także świadczenia usług.

Na potwierdzenie powyższego Zainteresowany powołuje stanowisko zawarte w decyzji z dnia 17 września 2007 r. nr 1401/PH-I/4407/14-46/07/KO wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który wskazał, że "Nie można więc uznać w stanie faktycznym sprawy - zrealizowania na rzecz kontrahenta określonego pułapu obrotu, za świadczenie usług, gdyż ewidentnie na uzyskanie określonego pułapu obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów (...). W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, iż czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Zatem, zakup przez Stronę odpowiedniej ilości towaru, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów, zdaniem tutejszego organu nie stanowi świadczenia usług, gdyż opodatkowanie - jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru - nabycia określonej ilości towarów, będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz, jako sprzedaży (dostawy towarów), drugi jako zakup (świadczenia usług) przez nabywcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji. (...) Ponadto ze wskazanego wyroku wynika, iż w ramach zawieranych umów o współpracy, gdzie osiągnięcie określonego pułapu obrotów i terminowego spełnienia świadczeń pieniężnych, sprzedawca wypłaca premię pieniężną bonus lub nagrodę - nabywca dokonuje zakupów dobrowolnie i nie jest zobowiązany do wykonania transakcji o określonej premiowanej wielkości. Niezrealizowanie przez nabywcę określonego pułapu obrotów nie jest obwarowane żadną sankcją czy jakąkolwiek odpowiedzialnością. Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż otrzymany przez Stronę od kontrahenta bonus roczny za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług".

Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż w przedmiotowym przypadku dostawcy wypłacają Spółce premie, a więc w myśl przytoczonego stanowiska Ministra Finansów, Zainteresowany winien wystawić fakturę VAT.

Zdaniem Spółki, wystąpiłaby tu zapłata pieniędzy po jednej stronie (dostawca) oraz brak świadczenia lub zaniechania działania po drugiej stronie (Wnioskodawca), a sama wypłata pieniędzy nie może stanowić podstawy do opodatkowania podatkiem VAT.

Na podstawie powyższego Wnioskodawca stwierdza, że otrzymanie premii przez Spółkę nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest wykonywana żadna usługa na rzecz dostawców wypłacających wspomnianą premię.

Zatem udzielanie premii przez Zainteresowanego swoim odbiorcom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi ono usługi wykonywanej przez odbiorcę na rzecz Wnioskodawcy wypłacającego wspomnianą premię.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie usługi według ustawy jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika - nie będące dostawą towaru - na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są nabywcom tzw. premie pieniężne. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych.

Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych (pojedynczych) dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, to jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku (...). Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) - dotyczący wystawiania faktur korygujących.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, a premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W opisanym zdarzeniu przyszłym będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie między stronami istnieje umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się do wykonywania na rzecz sprzedawcy świadczenia, polegającego na zrealizowaniu określonego pułapu obrotów, a sprzedawca zobowiązał się do przyznania kupującemu wynagrodzenia z tytułu świadczenia ww. usługi. Premia ta nie będzie miała więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.

Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę podatnik otrzymuje bonus w postaci premii pieniężnej (premii za wierność, premii jakościowej).

Zatem pomiędzy stronami zaistnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W świetle powyższego, zachowanie nabywcy towarów polegające na osiągnięciu określonego w umowie obrotu należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Natomiast wypłacenie premii przez Zainteresowanego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT u Wnioskodawcy, gdyż nie zostało wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadmienia się, że powołane w ww. wniosku rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy konkretnej sprawy podatnika, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Rozstrzygnięcie dokonane przez organ podatkowy jest wiążące wyłącznie w sprawie, w której zostało wydane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udzielenia premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom.

Odpowiedzi dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej przez Zainteresowanego premii pieniężnej, od dostawcy, dokumentowania otrzymanej premii przez Wnioskodawcę, prawa do obniżenia podatku naliczonego oraz zwrotu podatku naliczonego udzielono w interpretacjach indywidualnych nr ILPP1/443-827/08-2/TK, ILPP1/443 -827/08-4/TK, ILPP1/443-827/08-5/TK z dnia 27 listopada 2008 r.

Natomiast kwestia dotycząca zaliczenia wydatków związanych z udzielonymi bonusami do kosztów uzyskania przychodu, została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ILPB3/423-532/08-2/MM z dnia 27 listopada 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl